Blended leren: inspiratiegids voor lesgevers

Laat je hier inspireren door een overzicht van mogelijke vormen van blended leren en tools die je kan inzetten om de doelen van je vak te bereiken. 

Meerwaarde

Ook de opleiding kan haar redenen hebben om blended leren te implementeren bijvoorbeeld om internationalisering in de opleiding binnen te brengen (ga dit na in de opleidingsmonitor, hoofdstuk 1.2.2 werkvormen en activerend leren).

Vormen van blended leren

 

Alle vormen van blended leren omvatten een combinatie van voor, tijdens en/of na het contactmoment. Je kan deze op zeer diverse manieren invullen en is helemaal afhankelijk van de doelstelling van je vak. Hieronder worden heel wat concrete leeractiviteiten gepresenteerd die vorm kunnen geven aan je blended leeromgeving.

Voor het contactmoment

 

Wanneer studenten iets nieuws leren, verbinden ze nieuwe leerstof met hetgeen ze reeds weten. Ze interpreteren de nieuwe informatie door de bril van hun voorkennis . Studenten die een goede voorkennis hebben, zullen de nieuwe kennis zich sneller eigen maken. Belangrijk hierbij is dat de kennis die de studenten hebben correct is. Door de voorkennis voor het contactmoment te activeren kan je eventuele misconcepties tijdig identificeren en rechtzetten. 

ONLINE BRAINSTORMEN (EIGEN IDEEËN EN/OF VOORBEELDEN DELEN)

Laat studenten op voorhand brainstormen over het thema van de les om de voorkennis te activeren. Stel hierbij vragen zoals  ‘Wat komt in je op bij het thema X?’ of ‘Welke voorbeelden ken je van X?’. Koppel in je les terug naar de antwoorden van de studenten. Start bijvoorbeeld de les hiermee en geef aan op welke manier de les aan de brainstorm gekoppeld kan worden of voorzie op het einde van de les een moment om de brainstorm verder aan te vullen.  

Mogelijke tools 

Verzamel de antwoorden via   

 • Ufora Discussies: Maak gebruik van de instelling ‘student moet thread starten om de andere bijdrages te lezen’. Op die manier stimuleer je om unieke bijdrages te delen. Na het posten van hun antwoord krijgen ze toegang tot de ideeën van de medestudenten.
 • Wooclap: Maak gebruik van de functie 'vragenlijsten' via deelnemerstempo. Dit laat studenten toe om op elk moment voor de les een bijdrage te leveren. Studenten krijgen de antwoorden van hun medestudenten niet te zien tenzij je ze als lesgever presenteert in de les.
 • Microsoft Whiteboard: Een whiteboard laat toe om samen schema's te maken. Je kan starten met een leeg whitebord, maar de sjablonen van Microsoft bieden veel mogelijkheden tot het structureren van bijdrages (bijv. een SWOT-analyse, oorzaak-en-gevolgdiagram...).

Inspiratie 

Voorbeeld uit Psychologie van de adolescentie: Via aankondigingen deelt de lesgever een week voor de les een reflectievraag, bijv. Wie heeft de belangrijkste invloed op het gedrag en het welbevinden van jongeren? Leeftijdgenoten (inclusief vrienden) of ouders?  Laat studenten hun antwoord delen via een Wooclap en geef aan start van de les aan hoe hun antwoorden gekoppeld kunnen worden aan de lesonderdelen. 

 

stellingen

Werk met stellingen voor het contactmoment om een debat voor te bereiden, diverse perspectieven aan te brengen of de student voldoende tijd te geven een mening te formuleren. Koppel in je les terug naar de antwoorden van de studenten. Start bijvoorbeeld verschillende lesdelen met de resultaten van de stellingen en/of voorzie een herstemming op het einde van de les om de meningen te vergelijken.  

Mogelijke tools

Je kan verschillende tools gebruiken om online stellingen te bevragen. 

 • Wooclap: Maak gebruik van de functie 'vragenlijsten' via deelnemerstempo. Dit laat studenten toe om op elk moment voor de les de stellingen te beantwoorden. Studenten krijgen de antwoorden van hun medestudenten niet te zien tenzij je ze als lesgever presenteert in de les.
 • Ufora Enquêtes: Maak gebruik van een likertschaal of meerkeuzevraag om stellingen te presenteren.
  Verschil met Ufora-tests? Je hoeft geen juist of fout antwoord aan te duiden.

 

HERHALING VIA (INTERACTIEVE) VIDEO'S

Voorzie een korte video waarin belangrijke concepten uit vorige lessen of opleidingsonderdelen worden toegelicht. Koppel een verwerkingsopdracht aan de video zodat studenten hun eigen kennis kunnen testen. Stel bijvoorbeeld een open of gesloten vraag met automatische feedback.  

Mogelijke tools 

 • Panopto: Knip een kort fragment uit de lesopname van vorige les en voeg één of meerdere vragen toe aan de video. Studenten moeten eerst de vraag beantwoorden voordat de video verder speelt. Achteraf kan je de antwoorden en andere statistieken bekijken (aantal keer bekeken, welke delen werden meermaals bekeken...).
 • H5P:  Wil je je video nog meer verrijken met aanklikbare elementen zoals link naar een website, een afbeelding, tekstballon, diverse vraagtypes... dan gebruik je beter H5P. 
 • Ufora test: Voeg een video toe aan een vraagtype in Ufora Test. De studenten beantwoorden de vraag na het bekijken van de video en kunnen automatische feedback ontvangen.

 

HERHALING MET ZELFTEST

Test de kennis van de student via een zelftest met automatische feedback. Zo frist de student de voorkennis op en heb je als lesgever een idee van waar de struikblokken zitten. Start de les door in te gaan op de meest gemaakte fouten. 

Mogelijke tools 

 • Ufora Tests: Studenten krijgen na het indienen van hun antwoorden zicht op hun fouten en kunnen de automatische feedback nalezen.
 • H5P: H5P biedt meer soorten vraagtypes zoals drag the words, find the hotspot, mark the words, timeline, image sequencing... Je kan instellen dat studenten na elke vraag onmiddellijk feedback ontvangen. 

Inspiratie  

UGent-praktijkFeedback aan grote groepen: via Ufora-tests en veelgemaakte fouten (300 studenten) 

Ter voorbereiding van elk werkcollege wordt een Ufora Test opengesteld met basisoefeningen zodat studenten deze op eigen tempo kunnen herhalen. Op die manier zijn ze beter voorbereid op de moeilijkere oefeningen in het werkcollege. Na de test zien de studenten hoeveel antwoorden juist of fout waren en krijgen ze de eindoplossing. 

 


Let op: enkel het studiemateriaal online zetten
is geen doordachte blend. Het is de bedoeling dat studenten er actief mee aan de slag gaan én dat het on-campus contactmoment daarop aangepast wordt.  

ONLINE LEERPAD MET BASISINHOUDEN

Voorzie een leerpad in Ufora waarin studenten zelfstandig thuis de basisinhouden verwerken. Op die manier kan je in het on-campuscontactmoment focussen op verdieping, discussie, toepassing... Zorg ervoor dat video, tekst en afbeeldingen elkaar afwisselen met voldoende verwerkingsopdrachten in het leerpad. Voorzie bij die opdrachten ook (automatische) feedback of koppel tijdens het contactmoment terug naar de bijdrages van de studenten om de motivatie hoog te houden.  

Tip: ga voor duurzaam studiemateriaal
Verwerk voornamelijk lesinhouden die elk jaar hetzelfde blijven in online studiematerialen. Denk aan theoretische modellen, historische perspectieven, stromingen... Op die manier ontwikkel je duurzaam studiemateriaal en kan je jezelf tijd besparen komende academiejaren.

Inspiratie 

UGent-praktijk: Alice en meer: studenten een jaar lang activeren voor het vak Logica (110 studenten)

Studenten bereiden thuis de leerstof voor aan de hand van een online leerpad met theorie en oefeningen. Aan het einde van het leerpad is er een zelftest waardoor de lesgever zicht krijgt op de kennis van de studenten. In de wekelijkse werkcolleges wordt stilgestaan bij moeilijke onderdelen, vragen, opmerkingen... 

UGent-praktijk: Skillslabs: studenten activeren via flipped classroom en peerfeedback (200-300 studenten)

UGent-praktijk: Naar een efficienter practicum: online voorbereidingssessies (48 studenten)

 

Diverse online verwerkingsopdrachten

Laat studenten nieuwe concepten verwerken via een leerpad, het handboek, kennisclips, wetenschappelijke artikels of een deel van een lesopname van vorig jaar. Help de studenten om die concepten actief te verwerken door een verwerkingsopdracht mee te geven. Dit kan op diverse manieren:

 • Een kritische vraag, een eigen voorbeeld, een aanverwant/actueel artikel of video over het aangebracht concept delen op een Ufora discussieforum;
 • Een zelftest met automatische feedback maken;
 • Laat studenten zelf een korte video maken waarin ze de kern van de leerstof toelichten en indienen.
 • ....

Bekijk een selectie van de bijdragen en reageer erop via een korte videoboodschap, een aankondiging of tijdens het volgende contactmoment. Herhaal bijvoorbeeld een aantal voorbeelden en verdiep de connectie met de leerinhouden. Het is motiverend voor de studenten om te zien dat hun bijdragen worden bekeken en dat ze waardevol zijn.  

Mogelijke tools 

Studenten kunnen hun antwoorden met medestudenten delen via:

 • Ufora discussies: Maak gebruik van de instelling ‘student moet thread starten om de andere bijdrages te lezen’, op die manier stimuleer je om unieke bijdrages te delen. Na het posten van hun antwoord krijgen ze toegang tot de ideeën van de medestudenten.
 • Microsoft Whiteboard: Een whiteboard laat toe om samen schema's te maken. Je kan starten van een leeg whitebord, maar de sjablonen van Microsoft bieden veel mogelijkheden tot het structureren van bijdrages (bijv. een SWOT-analyse, oorzaak-en-gevolgdiagram).

Studenten delen hun antwoord enkel met lesgevers 

 • Ufora opdrachten: laat studenten hun opdracht uploaden in de voorziene uploadzone onder de functie 'Ufora opdrachten'  
 • Panopto: Knip een kort fragment uit de lesopname van vorige les en voeg één of meerdere vragen toe aan de video. Studenten moeten eerst de vraag beantwoorden voordat de video verder speelt. Achteraf kan je de antwoorden en andere statistieken bekijken (aantal keer bekeken, welke delen werden meermaals bekeken...).
 • Ufora Tests: Studenten krijgen na het indienen van hun antwoorden zicht op hun fouten en kunnen de automatische feedback nalezen.
 • H5P: H5P biedt meer soorten vraagtypes zoals drag the words, find the hotspot, mark the words, timeline, image sequencing... Je kan instellen dat studenten na elke vraag onmiddellijk feedback ontvangen. 

Inspiratie

UGent-praktijk: Authentieke verhalen rond psychische kwetsbaarheid: een katalysator voor het leerproces (400 studenten) 

In een eerste responscollege krijgen de studenten de documentairefilm ‘Blue Monday’ te zien. Aansluitend is er een panelgesprek met mensen die gevolgd werden in de documentaire. De lesgever modereert het gesprek en let erop dat de concepten uit de hoorcolleges actief aan bod komen. 

Maak het blended leren: Laat studenten de documentaire op voorhand bekijken en geef hun de opdracht om een vraag op het forum te stellen voor de panelleden. Op die manier kunnen studenten de tijd nemen om na te denken over hun vragen en die op een veilige manier delen. 

Tijdens het contactmoment

 

Combineer een interactief contactmoment met een online voorbereiding of naverwerking zodat je in het contactmoment kan focussen op samenwerking, discussie of toepassing. Hier kan het interessant zijn om een leslokaal te kiezen die de samenwerking stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan de collaborations rooms.

 

FOCUS OP SAMENWERKING en discussie

Wil je werken aan generieke competenties zoals samenwerken, probleemoplossend denken, interdisciplinariteit...? Dan kunnen volgende werkvormen interessant zijn: 


 

FOCUS OP TOEPASSING

Focus op toepassing in het contactmoment en geef onmiddellijk persoonlijke feedback door studenten bij te sturen en beschikbaar te zijn voor vragen. 

 

Tip voor grote groepen: splits de groep op.
Doordat studenten de basisinhouden thuis verwerken, komt een deel van de voorziene tijd van bv. het hoorcollege vrij. Deel dit on-campuscontactmoment én de studentengroep op in twee delen. Op die manier kunnen studenten in kleinere groep les volgen (interessant voor discussie, debat, interactiviteit...). Als lesgever geef je dan twee keer na elkaar hetzelfde contactmoment aan de helft van de studentengroep.

 

Een online synchrone les volgen is zeer intensief. Bouw voldoende interactieve momenten in om de aandacht van de studenten te behouden of gebruik deze werkvorm voor korte contactmomenten zoals een vragenuur.

 

DISCUSSIE OF TOEPASSING IN BREAKOUT ROOM

Gebruik tijdens een online les breakout rooms om studenten in kleine groepen te laten overleggen of discussiëren over een thema, een stelling, een vraag… of laat ze een oefening maken of casus bespreken. Geef de studenten een afgebakende tijd waarna ze terugkomen in de volledige studentengroep. Daar worden de antwoorden van de kleinere groepen gezamenlijk besproken.

Mogelijke tools 

 • MS Teams: gebruik de functie 'breakout room' om studenten in kleine groepen online te laten overleggen. Observeer eventueel de groepjes door de optie 'join room' te gebruiken.
 • Microsoft Whiteboard: Een whiteboard laat toe om samen schema's te maken. Je kan starten van een leeg whitebord, maar de sjablonen van Microsoft bieden veel mogelijkheden tot het structureren van bijdrages (bijv. een SWOT-analyse, oorzaak-en-gevolgdiagram). De verschillende groepjes kunnen het vooropgestelde sjabloon met de groep overnemen een verder aanvullen.

 

POLLing

Laat studenten tijdens de les actief mee nadenken door studenten (anoniem) te bevragen via een digitale tool. Je kan bijvoorbeeld de mening van studenten vragen, stellingen voorleggen of een kennisvraag presenteren.

Mogelijke tools 

 • Wooclap: Studenten kunnen vlot via hun gsm of laptop deelnemen aan de live poll. Maak gebruik van diverse vraagtype zoals poll, open vraag, brainstorming, rating...

 

VRAGENUUR

Organiseer een online vragenuur waarin studenten bijvoorbeeld ter voorbereiding van een examen of taak vragen kunnen stellen aan de lesgever. Indien je wil dat alle studenten actief meedoen, kan je voor het vragenuur de opdracht geven om vragen te delen voor het contactmoment.

Mogelijke tools 

 • Ufora discussies: Verzamel voor de les de vragen van de studenten via een forum. 
 • Wooclap: Maak gebruik van de functie 'vragenlijsten' via deelnemerstempo. Dit laat studenten toe om op elk moment voor de les hun vragen door te geven. Studenten krijgen de vragen van hun medestudenten niet te zien tenzij je ze als lesgever presenteert in de les.

 

Na het contactmoment


Behandel in het on-campusmoment (hoorcollege, practicum, werkcollege) de leerinhouden en demonstreer één of twee toepassingen (casus, oefening, simulatie). Voorzie na het on-campusmoment(gelijkaardige) toepassingen in de online leeromgeving waar studenten op eigen tempo hun kennis actief kunnen oefenen.  

 

ONLINE TOEPASSING VIA CASUSSEN OF VRAAGSTUKKEN

Voorzie casussen of vraagstukken van verschillende moeilijkheidsgraden waaruit een student kan kiezen om de leerstof toe te passen. 

Mogelijke tools 

 • Ufora tests: voorzie automatische feedback aan de hand van een modelantwoord. Is er geen één juist antwoord? Focus dan op de elementen waaraan de student had moeten denken om een antwoord te formuleren. Na het invullen van de test ontvangen de studenten de feedback.
 • H5P: Bied meer vraagtypes aan. Na elke vraag kan je automatische feedback voorzien.

Inspiratie 

UGent-praktijkVirtuele escaperoom in Ufora: een ludieke herhaling van de leerstof

In het vak Cellulaire en moleculaire biologie werd een online escape room uitgewerkt. Die bestond uit een opeenvolging van verschillende tests: kamers waaruit studenten konden ontsnappen door raadsels over de leerstof op te lossen. De virtuele escaperoom gaf studenten de kans om hun kennis van de leerstof op een ludieke manier te testen, maar gaf ook aan de lesgever inzicht over het leerproces van de studenten.

UGent-praktijkGhent Sedation App: een paard verdoven met je smartphone (70 studenten)

OEFENINGEN MET AUTOMATISCHE FEEDBACK

Voorzie online meer oefenmogelijkheden van diverse moeilijkheidsgraden. Zo daag je de sterke student verder uit en geef je de student die meer tijd nodig heeft de kans om extra te oefenen. Voorzie steeds automatische feedback via een modelantwoord of bespreek de veelgemaakte fouten in een volgend contactmoment. 

Behandel één of twee toepassingen of oefeningen tijdens het contactmoment om dan te verwijzen naar meer oefenmateriaal online. Studenten kunnen die oefeningen niet alleen gebruiken om na te gaan of ze de concepten goed begrijpen, maar ze kunnen ook dienen als studiemateriaal. 

Mogelijke tools: 

 • Ufora tests: voorzie automatische feedback aan de hand van een modelantwoord. Is er geen één juist antwoord? Focus dan op de elementen waaraan de student had moeten denken om een antwoord te formuleren. Na het invullen van de test ontvangen de studenten de feedback.
 • H5P: voorzie oefeningen via de diverse vraagtypes zoals true/false question, fill in the blanks, multiple choice, quiz... Voorzie hierbij automatische feedback of een modelantwoord.

Inspiratie 

UGent-praktijkElemath: wiskunde-oefeningen op maat. 

Lesgevers van zes faculteiten dachten samen na over hoe ze evaluaties in het wiskundedomein betrouwbaarder en efficiënter konden maken. Daaruit ontstond Elemath, een geautomatiseerde toepassing voor zelfstudie. Binnen de vakken 'Discrete Wiskunde' in de opleiding Informatica en 'Discrete Wiskunde I' in de opleiding Wiskunde wordt de tool ingezet na de werkcolleges. Studenten kunnen daar extra oefeningen vinden én ze kunnen de tool ook gebruiken voor zelfstudie.

De webtoepassing â€¯Alice is gelijkaardig en omvat oefeningen voor zelfstudie binnen diverse domeinen zoals logica, taal, juridische vaardigheden en academisch schrijven. 

UGent-praktijkFeedback aan grote groepen: via Ufora-tests en veelgemaakte fouten (300 studenten).

 

INTERACTIEVE VIDEO MET AUTOMATISCHE FEEDBACK

Maak een video waarin je een redeneringof een scenario beschrijft. Op cruciale punten laat je de video pauzeren en vraag je de student om over de volgende stap na te denken. Geef ze opties via een meerkeuzevraag of stel de open vraag ‘wat is de volgende stap?’. Op die manier laat je de studenten actief meedenken.

Mogelijke tools 

 • Panopto: Voeg een of meerdere vragen toe aan de video. Studenten moeten eerst de vraag beantwoorden voordat de video verder speelt. Achteraf kan je de antwoorden en andere statistieken bekijken (aantal keer bekeken, welke delen werden meermaals bekeken...).
 • H5P:  Wil je je video nog meer verrijken met aanklikbare elementen zoals link naar een website, een afbeelding, tekstballon, diverse vraagtypes... dan gebruik je beter H5P. 
 • Ufora test: Voeg een video toe aan een vraagtype in Ufora Test. De studenten beantwoorden de vraag na het bekijken van de video en kunnen automatische feedback ontvangen.

 

 

EIgen materiaal delen

Laat studenten zelfstandig aan de slag gaan met het lesmateriaal uit het on-campusmoment. Vraag studenten bijvoorbeeld om actua te linken aan de lesmaterialen of zich te verdiepen in het aangebrachte thema en daarover een informatieve video te maken of micro-essay te schrijven. 

Mogelijke tools 

Studenten delen hun materialen met medestudenten  

 • Ufora Discussies: Maak gebruik van de instelling ‘student moet thread starten om de andere bijdrages te lezen’, op die manier stimuleer je om unieke bijdrages te delen. Na het posten van hun antwoord krijgen ze toegang tot de bijdragen van de medestudenten.

Studenten delen hun materialen enkel met lesgevers 

 • Ufora opdrachten: laat studenten hun opdracht uploaden in de voorziene uploadzone onder de functie 'ufora opdrachten'.  

 

REFLECTEREN op vaardigheden

Laat studenten reflecteren over vaardigheden die ze tijdens het contactmoment hebben geleerd of die ze bijvoorbeeld op stage hebben geoefend. Je kan hiervoor criteria, richtlijnen of richtvragen opstellen. 

Mogelijke tools 

 • Panopto: laat studenten in plaats van een essay schrijven, een video maken in Panopto waarin ze reflecteren en bijvoorbeeld vaardigheden tegelijk demonstreren.

Inspiratie 

In dit interdisciplinair opleidingsonderdeel werd de groep studenten opgedeeld in kleinere groepen. Na iedere gastles werd er tijd ingeroosters voor een nabespreking van max. 1 uur. Studenten kwamen dan online samen met hun groep via MS Teams en deelden hun inzichten over de les(sen). Op het einde van iedere bespreking maakten de groep een MS-Teams opname van min. 5 min en max. 8 minuten over drie vooropgestelde vragen. Elke week was er een voorzitter in de groep die het woord op zich nam in de video. 
 

SCHEMATISCHE VOORSTELLING MAKEN

Help studenten verbanden leggen door hen de geleerde concepten aan elkaar te laten linken via een online schematische voorstelling. Kies er zelf de beste schema’s uit en gebruik die in een volgende les om op verder te bouwen of algemene feedback te geven. De schema's kunnen studenten via smart art in een worddocument of met een mindmaptool naar keuze maken. 

Mogelijke tools 

 • Ufora opdrachten: laat studenten hun schema uploaden via Ufora opdrachten in de daarvoor voorziene uploadzone. Je kan dit koppelen aan het scoreboek.
 • Delen op het Ufora forum: je kan dit koppelen aan het scoreboek.
 • Delen op een Microsoft Whiteboard

Online feedback

Via tools zoals H5P, Ufora Test, Wooclap kan je vlot automatische feedback geven, maar het is niet altijd evident om automatische feedback op te stellen voor alle soorten opdrachten. Indien je schriftelijke gepersonaliseerde feedback wil voorzien dan bestaan er enkele handige tools en methodes.

 

ANNOTATIES/AUDIOFILE OP DOCUMENT

Geef schriftelijke, gepersonaliseerde feedback aan die student of dat groepje studenten via annotaties. Een digitale annotatie accentueert, voegt iets toe of structureert. 

Mogelijke tools 

 • Ufora opdrachten: Laat je studenten hun taak uploaden in de Ufora-tool Opdrachten waar je (online) feedback kan noteren of audiofeedback kan geven op teksten.
 • Word- of pdf-document: Gebruik de functie 'opmerking invoegen' in een Word- of pdf-document om je feedback uit te schrijven, of te verwijzen naar een rubric.

 

PEERFEEDBACK

Peerfeedback is feedback gegeven door peers of gelijken. Door peerfeedback leert een student kritisch kijken naar de kwaliteit van een taak en het gestelde gedrag, zowel van de medestudent(en) als van zichzelf, op basis van duidelijke evaluatiecriteria. Daardoor worden de sterktes en zwaktes zichtbaar en krijgt de student een dieper inzicht in de eigen prestatie.

Mogelijke tools 

 • Peerscholar: gebruik de functie 'assess' om studenten elkaars werk te laten beoordelen.
 • Word- of pdf-document: laat studenten feedback geven op elkaars werk aan de hand van de functie 'opmerking invoegen'.

RUBRIC

Een rubric, of (score)rubriek, is een tool om prestaties van studenten formatief (niet op punten) en/of summatief (wel op punten) te evalueren. Bepaalde (deel)prestaties worden vergeleken met verschillende beschrijvingen om zo te bepalen op welk niveau die prestatie zich bevindt. In plaats van onmiddellijk te oordelen of iets “goed” of “slecht” is, expliciteren de beschrijvingen waarom iets een bepaald niveau heeft.

Mogelijke tools 

 • Ufora rubric: Beoordeel efficiënt en objectief via de rubric tool in Ufora.
 • Word: maak een rubric in een Worddocument en beoordeel in dat document de prestaties van de studenten
 • Excel: maak een rubric in een Excelbestand en beoordeel in dat document de prestaties van de studenten

 

 

SUPERVISIE OF INTERVISIE

Supervisie- of intervisiegesprekken zetten bijvoorbeeld stage-ervaringen procesgericht om in leerervaringen. Tijdens deze gesprekken worden de studenten zich bewust van hun gevoelens, emoties, gedachten, attitudes, waarden en normen. Daardoor krijgen ze meer inzicht in hun eigen handelen, waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen. Als het gesprek plaatsvindt onder leiding van een supervisor (bijvoorbeeld een lesgever, een assistent, een stagebegeleider) is er sprake van een supervisiegesprek. Wanneer een groep is samengesteld uit gelijkwaardige gesprekspartners is er sprake van een intervisiegesprek. 

Mogelijke tools 

 • MS Teams: gebruik de functie 'videogesprek' om een online supervisiegesprek te voeren met je student of voorzie een groep/team waarin studenten online een intervisiegesprek kunnen hebben met elkaar 

EEN-OP-EENfeedbackgesprek

In een feedbackgesprek koppel je terug aan je student(en) over de geleverde prestatie of gedrag.

Mogelijke tools 

 • MS Teams: gebruik de functie 'videogesprek' om een online feedbackgesprek te voeren met je student

Online evalueren

 

ONLINE SIMULATIE

Via een simulatie kunnen studenten beoordeeld worden op hoe ze kennis aanwenden of bepaalde handelingen, gedragingen of houdingen demonstreren in een nabootsing van een reële situatie, bijvoorbeeld simulaties van gespreksvaardigheden via videogesprekken. Voor andere vaardigheden bestaan online databanken van simulaties (bijvoorbeeld labo’s in de gezondheidszorg).

Mogelijke tools 

 

PEERassessment

Bij peerassessment evalueren studenten elkaars inzet of prestaties via criteria die hun lesgever voor hen heeft geformuleerd of via criteria die ze zelf ontwikkelen. Peerassessment komt veelal voor in onderwijssituaties waarin groepswerk een centrale rol speelt.

Mogelijke tools 

 • Peerscholar: gebruik de functie 'assess' om studenten elkaars werk of het groepsfunctioneren te laten beoordelen.
 • Word: laat studenten via de functie 'opmerking toevoegen' feedback geven op elkaars werk of laat studenten via vooropgestelde criteria het werk van een medestudent beoordelen.

 

portfolio

Een portfolio is een doelgerichte verzameling van materiaal dat de studenten verzamelen en dat hun inspanningen, vooruitgang en prestaties weergeeft. Het materiaal kan bestaan uit werkstukken, voorbereidingen, zelfreflecties, feedback van jou als lesgever of van medestudenten, enz. 

Mogelijke tools 

 • documenten uploaden in het ePortfolio
 • documenten uploaden in het toekomstig nieuw online portfolio
 • documenten uploaden in Ufora groepskluis

 

 
Online asynchrone activiteiten hoeven niet altijd mee te tellen voor het eindcijfer van de studenten, maar soms kan het interessant zijn om deze te koppelen aan de eindscore bijvoorbeeld wanneer:
 • het volgen van een leerpad noodzakelijk is om het on-campusmoment te volgen (bijv. veiligheid in een labo).
 • je een eindcompetentie (tussentijds) wil evalueren.

Als je de activiteiten wil evalueren, vermeldt dat dan zeker op je studiefiche bij de eindscoreberekening. 

 

PARTICIPATIE

Koppel iets 'tastbaars' aan de inzet en/of de inhoudelijke inbreng van de student. Evalueer bijvoorbeeld de inzet van de student door: een kleine test op Ufora op het einde van een leerpad te voorzien of laat studenten een one minute paper posten of een kort (video)verslag posten waarin studenten aangeven wat ze het meest opmerkelijk vonden in de asychrone onderwijsactiviteit

Mogelijke tools 

Inspiratie 

UGent-praktijkParticipatie: via tussentijdse testen studenten meer laten oefenen (600 studenten)
Er is een online oefenplatform beschikbaar waarop studenten naar hartenlust kunnen oefenen voor het vakgebied Boekhouden. De beschikbare oefeningen zijn opgedeeld volgens de verschillende hoofdstukken uit het handboek en matchen met het verwachte niveau van het vak. Als ze een oefening indienen, krijgen studenten automatische feedback en hun scorerange te zien. Per test kunnen ze 0,5 punt verdienen. Als studenten een 'serieuze' poging ondernemen om de testen te maken, dan hebben ze dus 1 punt van de 20 punten van het examen al binnen. Een serieuze poging betekent: geen nonsens antwoorden, geen antwoorden waaruit blijkt dat ze zich er snel vanaf hebben gemaakt...

 

VIA EEN WERKSTUK

Werk doorheen de online asynchrone leeractiviteit naar een eindproduct toe dat de student indient en dat deel uitmaakt van de eindscore.

Mogelijke tools 

 • Ufora opdrachten: laat studenten hun opdracht uploaden in de voorziene uploadzone onder de functie 'Ufora opdrachten'

 

VIA EEN PORTFOLIO

Laat studenten hun inhoudelijke bijdragen doorheen de verschillende online asynchrone activiteiten bijhouden in een portfolio en evalueer dat op het einde van het semester. Lees in de onderwijstip ‘Portfolio: een veelzijdige werkvorm én evaluatievorm’ hoe je dat kwaliteitsvol kan doen.

Mogelijke tools 

 • documenten uploaden in het ePortfolio
 • documenten uploaden in het toekomstig nieuw online portfolio
 • documenten uploaden in Ufora groepskluis

Meer weten?

Er zijn heel wat beleidskeuzes die het concept blended leren mee vormgeven aan de UGent. Denk aan de definitie van blended leren, de kwaliteitsprincipes van blended leren, het belang van on-campusonderwijs, het beleid rond lesopnames aan de UGent en de beschikbare onderwijstools en infrastructuur.        

Voor meer informatie over het beleid, lees de onderwijstip ‘UGent goes blended: Blend@UGent’.

Laatst aangepast 3 juli 2024 09:41