Studentenreflectie

Context

UGent kent een lange traditie van studentenparticipatie. Onze studenten hebben vertegenwoordigers in opleidingscommissies en in talrijke andere raden en commissies, zowel op facultair als op centraal niveau. Daarnaast is er jaarlijks een aantal bevragingen waarin ook de bredere studentenpopulatie haar stem kan laten horen: de vakfeedback, de opleidingsfeedback, de masterproefbevraging, … . Het adviesrapport van de instellingsreview (2016) benoemde de actieve betrokkenheid van studenten aan UGent expliciet als  een positief punt. 

Doel

Om deze sterke traditie te bestendigen, en zelfs verder te verankeren in het kwaliteitszorgbeleid, voorziet de Eigen Regie 2.0 de zogenaamde Studentenreflectie, een driejaarlijkse bevraging voor en door studenten.  

De Studentenreflectie heeft een drieledige doelstelling:

 • een breder en diverser studentenperspectief op de opleiding binnenbrengen dan datgene dat we verkrijgen via studentenvertegenwoordigers;
 • een kwalitatieve reflectie op de gehele opleiding genereren die breder gaat dan de feedback over individuele opleidingsonderdelen en aanvullende verdiepende informatie toevoegt aan de kwantitatieve opleidingsevaluatie;
 • het verdiepen van de dialoog in de OC en het defini¨¨¨ëren van mogelijke actiepunten.

De Studentenreflectie draagt bijgevolg ook bij tot de Strategische Onderwijsdoelstelling 4 ‘Bouw mee’ van UGent. Participerende studenten worden uitgenodigd om kritisch te reflecteren en mee te bouwen aan het onderwijsbeleid, de kwaliteitszorg en de evaluatie ervan.

Als onderdeel van de Eigen Regie krijgt de Studentenreflectie ook een plaats in de onderwijsmonitors, bij doelstelling DS-0034:

"De opleiding betrekt een representatieve studentenvertegenwoordiging actief in diverse beleidsorganen van de opleiding (de opleidingscommissie en gerelateerde commissies en werkgroepen). De opleiding stimuleert deze studenten om zich op te stellen als ‘vertegenwoordiger’ en moedigt hen aan om voortdurend met hun medestudenten te communiceren. De opleiding betrekt de studenten ook actief in het kwaliteitszorgproces. Dat betekent dat studenten inbreng hebben in de opleidingsmonitor en het kwaliteitsverbeterplan mee helpen opstellen en uitvoeren.”

De aanwezigheid van een recente Studentenreflectie in de onderwijsmonitor is één van de ontvankelijkheidscriteria voor screening door het Onderwijskwaliteitsbureau.

Aanpak 

De Eigen Regie 2.0 gaat uit van vertrouwen. UGent zal studenten bijgevolg stimuleren om deze reflectie zo veel mogelijk in eigen handen te nemen en alles in het werk stellen om hen te ondersteunen in hun autonomie. Volgende elementen zijn daarbij belangrijk:

 • voor de organisatie van de studentenreflectie wordt door de Gentse Studentenraad en DOWA een groep student-coördinatoren samengesteld. Deze student-coördinatoren worden gedurende één of meerdere semesters aangesteld als jobstudent en fungeren als aanspreekpunt voor stuvers uit de opleidingen;
 • de student-coördinatoren organiseren per opleiding een focusgroep met de studentengeleding en worden hiertoe door DOWA en de Gentse Studentenraad getraind en opgevolgd;
 • daarnaast kan de facultaire kwaliteitszorgmedewerker (CKO) praktische ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door het reserveren van een lokaal on campus of door het verspreiden van de oproep via UFORA;
 • bij het opstellen van de reflectie nemen de student-coördinatoren in de eerste plaats contact op met de studentenvertegenwoordiging van de betrokken opleiding;
 • voor het binnenbrengen van de context van de opleiding, wordt door de student-coördinator de meest recente opleidingsfeedback van de opleiding geraadpleegd. De bedoeling van de studentenreflectie is om meer diepgaande en constructieve feedback te verzamelen, aandachtspunten, sterke punten en mogelijke verbetervoorstellen vanuit het studentenperspectief op het spoor te komen;
 • bij de rekrutering van deelnemers voor de focusgesprekken wordt specifieke aandacht besteed voor het betrekken van minderheidsgroepen om een voldoende divers studentenperspectief binnen te brengen;
 • de studentenreflectie mondt uit in een kritisch constructief reflectieverslag dat focust op aandachtspunten, sterke punten en mogelijke verbeterpunten. Er wordt rekening gehouden met de individuele privacy van zowel de deelnemers aan de focusgroep als de lesgevers;
 • het reflectieverslag wordt geagendeerd op de eerstvolgende Opleidingscommissie. De opleiding bespreekt de studentenreflectie in de OC in aanwezigheid van studentenvertegenwoordigers;
 • de studentenreflectie en de bespreking van de opleidingscommissie worden opgenomen in de opleidingsmonitor onder doelstelling DS-0034 en voorgelegd aan het OKB;
 • de studentenreflectie vindt minimaal om de drie jaar plaats en vormt een onderdeel van de screening door het OKB.

Laatst aangepast 10 maart 2023 10:03