Studentenreflectie

Context

UGent kent een lange traditie van studentenparticipatie. Onze studenten hebben vertegenwoordigers in opleidingscommissies en in talrijke andere raden en commissies, zowel op facultair als op centraal niveau. Daarnaast is er jaarlijks een aantal bevragingen waarin ook de bredere studentenpopulatie haar stem kan laten horen: de vakfeedback, de opleidingsfeedback, de masterproefbevraging, … . Het adviesrapport van de instellingsreview (2016) benoemde de actieve betrokkenheid van studenten aan UGent expliciet als  een positief punt. 

Doel

Om deze sterke traditie te bestendigen, en zelfs verder te verankeren in het kwaliteitszorgbeleid, voorziet de Eigen Regie 2.0 de zogenaamde Studentenreflectie, een driejaarlijkse bevraging voor en door studenten.  

De Studentenreflectie heeft een drieledige doelstelling:

 • een breder en diverser studentenperspectief op de opleiding binnenbrengen dan datgene dat we verkrijgen via studentenvertegenwoordigers;
 • een kwalitatieve reflectie op de gehele opleiding genereren die breder gaat dan de feedback over individuele opleidingsonderdelen en aanvullende verdiepende informatie toevoegt aan de kwantitatieve opleidingsevaluatie;
 • het verdiepen van de dialoog in de OC en het defini¨¨¨ëren van mogelijke actiepunten.

De Studentenreflectie draagt bijgevolg ook bij tot de Strategische Onderwijsdoelstelling 4 ‘Bouw mee’ van UGent. Participerende studenten worden uitgenodigd om kritisch te reflecteren en mee te bouwen aan het onderwijsbeleid, de kwaliteitszorg en de evaluatie ervan.

Als onderdeel van de Eigen Regie krijgt de Studentenreflectie ook een plaats in de onderwijsmonitors, bij doelstelling DS-0034:

"De opleiding betrekt een representatieve studentenvertegenwoordiging actief in diverse beleidsorganen van de opleiding (de opleidingscommissie en gerelateerde commissies en werkgroepen). De opleiding stimuleert deze studenten om zich op te stellen als ‘vertegenwoordiger’ en moedigt hen aan om voortdurend met hun medestudenten te communiceren. De opleiding betrekt de studenten ook actief in het kwaliteitszorgproces. Dat betekent dat studenten inbreng hebben in de opleidingsmonitor en het kwaliteitsverbeterplan mee helpen opstellen en uitvoeren.”

De aanwezigheid van een recente Studentenreflectie in de onderwijsmonitor is één van de ontvankelijkheidscriteria voor screening door het Onderwijskwaliteitsbureau.

Aanpak 

De Eigen Regie 2.0 gaat uit van vertrouwen. UGent zal studenten bijgevolg stimuleren om deze reflectie zo veel mogelijk in eigen handen te nemen en alles in het werk stellen om hen te ondersteunen in hun autonomie. Volgende elementen zijn daarbij belangrijk:

 • voor de organisatie van de Studentenreflectie wordt in eerste instantie gekeken naar de studentenvertegenwoordigers van de opleiding die een bredere en diversere groep studenten betrekken om te reflecteren over het geheel van de opleiding;
 • bij het opstellen van de reflectie zal aan de studenten gevraagd worden om telkens de meest recente opleidingsfeedback als vertrekpunt te hanteren en hierop kritische feedback te formuleren. De bedoeling is om meer diepgaande en constructieve feedback te verzamelen, aandachtspunten, sterke punten en mogelijke verbetervoorstellen vanuit het studentenperspectief op het spoor te komen
 • de Studentenreflectie zal verlopen via focusgesprekken aanvullend op de opleidingsfeedback. Hierbij wordt specifieke aandacht gevraagd voor het betrekken van minderheidsgroepen (vb. werkstudenten, internationale studenten, enz.) om een voldoende divers studentenperspectief binnen te brengen;
 • de Studentenreflectie mondt uit in een kritisch constructief reflectieverslag dat focust op aandachtspunten, sterke punten en mogelijke verbeterpunten, rekening houdt met de individuele privacy van de lesgevers en opgenomen wordt in de opleidingsmonitor;
 • de Studentenreflectie vindt minimaal om de drie jaar plaats en vormt een onderdeel van de screening door het OKB;
 • de opleiding bespreekt de Studentenreflectie in de OC in aanwezigheid van studentenvertegenwoordigers. Bepaalde keuzes kunnen gemotiveerd of verder toegelicht worden. Deze bespreking wordt mee opgenomen in de monitor en voorgelegd aan het OKB;
 • om te garanderen dat de Studentenreflectie kwaliteitsvol tot stand kan komen, zal de nodige ondersteuning en training worden aangeboden :
    1. DOWA zal i.s.m. de Gentse Studentenraad twee keer per jaar een training voorzien voor studentenvertegenwoordigers die de Studentenreflectie zullen organiseren. In deze trainingen worden het doel en de aanpak toegelicht, en komen er ook praktische vaardigheden aan bod: focusgesprekken leren voorbereiden en modereren, notuleren en rapporteren,  data leren interpreteren, ... . Er wordt eveneens een pakket aan ondersteunend leermateriaal voorzien. 
    2. de facultaire kwaliteitszorgmedewerker (CKO) kan praktische ondersteuning bieden: bijv. de CKO plant een moment in, reserveert een lokaal en verwittigt de studenten bijv. via UFORA.
    3. er worden student-coördinatoren aangeduid die het hele proces van de studentenreflectie (mee) coördineren en/of opvolgen in de faculteiten. Deze student-coördinatoren worden gedurende 1 of meerdere semesters aangesteld als jobstudent.  Zij zullen fungeren als aanspreekpunt voor stuvers uit de opleidingen. In geval de lokale studentenvertegenwoordigers zelf niet in staat zouden zijn om de Studentenreflectie uit te voeren, en/of de facultaire kwaliteitszorgmedewerkers niet in de mogelijkheid zijn om ondersteuning te bieden, kunnen de coördinatoren in samenspraak met lokale stuvers en de kwaliteitszorgmedewerker(s) van de faculteit overlopen wat er kan gebeuren en desgevallend de taak van de lokale stuvers overnemen. 

Laatst aangepast 9 mei 2022 10:16