Vakfeedback over mijn opleidingsonderdeel door studenten

Wat is vakfeedback?

Na elk semester  wordt aan de (voormalige) studenten gevraagd om feedback te geven over bepaalde aspecten van de onderwijspraktijk en de organisatie van het onderwijs. De output van de vakfeedback door studenten levert informatie op die door jou als lesgever en de bestuursorganen van de UGent wordt aangewend voor de opvolging en bijsturing van de onderwijspraktijk en indirect ook bijdraagt tot de permanente actualisatie van het algemeen onderwijsbeleid.

Wat is de link met de onderwijsevaluaties?

Vakfeedback is de nieuwe term waarmee sedert 2020 de vroegere onderwijsevaluaties worden aangeduid. De vragenlijst onderwijsevaluaties werd in 2019-2020 aan een grondige revisie onderworpen.

Inhoud van de vakfeedback

De vakfeedback gaat uit van een gestructureerde generieke vragenlijst over een opleidingsonderdeel, waarmee studenten aan hun lesgever(s) gerichte feedback kunnen leveren. 

De generieke vragenlijst bestaat uit items verdeeld over verschillende onderwerpen of rubrieken:

 • leereffect
 • actief leren
 • evaluatie
 • leermateriaal
 • oefeningen
 • items over de individuele lesgever
 • losse items

Hoe verloopt de afname van de vakfeedback?

 • De Afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA)  coördineert de afname van de vakfeedback. 
 • De Cel Kwaliteit Onderwijs (CKO) binnen de faculteit regelt de afname van de vakfeedback van de opleidingsonderdelen. Elk semester worden een aantal opleidingsonderdelen uitgekozen. Om de drie jaar komen alle opleidingsonderdelen aan bod.
 • Studenten vullen per combinatie lesgever/opleidingsonderdeel een vragenlijst in. Ze ontvangen een mail vanuit OASIS wanneer er vragenlijsten beschikbaar zijn en krijgen in OASIS via ‘Onderwijsevaluaties’ een overzicht van de opleidingsonderdelen waarover ze feedback kunnen geven. De afname verloopt anoniem

Hoe worden de resultaten verder verwerkt en gebruikt?

 • Na de automatische verwerking van resultaten krijg je als lesgever een melding dat er rapporten voor jou beschikbaar zijn in OASIS. Deze rapporten zijn beschikbaar via het menu ‘Onderwijsevaluaties’ in OASIS. 
 • Ook de onderwijsdirecteur van je faculteit heeft op dat moment reeds inzage in de rapporten. 
 • Vervolgens krijg je twee weken de tijd om persoonlijke feedback/reacties bij de rapporten toe te voegen. Je kan uitsluitend je eigen rapporten in OASIS bekijken, en je kan slechts één keer reageren per rapport (zie ook punt ‘hoe omgaan met de resultaten?)
 • De rapporten inclusief jouw reacties zijn na twee weken in OASIS ook zichtbaar voor de voorzitter opleidingscommissie en de vakgroepvoorzitter. De rapporten worden besproken tijdens het CKO-overleg
 • Je ontvangt als lesgever een e-mail wanneer voor een bepaald opleidingsonderdeel verdere opvolging en/of een actieplan nodig is. Mogelijks kan je uitgenodigd worden voor een gesprek met de onderwijsdirecteur, de CKO-medewerker en jou als lesgever om samen dit actieplan op te stellen.
 • De resultaten van de vakfeedback en het mogelijke actieplan/verbeterplan zijn nadien via OASIS beschikbaar voor alle betrokkenen (jij als lesgever, de onderwijsdirecteur, OC-voorzitter en vakgroepvoorzitter). 
 • Je kan via het menu ‘Onderwijsevaluaties’ in OASIS ook oude eindrapporten (van de voorbije academiejaren) opvragen (zie ook punt ‘hoe omgaan met de resultaten?).
 • De CKO kan ervoor kiezen om je opleidingsonderdeel terug op te nemen in de vakfeedback van het volgend academiejaar.

Hoe omgaan met de resultaten? Enkele tips.

 • De informatie dient als feedback voor lesgevers. De vakfeedback is niet bedoeld om de lesgever te evalueren. Het is vooral belangrijk dat je als lesgever gericht en persoonlijk met de informatie aan de slag gaat. Het is de bedoeling dat je als lesgever jouw persoonlijke reflecties bij de feedback van studenten kort meegeeft, en aanduidt waar je ruimte voor bijsturing of verbetering ziet.
 • De eindverantwoordelijkheid op niveau van het opleidingsonderdeel ligt bij de verantwoordelijk lesgever of titularis. Hij/zij nodigt alle medelesgevers uit voor een gesprek over de vakfeedback. In het reflectieverslag kan je bijkomende duiding geven bij jouw aandeel/specifieke rol: ben je verantwoordelijk lesgever of bijvoorbeeld medelesgever van één module of één les?
 • Het rapport omvat zowel resultaten per item als gemiddelde scores per rubriek. Het aantal items per rubriek varieert. De rubrieken of dimensies en hun scores zijn eerder informatief bedoeld.
 • Vergelijk je scores met die van voorgaande jaren. Plaats de scores ten opzicht van vorige evaluaties zodat je een mogelijke evolutie in de feedback kan waarnemen.
 • Voor wie zich graag wil positioneren ten opzichte van een groter geheel, bijvoorbeeld de opleiding waarin hij of zij lesgeeft, verwijzen we door naar de geaggregeerde rapporten voor alle lesgevers die via UGI-Onderwijsbeleid zullen worden voorzien.

Meer weten?

Voor meer informatie over de vakfeedback kan je terecht in het Onderwijs- en Examenreglement, artikels 83 en 84.

Voor meer informatie over het nieuw ZAP-loopbaan- en bevorderingsbeleid en het persoonlijke reflectieverslag: https://www.ugent.be/nl/vacatures/mobiliteit-loopbaanpaden/loopbaanpad/zap.

Via UGI-Onderwijsbeleid vind je rapporten over het onderwijs aan de UGent terug, waaronder op termijn ook de geaggregeerde resultaten van de vakfeedback.

Laatst aangepast 25 oktober 2021 11:43