Opleidingsfeedback

Jaarlijks, aan het eind van het laatste jaar van een opleiding (bijvoorbeeld het laatste jaar van een Bacheloropleiding), krijgen alle studenten de kans om feedback te geven. Deze feedback van studenten over een volledige opleiding vormt een zeer belangrijke schakel in het kwaliteitszorgproces op drie niveaus: centraal, facultair en binnen een specifieke opleiding.

Wat houdt de opleidingsfeedback in?

De opleidingsfeedback gaat uit van een gestructureerde en generieke vragenlijst waarmee studenten feedback kunnen leveren over de inhoud van een opleiding, de onderwijspraktijk en organisatorische aspecten. Alle studenten die op het punt staan een diploma te behalen, worden aan het eind van het tweede semester in het laatste opleidingsjaar bevraagd over de volledige opleiding. Studenten vullen de vragenlijst anoniem in.

De generieke vragenlijst bestaat uit items verdeeld over verschillende onderwerpen of rubrieken:

 • algemene tevredenheid 
 • structuur en inhoudelijke afstemming
 • organisatie en begeleiding
 • actief leren
 • evaluatie 
 • internationalisering
 • leereffect-algemeen
 • leereffect
 • duurzaamheid
 • ondernemen
 • maatschappelijk engagement
 • diversiteit
 • onderzoek
 • academische taalvaardigheid
 • werklast

 

Sinds 2020 wordt ook een apart luik rond masterproeven voorzien in de vragenlijst. Deze Masterproefbevraging bestaat uit een vragenlijst met 14 items specifiek over de masterproef (proces, begeleiding, beoordeling, organisatie) en wordt jaarlijks samen met de Opleidingsfeedback voorgelegd aan alle studenten in het laatste jaar van een masteropleiding. Lees meer hierover in de Onderwijstip Masterproefbevraging.

Wat is de link met de opleidingsevaluaties?

Opleidingsfeedback is de nieuwe term waarmee sedert 2020 de vroegere opleidingsevaluaties worden aangeduid. De opleidingsevaluaties vonden tweejaarlijks plaats tussen 2010 en 2020 tweejaarlijks. De vragenlijst en methodiek werden in 2019-2020 aan een grondige revisie onderworpen. Zo werd ook beslist om vanaf 2020 tot een jaarlijkse afname over te gaan. 

Hoe verloopt de opleidingsfeedback?

Wie evalueert en wanneer?

De afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA) coördineert de afname van de feedback. 

Alle studenten die op punt staan een diploma te behalen of af te studeren in een opleiding worden uitgenodigd tot deelname. De bevraging loopt van eind mei tot eind september bij studenten in Bacheloropleidingen, Master-na-Bacheloropleidingen, Schakelprogramma’s, Voorbereidingsprogramma’s, Master-na-Masteropleidingen. In het verleden gebeurde de bevraging ook reeds in de Specifieke Lerarenopleiding en in postgraduaatsopleidingen.

Hoe worden de resultaten verder verwerkt en gebruikt?

De rapportering over de opleidingsfeedback gebeurt via UGI-onderwijsbeleid. In deze omgeving zijn alle resultaten per item beschikbaar tot op niveau van een afstudeerrichting. In de rapporten worden daarbij ook referentiekaders meegegeven. Dit zijn de geaggregeerde resultaten, in grafieken of tabellen, voor alle opleidingen in de faculteit of voor de volledige UGent. Aan de hand van deze referentiekaders kan een opleiding of afstudeerrichting zichzelf positioneren of vergelijken met andere opleidingen. 

De resultaten van de opleidingsfeedback vormen een zeer belangrijke sleutel in het kwaliteitszorgproces op drie niveaus: centraal, facultair en binnen een specifieke opleiding of afstudeerrichting. Na vrijgave van de UGI-rapporten (jaarlijks in het najaar) worden de universiteitsbrede resultaten besproken door de Onderwijsraad. Daarnaast worden opleidingen en faculteiten uitgenodigd om de eigen resultaten te bespreken en deze in te zetten in de opvolging van het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg. Om dit proces te ondersteunen, worden rapporten automatisch vanuit UGI geïntegreerd in de onderwijsmonitors van faculteiten en opleidingen. 

Meer weten?

Meer informatie over de onderwijsmonitors van faculteiten en opleidingen vind je hier.

Via UGI-Onderwijsbeleid vind je allerlei rapporten over het onderwijs aan de UGent terug, waaronder ook de resultaten van de opleidingsfeedback.

Bijlage

Laatst aangepast 26 april 2022 15:46