Masterproefbevraging

Jaarlijks krijgen alle laatstejaarsstudenten in een opleiding de kans om feedback te geven over hun opleiding via de Opleidingsfeedback. Sedert 2020 wordt aan die Opleidingsfeedback ook een apart luik rond masterproeven gekoppeld: aan alle laatstejaarsstudenten in een masteropleiding wordt gevraagd specifiek feedback te geven over de inhoud, het proces, de organisatie, de begeleiding en het evaluatieproces bij de masterproef.

Wat houdt de masterproefbevraging in?

De masterproefbevraging vertrekt van een gestructureerde en generieke vragenset van 13 items. Alle studenten die op het punt staan het diploma van een Master-na-Bacheloropleiding of Master-na-Masteropleiding te behalen, worden aan het eind van het tweede semester in het laatste opleidingsjaar bevraagd over hun opleiding en aansluitend ook over de masterproef. De Masterproefbevraging werd met andere woorden voor studenten (respondenten) volledig geïntegreerd in de Opleidingsfeedback.

De vragenlijst/vragenset van 13 items omvat volgende thema’s:

  • leereffect;
  • organisatie en structuur;
  • evaluatie en feedback;
  • begeleiding;
  • werklast.

Masterproefbevraging als onderdeel van feedback over een opleiding

De integratie van de Masterproefbevraging als apart luik binnen de Opleidingsfeedback is een bewuste keuze geweest van de Onderwijsraad eind 2019.  Voorheen gebeurden er ook evaluaties/beoordelingen door studenten van het masterproefproces, maar dit verliep dan eerder ad hoc en/of in het kader van de vakfeedback/onderwijsevaluaties en niet noodzakelijk via een generieke vragenset.

Vanuit kwaliteitszorgoogpunt is het cruciaal om regelmatig een afzonderlijke bevraging bij masterstudenten rond het masterproefproces en –begeleiding te organiseren. Dit verloopt bij voorkeur centraal gecoördineerd en via een standaardvragenlijst, waardoor geaggregeerde rapportering (per afstudeerrichting, opleiding en universiteitsbreed) en integratie in de onderwijsmonitors ook mogelijk wordt. Inhoudelijk sluit dit het sterkste aan bij de kwaliteitsopvolging en het onderwijsbeleid binnen opleidingen.

Hoe verloopt de masterproefbevraging?

Wie evalueert en wanneer?

De afdeling Onderwijskwaliteitszorg (DOWA) coördineert de afname van de feedback. Alle studenten die op punt staan een diploma te behalen of af te studeren in een opleiding worden uitgenodigd tot deelname. De bevraging loopt van eind mei tot eind september bij alle laatstejaarsstudenten in Master-na-en  Master-na-Masteropleidingen.

Hoe worden de resultaten verder verwerkt en gebruikt?

De rapportering over de masterproefbevraging gebeurt via UGI-onderwijsbeleid. Hoewel de bevraging zelf geïntegreerd werd met de bevraging ‘Opleidingsfeedback’, worden de resultaten in UGI in een afzonderlijke rubriek/topic gepresenteerd. In UGI-Onderwijsbeleid zijn alle resultaten per item beschikbaar tot op niveau van een afstudeerrichting. In de rapporten worden daarbij ook referentiekaders meegegeven. Dit zijn de geaggregeerde resultaten, in grafieken of tabellen, voor alle masteropleidingen in de faculteit of voor alle UGent-masteropleidingen. Aan de hand van deze referentiekaders kan een opleiding of afstudeerrichting zichzelf positioneren of vergelijken met andere opleidingen.

 De resultaten van de masterproefbevraging vormen, net zoals de resultaten van de opleidingsfeedback en andere centrale monitoringsinstrumenten, een zeer belangrijke sleutel in het kwaliteitszorgproces op drie niveaus: centraal, facultair en binnen een specifieke opleiding of afstudeerrichting. Na vrijgave van de UGI-rapporten (jaarlijks in het najaar) worden de universiteitsbrede resultaten besproken door de Onderwijsraad. Daarnaast worden opleidingen en faculteiten uitgenodigd om de eigen resultaten te bespreken en deze in te zetten in de opvolging van het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg. Om dit proces te ondersteunen, worden rapporten automatisch vanuit UGI geïntegreerd in de onderwijsmonitors.

Meer weten?

Meer informatie over de onderwijsmonitors van faculteiten en opleidingen vind je hier.

Via UGI-Onderwijsbeleid vind je allerlei rapporten over het onderwijs aan de UGent terug, waaronder ook de resultaten van de opleidingsfeedback.

Bijlage

Laatst aangepast 23 mei 2022 16:08