Studentenparticipatie

Context

UGent kent een lange traditie van studentenparticipatie. Onze studenten hebben vertegenwoordigers in opleidingscommissies en in talrijke andere raden en commissies, zowel op facultair als op centraal niveau. Daarnaast is er jaarlijks een aantal bevragingen waarin ook de bredere studentenpopulatie haar stem kan laten horen: de vakfeedback, de opleidingsfeedback, de masterproefbevraging, … . Het adviesrapport van de instellingsreview (2016) benoemde de actieve betrokkenheid van studenten aan UGent expliciet als  een positief punt, dit werd opnieuw onderstreept als een sterkte in het rapport van de meest recente instellingsreview (2022).

Studentenvertegenwoordiging

Studenten hebben een belangrijke stem in het beleid van de UGent, ze zijn vertegenwoordigd op alle niveaus. Studentenvertegenwoordigers krijgen automatisch het bijzonder statuut 'mandaat' en kunnen faciliteiten gebruiken om vergaderingen bij te wonen.

Opleiding 

Elke opleidingscommissie bestaat voor ten minste één derde uit studenten. Studenten worden als volwaardige partners beschouwd en krijgen de ruimte om zelf beleidsvoorstellen te formuleren en het beleid bij te sturen.

Faculteit 

Op facultair niveau zijn studenten vertegenwoordigd in allerlei raden en commissies. Op elke faculteit is een studentenraad in voege die het belang van de studenten uit alle opleidingen van de faculteit behartigt. 

Centraal

De Gentse Studentenraad (GSR) verenigt de centrale en de facultaire studentenvertegenwoordigers en verdedigt de belangen van de studenten, zowel intern binnen de instelling, als extern. Binnen de Algemene Vergadering van de GSR zijn alle facultaire studentenraden stemgerechtigd. 

De studenten hebben vertegenwoordiging in de raden en commissies aan de UGent, o.a.: Bestuurscollege, Raad van Bestuur, Onderwijsraad, Onderwijskwaliteitsbureau, ... De mandaten in de bestuursorganen worden ingevuld door middel van tweejaarlijkse centrale verkiezingen, waaraan alle studenten kunnen deelnemen. De overige mandaten worden ingevuld door de Algemene Vergadering van de GSR.

Input uit de bevragingen

Bevragingen

De vakfeedback is een bevraging van de studenten over de opleidingsonderdelen die ze in het voorgaande semester hebben gevolgd. De output van de vakfeedback levert informatie op die door lesgevers en de bestuursorganen van de UGent wordt aangewend voor de opvolging en bijsturing van de onderwijspraktijk.

De opleidingsfeedback is een bevraging bij studenten over de (kwaliteit van) de hele opleiding. In deze bevraging worden alle bachelor- en masteropleidingen, en ook master-na-masteropleidingen, schakel- en voorbereidingsprogramma's meegenomen. 

De masterproefbevraging is ook een korte bevraging met een 13-tal items die aan alle studenten op het einde van hun masteropleiding wordt voorgelegd. Hiermee wordt feedback gevraagd over het leereffect, de organisatie, de evaluatie, de werklast en de begeleiding van de masterproef.

In de Eigen Regie 3.0 zal er een versterkte aandacht zijn voor de open vragen van de opleidingsfeedback en de masterproefbevraging. Deze kwalitatieve data zullen in de toekomst beter ontsloten worden (anonimisering om privacy van individuele lesgevers en studenten te garanderen), zodat ze ook systematisch gebruikt kunnen worden binnen de opleidingscommissies. 

Studentenreflectie (Eigen Regie 2.0)

Complementair aan de bevragingen, werd op vraag van de Gentse Studentenraad 'studentenreflecties' als extra kwaliteitszorgsinstrument ingezet tijdens de Eigen Regie 2.0. Studentenreflecties zijn focusgroepsgesprekken die tussen 2020-2023 werden georganiseerd door student-coördinatoren, jobstudenten die werden aangesteld om focusgroepen op het niveau van de opleiding te organiseren bij de studentengroep. De studentenreflectie zorgde voor een kwalitatieve verdieping bij de studentenbevragingen. 

Laatst aangepast 9 februari 2024 10:24