Verankeren externe blik in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Verankeren externe blik' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

 • geef hier in algemene bewoordingen aan:
  • wat is de visie van de faculteit m.b.t. het verankeren van de externe blik op opleidingsniveau (waarom en in welke mate is dit binnen de specifieke context van de faculteit van belang?);
  • hoe ondersteunt de faculteit de opleidingen bij het verankeren van de externe blik in het kwaliteitszorgproces;
  • hoe volgt de faculteit de verbeteracties die hieruit voortvloeien op;
 • zijn er bv. facultaire richtlijnen over:
  • welke (groepen) externe stakeholders worden betrokken en waarom;
  • over welke onderwerpen is externe feedback noodzakelijk en waarom;
  • de regelmaat waarmee feedback van externen wordt verzameld en besproken op de OC’s;
  • hoe opleidingen en/of de faculteit de verbeteracties die hieruit voortvloeien, opvolgen.

Do

 • geef hier aan welke concrete initiatieven op facultair niveau worden genomen. Bijvoorbeeld:
  • ondersteuning bij benchmarkoefeningen (waarbij de opleidingen zelf vergelijkingen maken met gelijkaardige (inter-)nationale opleidingen);
  • ondersteuning bij de organisatie en opvolging van (specifieke) bevragingen van externen (incl. alumni);
  • facultair kader m.b.t. eventuele vertegenwoordiging van externen in OC of curriculumcommissie / werking van werkveldcommissies / rol en werking adviescommissie;
  • facultair kader m.b.t. rol van externen in werking toetscommissies en/of bij beoordeling van masterproeven;
  • facultaire ondersteuning bij opleidingen die internationale visitatie/accreditatieprocedures wensen te doorlopen
 • geef aan welke concrete processen/procedures er bestaan m.b.t facultaire opvolging van de resultaten uit de beschreven initiatieven.
 

Laatst aangepast 1 april 2021 13:40