Discussie (online) modereren op een forum

Wat is het?

Een online discussie is een werkvorm waarbij studenten leren informatie verzamelen, een standpunt innemen, argumenteren, feedback geven op medestudenten en hun communicatieve vaardigheden versterken. Discussiëren verhoogt ook de betrokkenheid van studenten in online onderwijs. Je kan zowel asynchroon (forum) als synchroon (chat, videocall) discussies organiseren.

Het voordeel aan een online asynchrone discussie is dat de studenten niet op hetzelfde moment online moeten zijn. Hierdoor krijgen ze tijd om zaken op te zoeken en na te denken over de formulering van hun bericht. Dat verhoogt de kwaliteit van de inbreng.

Een online synchrone discussie heeft het voordeel dat je snel kan inpikken op bepaalde zaken als lesgever en dat de interactie natuurlijker verloopt. De principes van een face-to-face discussie zijn hier van toepassing. Gebruik videoconferentietools (zoals MS Teams) met de geïntegreerde stemsystemen om dit online te modereren.

In deze onderwijstip gaan we dieper in op de organisatie van een online asynchrone discussie via een forum.

Wanneer organiseer je een online discussie op een forum?

Online discussies kan je inzetten bij kennisverwerving en samenwerking tussen studenten. Je creëert een interactieve leersituatie voor je studenten, waarbij ze online communiceren, leren van elkaar, ideeën en gedachten uitwisselen, enz. Je geeft je je studenten de kans om de leerstof te verwerken en om hun eigen mening op een gestructureerde manier uit te drukken. Ze leren die persoonlijke mening ook te verantwoorden en ze eventueel bij te sturen. 

De werkvorm wordt veelal gecombineerd met een andere werkvorm, zoals het hoorcollege. Als lesgever kan je bijvoorbeeld studenten de opdracht geven om over een bepaald topic te discussiëren op het discussieforum van Ufora, en die discussie kan dan de insteek vormen voor een vervolghoorcollege. 

Hoe zet je online discussies in? 

Je hebt verschillende mogelijkheden om een online discussiegroep te gebruiken.  

  • Op een passieve manier: je activeert het forum maar steekt er voor de rest geen energie in. Op het discussieforum kunnen de studenten vrij communiceren over problemen en vragen en ze zijn niet verplicht deel te nemen aan de discussies. Wanneer je het discussieforum op die manier gebruikt, bestaat wel de kans dat foutieve informatie ongecontroleerd verspreid raakt. Je maakt de studenten daar dan ook best even attent op. 
  • Op een modererende manier: je houdt toezicht op de discussie en komt eventueel tussenbeide, maar alleen wanneer het echt nodig is, bijvoorbeeld: om de discussie weer in een goede richting te duwen, misvattingen uit te klaren of de discussie nieuw leven in te blazen. 
  • Op een beherende en controlerende manier: je volgt alles strikt op. Dat brengt uiteraard heel wat werk met zich mee, maar leidt meestal tot inhoudelijk hoogstaandere discussies. 

Als lesgever kan je de discussie zelf begeleiden, een assistent aanstellen om dat te doen of een student de rol van begeleider geven. De begeleider kan dan de opdracht hebben om commentaar te leveren op de bijdragen van de studenten, zelf te participeren in de discussie, de discussie bij te sturen, nieuwe discussiepunten aan te brengen of studenten aan te zetten die rollen op zich te nemen. 

Vervolgens heb je drie manieren om een discussie open te stellen aan je studenten: voor de volledige studentengroep, voor individuele studenten of voor een groepswerk. Denk goed na met welk doel je een discussie opstart. Voor de volledige studentengroep wil je dat iedereen deelneemt en de input van elkaar leest en mogelijks mee opneemt. Bij individuele studenten zie je dit meer onder de vorm van het bijhouden van bijv. een logboek en bij groepswerk zet je dit in om in kleinere groep te differentiëren, vragen geclusterd te laten beantwoorden, enz.

Tips & Tricks

Geef een vertrekpunt

Een goede discussie start met een interessante probleemstelling, een boeiende en goed gestructureerde opdracht of vraag, een controversiële uitspraak, een door de lesgever ingenomen standpunt,… Maak gebruik van een controversiële casus uit de actualiteit, bijvoorbeeld een casus waarbij verschillende tegenstrijdige visies aan bod komen. Daarnaast kan je ook vertrekken vanuit een maatschappelijk of politiek probleem.  

Bereid de studenten voldoende voor

Zorg op een testforum voor een introducerende forumopdracht die dient om het ijs te breken en zo studenten vertrouwd te maken met berichten posten op het forum. Maak daarnaast duidelijke afspraken met de studenten: hoe vaak moeten studenten het forum lezen, hoe vaak moeten ze antwoorden op een forumbericht van medestudenten, hoe vaak moeten studenten zelf een forumbericht plaatsen? Laat de studenten ook weten hoe jij zelf als lesgever zal participeren op het forum. 

Verplicht de studenten om te participeren 

Maak de studenten duidelijk dat je van hen verwacht dat ze participeren. Zorg ervoor dat je de participatie van de studenten goed opvolgt en dat de studenten dat ook weten. Je kan participatie stimuleren door er bijvoorbeeld punten aan toe te kennen. Maak in dat geval duidelijk hoe studenten precies punten kunnen verdienen. 

Overweeg om de discussie te koppelen aan een score-item in je puntenboek. Op die manier beoordeel je de inbreng van de studenten. Het is aangeraden om hier ook kwalitatieve feedback aan toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door een rubric toe te voegen aan het forum. Een rubric geeft je studenten een duidelijk beeld van de criteria waarop ze best letten bij het schrijven van hun bijdrage. Op die manier maak je de evaluatiemethode transparant naar de studenten toe.

Maak de groep niet te groot 

Beperk de groepen tot 10 à 15 deelnemers: zo hou je de discussie beheersbaar. Wanneer de studentengroep te groot is, is het aan te raden de groep op te splitsen in meerdere teams. 

Blijf op de achtergrond, maar wees toch zichtbaar op het forum 

Met het forum wil je vooral discussie uitlokken tussen de studenten. Blijf daarom zo veel mogelijk op de achtergrond tijdens de discussie en antwoord enkel op een bericht om de discussie bij te sturen of wanneer een vraag van een student onbeantwoord blijft. Wanneer je feedback geeft, kan dat de studenten geruststellen.  

Zorg voor een zekere etiquette 

Het kan voorvallen dat studenten niet akkoord gaan met medestudenten. Voorzie daarom een aantal richtlijnen voor of voorbeelden van gepaste en ongepaste reacties. 

 

Welke tools kan je gebruiken?

 

Laatst aangepast 8 augustus 2022 14:50