Onderwijsbeleid van de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Onderwijsbeleid van de faculteit' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

In het kader van de eigen regie in het Gents Onderwijsbeleid- en kwaliteitszorg schrijft de faculteit elk jaar een onderwijsbeleidsplan. Dit bevat de accenten waarop de faculteit zich op korte, middellange en lange termijn zal richten. Het plan sluit aan bij de zes strategische doelstellingen en geeft concreet aan waar de faculteit prioritair op inzet. Het facultaire onderwijsbeleidsplan dient als basis voor het uitwerken van het facultaire geïntegreerd beleidsplan, waarin ook onderzoek, dienstverlening en personeelsbeleid worden opgenomen. In het kader van de universiteitsbrede strategische beleidscyclus wordt verwacht dat de faculteiten bijdragen aan de realisatie van de universiteitsbrede beleidskeuzes.

Het nieuwe onderwijsbeleidsplan bevat een opvolging van het vorige onderwijsbeleidsplan en van het kwaliteitsoverleg met DOWA. De faculteit bespreekt de acties en realisaties van het voorbije jaar, stuurt bij waar nodig en legt nieuwe accenten indien gewenst. De aansluiting bij het universiteitsbrede beleid verloopt enerzijds via inpassing in de zes strategische doelstellingen en anderzijds via een concrete bijdrage tot de universiteitsbrede keuzes. Hiertoe formuleert de faculteit vijf operationele doelstellingen die aansluiten bij minstens drie universiteitsbrede beleidskeuzes. Aan elke operationele doelstelling worden een voldoende concrete inspanningsverbintenis of een meetbare resultaatsverbintenis geformuleerd.

Alle facultaire initiatieven op vlak van (de kwaliteitszorg van) het onderwijs zijn ingegeven door of gelinkt aan het onderwijsbeleidsplan.

Laatst aangepast 8 mei 2022 21:30