Facultaire dienst onderwijsondersteuning

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Facultaire dienst onderwijsondersteuning' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Elke faculteit heeft een uitgebouwde Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning, onder leiding van de onderwijsdirecteur.

De FDO is het facultaire aanspreekpunt m.b.t. onderwijsaangelegenheden en heeft een ondersteunende functie voor facultaire en opleidingsspecifieke raden en commissies die betrokken zijn bij het onderwijs. De faculteit voorziet daarom in een adequaat beleid van de FDO en in voldoende personeel voor het kwaliteitsvol uitvoeren van de taken.

Do

Met het oog op de uitvoering van de voorziene taken is de FDO in een aantal clusters verdeeld.

  • De cluster studentenadministratie zorgt voor de administratieve opvolging van studentencurricula, diploma’s, deliberaties, toepassingen Onderwijs- en Examenreglement (OER), attesten, etc.
  • De cluster kwaliteitszorg voert taken uit m.b.t. onderwijskwaliteitszorg (vakfeedback, visitaties, portfolio, peerleerbezoeken, intern onderwijs- en kwaliteitszorgbeleid, etc.) en onderwijsinnovatie en geeft advies aan de lesgevers, opleidingen, de CKO en de faculteitsraad.
  • De cluster onderwijsaanbod voert taken uit m.b.t. organisatie en coördinatie van lessen en examens, programmawijzigingen, studiefiches, aanstelling van lesgevers, etc.
  • De cluster monitoraat/studiebegeleiding voert taken uit m.b.t. trajectbegeleiding (persoonlijk studietraject en -voortgang, studenten met bijzondere statuten, onderwijscommunicatie), studiebegeleiding (vakspecifieke studiebegeleiding en studie- ondersteunende initiatieven), het studiekeuzeproces van een student (individuele gesprekken, groepssessies, SID-in, infodagen, Bachelorbeurs, Afstudeerbeurs, Open Lessen en Try-outs), de vrijstellingsaanvragen, diversiteitsprojecten, etc.

In het kader van de facultaire werking kan de indeling verschillen en kunnen extra clusters voorzien worden. De faculteit waakt erover dat de FDO adequaat kan functioneren en stelt daarvoor voldoende middelen en personeel ter beschikking.

Laatst aangepast 3 juli 2024 11:05