Durf denken en multiperspectivisme in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Durf denken en multiperspectivisme' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

De kernwoorden "Durf denken" en "Multiperspectivisme" omvatten de onderwijsvisie – en strategie van de UGent: studenten opleiden tot kritische denkers met een ingesteldheid voor levenslang leren, en met een open en constructieve houding t.a.v. diversiteit.

Multiperspectivisme als onderwijsfilosofie houdt in dat het onderwijs aan de UGent niet kan worden losgekoppeld van de andere beleidsdomeinen, noch van de bredere (inter)nationale maatschappelijke context. Deze basisgedachte vormt de eerste van zes strategische onderwijsdoelstellingen, en vertaalt zich vandaaruit verder in Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek, Talentontwikkeling, Stakeholderparticipatie, Internationalisering, en Opleidingskwaliteit.

Multiperspectivisme als onderwijsconcept betekent dat kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten een centrale plaats krijgen in de onderwijspraktijk. Kortom, de UGent wil haar studenten vormen tot mensen die buiten evidenties kunnen stappen, die out of the box kunnen redeneren, die complexe probleemstellingen met een frisse blik kunnen benaderen, en oplossingsgericht kunnen werken.

Meer informatie over Multiperspectivisme en Durf denken via

Do

  • door in het rekruteringsbeleid aandacht te hebben voor diversiteit bij het onderwijzend personeel kunnen faculteiten rolmodellen creëren voor hun studenten. Meer informatie over het diversiteitsbeleid van de UGent via https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-gender/overzicht.htm
  • het aantrekken van niet-UGent-gediplomeerde lesgevers kan perspectiefwisseling ten goede komen, zowel op vlak van onderwijsvisie en -beleid, als in de reële onderwijspraktijk
  • faculteiten kunnen een faciliterend kader uitwerken ter ondersteuning van interfacultaire opleidingen (bijv. MASTAT, MBGZ).
  • het aanbieden van serviceonderwijs, overheen opleidingsgrenzen aan de eigen faculteit, als overheen faculteitsgrenzen, kan de perspectiefwisseling in het opleidingsprogramma bevorderen;
  • aandacht hebben voor de kernthema's van de UGent - maatschappelijk engagement, diversiteit, duurzaamheid en ondernemerschap kan eveneens bijdragen tot multiperspectivisme.
  • Facultair beleid m.b.t. de thema’s duurzaamheid, ondernemen en maatschappelijk engagement. Deze thema’ssluiten aan bij de VN-Sustainable Development Goals die zich m.b.t. onderwijs richten naar het ontwikkelen van een ‘global citizenship’ bij jongeren en volwassen die onderwijs volgen. “By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote sustainable development, including, among others, through education for sustainable development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity and of culture’s contribution to sustainable development.” 

Laatst aangepast 11 april 2022 16:44