Betrokkenheid van stakeholders in de opleiding

Van elke opleiding wordt een expliciete reflectie en een beleid verwacht m.b.t. de manier waarop zij bijdraagt aan de realisatie van de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent. Een van deze zes doelstellingen is ‘Betrokkenheid van stakeholders’. 

Van UGent opleidingen wordt verwacht dat zij de nodige processen en procedures opzetten die de structurele en formele inbreng van alle belangrijke stakeholders (studenten, lesgevers, alumni en het werkveld) in het onderwijs(beleid) garanderen. Het stakeholderbeleid van de opleiding sluit aan bij de facultaire en universiteitsbrede kaders.

De opleidingscommissie is het orgaan dat het programma vormgeeft en dat ook doordachte keuzes maakt m.b.t. de manier waarop stakeholders worden betrokken. Deze keuzes sluiten vanzelfsprekend aan bij de specifieke context en eigenheid van de opleiding. 

Hieronder worden enkele concrete manieren opgesomd om stakeholders bij het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg te betrekken.

Betrokkenheid van studenten in de opleiding 

 • De participatie van studenten in de OC is onmisbaar (de samenstelling opleidingscommissie verplicht 1/3 vertegenwoordiging van de studenten); het verdient aanbeveling om studenten ook in andere adviesorganen van de opleiding te betrekken  (bv. al dan niet ad hoc werkgroepen). Het is goed om actief (en via verschillende kanalen) te communiceren naar studenten omtrent de mogelijkheden en het belang van studentenparticipatie in het onderwijsbeleid. Daarbij is het nodig om studenten duidelijk te informeren over (de verwachtingen m.b.t.) de rol van de studentenvertegenwoordiger.
 • Sommige opleidingen duiden per modeltrajectjaar een vertegenwoordiger aan als aanspreekpunt. 
 • Van opleidingen wordt verwacht dat ze feedback verzamelen bij studenten bij programmahervormingen.
 • Studenten waarderen het feit dat een opleiding expliciet communiceert over verbeteracties die werden uitgevoerd naar aanleiding van feedback die vanuit de studenten werd geformuleerd. Deze manier van werken verhoogt de bereidheid om deel te nemen aan bevragingen.

Betrokkenheid van lesgevers

Het is belangrijk om te zorgen voor een efficiënte communicatiestroom vanuit de OC naar de lesgevers/medewerkers die betrokken zijn bij de opleiding. Een vlotte toegang tot OC verslagen is een must. Goede praktijken zijn:

 • het versturen van een online nieuwsbrief/nieuwsflash met een update over onderwijsgerelateerde thema’s
 • het voorzien van een jaarkalender voor onderwijs
 • het voorzien van een jaarlijks of semestrieel lesgeversoverleg

Betrokkenheid van lesgevers bij het onderwijs(beleid) is van groot belang. Mogelijkheden om de aandacht voor het onderwijs(beleid) levendig te houden zijn

 • het organiseren van een (halve) opleidingsspecifieke onderwijsdag 
 • het organiseren van professionaliseringsinitiatieven 

Betrokkenheid van het werkveld 

De structurele betrokkenheid van het werkveld bij het onderwijsbeleid kan op verschillende manieren gegarandeerd worden. Van opleidingen wordt verwacht dat ze feedback verzamelen bij het werkveld in functie van onderwijskwaliteitzorg. Bij programmahervormingen is feedback van het werkveld onmisbaar. Lees de onderwijstip omtrent de externe blik verankeren voor meer informatie. 

Enkele voorbeelden van acties die opleidingen kunnen opzetten zijn: 

 • het voorzien van een werkveldcommissie/resonantieraad.
 • het voorzien van enkele werkveldvertegenwoordigers in de OC
 • het voorzien van een/enkele werkveldvertegenwoordigers in een andere intern overlegorgaan (bv. Cel Interne Kwaliteitszorg)
 • het bevragen van gastsprekers, en/of mensen uit het werkveld die betrokken zijn bij stages, masterproeven (bv. op een mentorendag, tijdens masterproefverdedigingen…).
 • Feedback verzamelen bij praktijkassistenten, stagementoren

Maatschappelijke dienstverlening is ook een manier waarop lesgevers zelf het contact met het werkveld/de praktijk kunnen houden.

Betrokkenheid van alumni

Van opleidingen wordt verwacht dat ze feedback verzamelen bij alumni in functie van onderwijskwaliteitzorg. Zeker bij programmahervormingen is de inbreng van alumni onmisbaar (zie externe blik verankeren)

Alumni kunnen de opleiding belangrijke input geven over de plus- en minpunten van de opleiding voor de loopbaan. Alumni zijn vaak geïnteresseerd in navormingen of bijscholingen. 

Laatst aangepast 12 april 2022 11:27