Betrokkenheid van stakeholders in de faculteit

In deze onderwijstip vind je de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Betrokkenheid van stakeholders' van de facultaire monitor in te vullen. Als dat van toepassing is, worden aparte suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

De faculteit voert een beleid dat aansluit bij de universiteitsbrede strategische doelstelling voor stakeholderbeleid. Dat beleid garandeert de structurele (en formele) inbreng van alle belangrijke belanghebbenden in het facultaire en opleidingsspecifieke onderwijs(beleid).

Do

  • De faculteit zet in op communicatie naar studenten over studentenparticipatie in het beleid van de faculteit;
  • De faculteit betrekt studenten uit diverse opleidingen van de faculteit actief in haar commissies;
  • De facultaire studentenraad heeft een eigen werking (met aparte vergaderingen en beslissingsstructuur, die representatief is voor de facultaire opleidingen), maar werkt wel nauw samen met de Gentse Studentenraad en andere studentenorganen;
  • De faculteit stimuleert opleidingen om het werkveld structureel en formeel te laten participeren in het onderwijsbeleid van haar opleidingen (bijvoorbeeld: via adviesraden of richtlijnen rond aanwezigheid van externen in de OC).

Laatst aangepast 1 april 2021 13:00