Werking opleidingscommissie (OC) en verbeterbeleid

Rol en samenstelling van de opleidingscommissie

De opleidingscommissie (OC) fungeert als een permanent adviesorgaan m.b.t. het beleid en de organisatie van het onderwijs. De opleidingscommissie wordt voorgezeten door de voorzitter opleidingscommissie. 

Het onderwijs- en examenreglement (OER) van UGent bepaalt volgens welke modaliteiten de opleidingscommissie moet samengesteld zijn en bepaalt de grote lijnen van de taken van de opleidingscommissie. Het staat opleidingen vrij om in functie van de samenstelling van de OC en in functie van een vlotte werking nog bijkomende regels te formuleren in een huishoudelijk reglement. In elk geval zetelen in de OC zowel lesgevers als studenten. Deze samenstelling kan (eventueel) uitgebreid worden met alumni en/of vertegenwoordigers van het werkveld. 

De OC staat in voor het bepalen van de opleidingscompetenties en voor het vormgeven en implementeren van het opleidingsprogramma. Een belangrijke taak van de OC is bovendien de permanente monitoring en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  

Visie van de opleiding op de werking van de OC en op het verbeterbeleid

Opleidingen zijn erbij gebaat om een visie op de rol en de werking van de eigen opleidingscommissie te formuleren. Het is een must om deze visie op te stellen in de schoot van de OC en om deze ook breed kenbaar te maken in de opleiding. Deze visie wordt opgenomen in de onderwijsmonitor.

Binnen de visie op de werking van de OC kan de opleiding aangeven hoe de OC zich verhoudt tot (andere) opleidingsspecifieke en facultaire overlegorganen, werkgroepen en/of commissies. Men kan tevens expliciteren hoe de OC haar kerntaken vervult.  

Kerntaken zijn b.v.: 

 • de onderwijsorganisatie 
 • het beheer van de financiële middelen van de opleiding
 • het beheer van het opleidingsprogramma
 • de ontwikkeling, implementatie en opvolging van het toetsbeleid 
 • het onderhouden van contacten met belanghebbenden 
 • de participatie in samenwerkingsverbanden

Het is ook aangewezen om te expliciteren hoe de OC een verbeterbeleid m.b.t. het onderwijs tot stand brengt. Volgende aspecten kunnen (beknopt) in de onderwijsmonitor beschreven worden: 

 • de concrete processen/ procedures die de OC toelaten om bevragingen en andere kwaliteitsmetingen op  te volgen. Hierbij kan aangegeven worden welke kwaliteitsmetingen/resultaten structureel worden opgevolgd en besproken op opleidingsniveau (opleidingsfeedback, vakfeedback, alumnibevraging, bevraging werkveld, eventuele bevraging stagementoren…). Ook de inspanningen die een opleiding levert om bij bevragingen een zo hoog mogelijke response rate te verkrijgen (bv. het sensibiliseren van studenten (in de lessen) door lesgevers/ door studentenvertegenwoordigers… );
 • de manier waarop het verbeterbeleid wordt afgestemd met de facultaire CKO;
 • de manier waarop de zelfevaluatie in de opleidingsmonitor (het score van de 39 doelstellingen) wordt uitgevoerd; 
 • de manier waarop de zelfevaluatie leidt tot het formuleren van ‘acts’ (verbeteracties) en de manier waarop wordt besloten welke acties nodig zijn en de manier waarop prioriteiten worden bepaald;
 • de manier waarop ‘trekkers’/ verantwoordelijken, tijdspaden aan de (verbeter)acties worden toegekend;
 • de manier waarop wordt verzekerd dat de verbeteracties worden opgevolgd ;
 • de manier waarop/ de kanalen waarlangs wordt gecommuniceerd naar de stakeholders over de geplande verbeteracties en de resultaten ervan.

Laatst aangepast 11 oktober 2023 13:31