Kies Kwaliteit: Werking opleidingscommissie (OC) en verbeterbeleid

De opleiding heeft een performante opleidingscommissie waarin alle leden een actieve rol spelen in het beslissingsproces en waarin studenten actief betrokken worden bij het kwaliteitszorgproces. Het ultieme doel is een kwaliteitscultuur te bevorderen binnen de opleiding. De opleiding communiceert actief over alle aspecten van het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg. 

Wat is het? 

Het onderwijs- en examenreglement (OER) van UGent beschrijft de rol en de opdrachten van de opleidingscommissie (OC) en bepaalt volgens welke modaliteiten dit orgaan wordt samengesteld. In de OC zetelen zowel lesgevers als studenten. De samenstelling kan uitgebreid worden met alumni en/of vertegenwoordigers van het werkveld.  

De opleidingscommissie vormt een permanent adviesorgaan en is een onmisbare schakel in het beleid en de organisatie van het onderwijs. De OC staat in voor de praktische uitvoering en voor de inhoudelijke aspecten van een (of meerdere) opleiding(en). De OC werkt een opleidingsvisie uit, bepaalt de Opleidingsspecifieke Leerresultaten (OLR's) of opleidingscompetenties en zorgt voor de realisatie van het opleidingsprogramma. Ze houdt daarbij rekening met het UGent-doelstellingenkader, waarin de zes strategische onderwijsdoelstellingen zijn vervat.  

Een performante OC volgt de kwaliteit van het onderwijs op, detecteert aandachtspunten en stuurt bij waar nodig of wenselijk. De OC is verantwoordelijk voor het realiseren van de decretale kwaliteitskenmerken waaraan elke UGent-opleiding moet voldoen. Deze basisvereisten zijn:  

Basisvereiste

Omschrijving

1. Strategie en beleid van de opleiding 

 • Een opleiding beschikt over een actuele onderwijsvisie en actueel beleid waarin volgende elementen duidelijk omschreven staan: 

- Missie, visie en opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR's) 

- Opleidingsprogramma 

- Werkvormen 

- Masterproef 

- (Eventuele) stage 

- Evaluatie en eindniveau 

 • Een opleiding actualiseert de onderwijsvisie en het beleid van de opleiding minstens één keer in de zesjaarlijkse cyclus van de instellingsreview. 

2. Cyclische of continue aandacht voor kwaliteitszorg in de opleiding op basis van data (kwantitatief en kwalitatief) en monitoring

 • Een opleiding kiest en implementeert een cyclische of continue manier van aanwenden van data en gegevens uit monitoring voor kwaliteitszorg (bv. jaarlijks, op basis van beschikbaarheid van bevragingen,…). 
 • Een opleiding kiest zelf voor een ritme passend bij de eigen processen binnen de opleidingscommissie. 

3. Zelfreflectie over het realiseren van het UGent-doelstellingenkader

 • Een opleiding staat garant voor het nastreven en realiseren van de inhoudelijke doelstellingen van een opleiding en de onderwijsdoelstellingen van de UGent.
 • Een opleiding kiest zelf op welke manier en volgens welke prioritering ze (aandachtspunten binnen) die doelen benadert en realiseert. 

4. Werken met en sluiten van de PDCA-cyclus 

 • Een opleiding ontwikkelt een systeem waarmee ze knelpunten detecteert, aanpakt en die verbeteracties ook opvolgt (kwaliteitsverbeterplan). 
 • Een opleiding kiest zelf voor een ritme passend bij de eigen processen binnen de opleidingscommissie. 

5. Publieke informatie 

 • Een opleiding actualiseert de publieke informatie minstens een keer in de zesjaarlijkse cyclus van de instellingsreview en/of na een hernieuwing van het borgingsbesluit van het OKB. Die actualisatie is gebaseerd op data en volgt de UGent-richtlijnen voor publicatie op Studiekiezer. 

 

 

6. Inhoudelijke validering van het programma door externen (UGent-programmatoets) 

 • Een opleiding ontwikkelt een systeem waarbij het opleidingsprogramma minstens een keer in de zesjaarlijkse cyclus van de instellingsreview inhoudelijk wordt gevalideerd door internationale onafhankelijke peers. 

7. Documentatie en navolgbaarheid 

 • De opleiding garandeert dat processen en informatie met betrekking tot bovenstaande criteria gedocumenteerd en navolgbaar zijn op een of meerdere dragers. 

Voor meer info zie de basisvereisten en de Eigen Regie 3.0

De performantie van de OC hangt ook af van de betrokkenheid van de leden: een actieve inbreng van de leden komt de reflectie op het onderwijs(verbeter)beleid ten goede.  

De OC communiceert over het onderwijs(verbeter)beleid naar studenten en naar de bredere groep lesgevers die geen OC-lid zijn. Gangbare initiatieven op dit vlak zijn bijvoorbeeld een jaarlijkse opleidingsspecifieke onderwijsdag of iets frequentere meetings zoals bijvoorbeeld ZAP-vergaderingen.

In elk geval heeft de OC een werking die past bij de eigen context en die garandeert dat ze voldoet aan de bepalingen in het OER en de decretale kwaliteitskenmerken. 

Waarom?  

Het eigenaarschap voor het voeren een onderwijs(verbeter)beleid situeert zich in eerste instantie op opleidingsniveau. Opleidingen geven dagdagelijks de programma’s en het academische onderwijs vorm en zijn aan zet om een actief (verbeter)beleid te voeren binnen de decretale en universiteitsbrede kaders. Een performante opleidingscommissie neemt hierin een cruciale rol op.  

Laatst aangepast 8 juli 2024 17:10