Wat is eenĀ stageovereenkomst?

 • Voor elke stage, behalve voor oriëntatiestages, moet er een stageovereenkomst worden afgesloten. Dat is een wettelijk bindende overeenkomst tussen de stagegever (als ‘ontvangende’ organisatie), de UGent (als 'zendende' organisatie) en de stagiair. Er kan ook een collectieve stageovereenkomst gesloten worden voor meerdere studenten bij eenzelfde stagegever (bv. bij UZ Gent).
 • Voor curriculaire stages verloopt het genereren van de stageovereenkomst, volgens model van de UGent, via de webapplicatie van de afd. juridische zaken. De student vult dit online in. Zie https://www.ugent.be/student/nl/studeren/stage/stageovereenkomst.
  Sommige faculteiten hebben een eigen systeem om stageovereenkomsten te genereren, volgens ditzelfde model. 
  De afdeling juridische zaken kan waar nodig wijzigingen aanbrengen aan het UGent model van stageovereenkomst of aan de aangepaste modelovereenkomsten die in bepaalde faculteiten in kader van specifieke opleidingen worden gebruikt. In geval van vragen: verzekeringen@UGent.be
 • Ook voor vrijwillige stages moet er een stageovereenkomst worden afgesloten.
 • Aan de stageovereenkomst voegt men steeds als bijlage een activiteitenplan of takenpakket toe, indien dat niet in de overeenkomst is geïntegreerd. Ook het document rond rechten en plichten wordt steeds toegevoegd.
 • Als aanzet voor de stageovereenkomst kan de stagiair eerst een activiteitenplan opstellen voor de stagebegeleider. In dat stagevoorstel kan hij of zij de doelen en de verwachte stageactiviteiten of -taken noteren.
 • Informeer je hier in detail over de inhoud van de stageovereenkomst, over de rechten en plichten van de partijen en over de procedure om een stageovereenkomst af te sluiten. De decaan van de betrokken faculteit ondertekent de stageovereenkomst voor de UGent. De decaan kan beslissen om handtekenbevoegdheid voor de stageovereenkomsten te delegeren, vb. aan elke individuele stagebegeleider voor de door haar/hem begeleide stages. Dit wordt op facultair niveau beslist. 
 • Voor oriëntatiestages is een stageovereenkomst niet verplicht. Het gaat immers niet om stages in de wettelijke betekenis van het woord, omdat er door de stagiair geen stageactiviteiten uitvoert.

Laatst aangepast 11 oktober 2021 14:07