Visie en missie van de opleiding

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Visie en missie van de opleiding' van de opleidingsmonitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Beschrijf in dit onderdeel de visie/ missie van de opleiding.

Wat is een visie? Een visie van een opleiding maakt aan een breed publiek duidelijk waar de opleiding voor staat, welke (toekomstige) doelen de opleiding nastreeft en op welke wijze de opleiding deze wil bereiken. 

Wat is een missie? Een missie definieert de bestaansreden van de opleiding en legt uit waarin de opleiding zich onderscheidt van gelijkaardige opleidingen (in binnen en/of buitenland). Een missie is tijdloos en motiveert, geeft focus aan de opleiding en verbindt alle belanghebbenden. 

Aandachtspunten?

  • Het is een meerwaarde om voor een opleiding over een visie en missie te beschikken waarbij expliciet het verband met een of meerdere universiteitsbrede visies wordt geduid (bv. de algemene missie van de UGent, het UGent credo ‘Durf Denken’, de onderwijsvisie van UGent: de zes strategische onderwijsdoelstellingen). Daarnaast is het steeds interessant om de link tussen de opleidingsmissie en (eventuele) facultaire onderwijsvisies te expliciteren.
  • Het is belangrijk dat de inhoud van de missie overeenstemt met de opleidingsfiche in de studiekiezer, en met de inhoud van de brochures voor studenten. Op die manier wordt de boodschap eenduidig naar buiten gebracht.

Do

Beschrijf in dit onderdeel hoe de missie/visie van de opleiding tot stand komt. Volgende zaken kunnen daarbij worden belicht:

  • Welke stakeholders (studenten, lesgevers, werkveld, alumni…) worden betrokken bij het opstellen van de missie en visie?
  • Op welke wijze worden stakeholders betrokken (bv. via brainstorm-/feedbacksessies, via werkveldcommissie) bij het uitwerken van een (nieuwe) missie?
  • Hoelang is de huidige missie geldig? Wanneer was de laatste actualisatie van de missie?
  • Op welke manier wordt de missie gecommuniceerd naar de stakeholders (brochures voor studenten, nieuwsbrief voor lesgevers of alumni, tijdens alumni-events, via de webpagina van de opleiding etc.)

Laatst aangepast 8 juni 2022 10:26