Transparantie en communicatie binnen opleidingen

De visie van de opleiding op communicatie

De opleidingscommissie is het orgaan dat instaat voor het onderwijsbeleid, de onderwijsorganisatie en de kwaliteitszorg van een opleiding. Verschillende interne en externe stakeholders (studenten, lesgevers, alumni, vertegenwoordigers van het werkveld…) zijn betrokken bij het onderwijs(beleids)proces: het spreekt voor zich dat de OC een eigen visie ontwikkelt op de interne en externe communicatie m.b.t. het onderwijs. Concreet zorgt de OC voor een vlotte informatie-uitwisseling met alle betrokken stakeholders. Bij het uitwerken van een visie op communicatie rond onderwijs houden opleidingen ook rekening met de volgende aspecten: 

  • (het profiel van) de verschillende types stakeholders
  • de manier waarop de opleidingsspecifieke communicatie-acties worden afgestemd op de facultaire communicatielijnen
  • de manier waarop de kwaliteit van het communicatiebeleid zal worden geëvalueerd en, indien nodig, bijgestuurd.

De (verschillende aspecten van de) visie op communicatie wordt/worden opgenomen in de onderwijsmonitor. 

Ontwikkeling en implementatie van het communicatiebeleid door opleidingen

Om een optimaal communicatiebeleid te voeren, kan een opleiding de volgende initiatieven nemen: 

  • gerichte communicatie-acties opzetten naar potentiële studenten/abituriënten. Dit gaat om informatie in brochures, op websites, op infodagen, SIDins en introductiedagen, via SIMON en open lessen.
  • efficiënte en vlot toegankelijke informatie verstrekken aan studenten over praktische en organisatorische zaken. Dit gaat om informatie over o.a. lesroosters, examenroosters, cursussen, voorzieningen, studie- en trajectbegeleiding,  inspraakorganen, ombuds, OER.
  • heldere en vlot toegankelijke informatie verstrekken aan studenten over de taak en verantwoordelijkheid van de onderwijsdirecteur, de voorzitter opleidingscommissie, de (verantwoordelijke) lesgever van een opleidingsonderdeel enz.
  • heldere informatie verstrekken aan interne en externe stakeholders over de inhoud van de opleiding (bv. opleidingscompetenties, programma, toetsing en eindniveau) en bij deze belanghebbenden feedback inwinnen over deze inhoudelijke aspecten.
  • het breed en efficiënt communiceren van de informatie uit de opleidingscommissie en uit de CKO naar de lesgevers/ondersteunende medewerkers en, omgekeerd, het verzamelen van feedback over het onderwijs/ de onderwijs(kwaliteits)processen bij de bredere groep van lesgevers en ondersteunende medewerkers voor de CKO.

 Sommige opleidingen zetten een specifieke werkgroep communicatie op om (het uitvoeren van) het communicatiebeleid op te volgen. De rol en werking van een dergelijke werkgroep kan omschreven worden in de onderwijsmonitor.

Laatst aangepast 1 december 2021 16:00