Talentontwikkeling voor studenten in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Talentontwikkeling voor studenten' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Het beleid is er op gericht zoveel mogelijk kansen te bieden aan zoveel mogelijk mensen. Geef hier aan welke initiatieven de faculteit organiseert/en of ondersteunt, bijv. op vlak van:

 • de overgang van secundair naar hoger onderwijs;
 • studievoortgangsmaatregelen;
 • oriënterings- en remediëringsmaatregelen;
 • maatregelen in verband met de doorstroming van kansengroepen; 
 • de bijzondere statuten;
 • honoursprogramma’s

De faculteit/ opleiding heeft zicht op de begincompetenties van de instromende student. De faculteit/opleiding communiceert helder over de noodzakelijke of preferentiële voorkennis voor het starten aan een bepaalde opleiding.

De faculteit/opleiding heeft een gepast en gemakkelijk toegankelijk begeleidingsaanbod voor studenten. Sommige van deze begeleidingsacties gebeuren op facultair niveau en zijn opleidingsoverstijgend.

De faculteit en de opleiding monitoren het studierendement.

De faculteit stimuleert en faciliteert de uitbouw van een keuzeaanbod de opleidingstrajecten. Mogelijkheden hierbij zijn: afstudeerrichtingen, minoren/majoren, stage als keuzevak, aanbod keuzevakken.

Met het oog op de instroom van studenten uit andere academische of hogeschoolopleidingen kan de faculteit/ opleiding een aanbod van voorbereidingsprogramma’s en/ of schakelprogramma’s voorzien. Deze voorbereidings- en schakelprogramma’s worden afgetoetst met de relevante stakeholders en regelmatig geüpdatet. Studenten die dergelijke programma’s volgen worden best specifiek geïnformeerd, begeleid en opgevolgd. Binnen deze groep studenten, is er mogelijks een relatief grotere groep werkstudenten. Opleidingen kunnen de trajecten voor werkstudenten faciliteren via o.a. afstandsleren, blended learning, aangepaste roostering van lessen of practica, etc.

Er is ook de mogelijkheid om een specifiek voortraject voor anderstalige nieuwkomers te voorzien. Sinds enkele jaren heeft de UGent aandacht voor 3 belangrijke kernthema’s in het onderwijs: duurzaamheid, ondernemen en maatschappelijk engagement. Faculteiten en opleidingen worden aangemoedigd om na te denken hoe deze 3 thema’s een plaats kunnen krijgen in het onderwijs.

De faculteit en de opleiding hebben aandacht voor de ontwikkeling en versterking van academische taalvaardigheid bij studenten. Dit gebeurt aan de hand van een doordacht taalbeleid dat zich richt op hogere-orde-vaardigheden zoals structureren, onderbouwen, kritisch reflecteren, analyseren en synthetiseren.

De Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, de Directie Studentenvoorzieningen, en de Directie Informatie- en Communicatietechnologie vervullen een belangrijke rol in het voorzien van toegankelijke voorzieningen voor alle studenten. Ook de faculteit/opleiding heeft hier aandacht voor Mogelijkheden zijn het beschikbaar stellen van (computer)lokalen, print- en kopie faciliteiten, WIFI, cursusdienst, infrastructuur voor activerende werkvormen, studielokalen, toegankelijkheid van campussen en leslokalen voor studenten met een functiebeperking etc.

Do

 • talentontwikkeling via (facultaire) honoursprogramma’s. Universiteitsbreed is er een aanbod van verschillende honours programmes. Momenteel zijn de volgende honours programmes toegankelijk voor studenten uit diverse faculteiten: de Quetelet Colleges (alle faculteiten), het Honours Programme Breaking Frontiers (gamma faculteiten), Humane Wetenschappen en Maatschappij (alfa faculteiten);
 • de ontwikkeling van kwaliteitsvolle input voor de (externe en interne) communicatie die door DOWA wordt voorbereid m.b.t studieadvies, studie- en studentenbegeleiding, verder studenten en doctoreren, en advies m.b.t werk en loopbaan;
 • de faculteit voorziet processen voor het monitoren en bijwerken van de informatieverstrekking over de begincompetenties in brochures, website, SIDins, infodagen, etc;
 • sensibiliseringsbeleid van de faculteit m.b.t. het afleggen van de SIMON test door  (kandidaat) studenten;
 • facultair beleid en communicatie-acties m.b.t. testen m.b.t. begincompetenties (bv. starttoets, oriënteringsproef, test wetenschappen, etc;)
 • facultair beleid en communicatie-acties i.v.m. voorbereidingscursussen. (bv. zomer- of vakantiecursussen chemie, wiskunde, fysica, talen etc.);
 • facultair beleid en communicatie-acties m.b.t. studiebegeleiding (waaronder bv. ook initiatieven zoals buddywerking) en eventueel m.b.t. vakspecifieke begeleiding, de proefexamens, de individuele begeleiding of groepsbegeleiding van studenten, feedback na evaluaties, etc;
 • om het studierendement in 1BA te optimaliseren wordt maximale aandacht besteed aan 1BA. De hervorming van de flexibiliseringsmaatregelen in 2015 stelden dat opleidingsonderdelen in 1BA zorgvuldig moeten geprogrammeerd worden en gedoceerd worden door ervaren en excellente lesgevers. Aan faculteiten en opleidingen wordt dus gevraagd om hun meest ervaren en enthousiaste lesgevers in 1BA in te zetten;
 • het opnieuw invoeren van jaarvakken in 1BA wordt mogelijk gemaakt, waarbij deelexamens verplicht zijn en meetellen voor een deel van het examencijfer. Studenten die niet geslaagd zijn voor deze deelexamens krijgen opnieuw de kans om de volledige leerstof in juni af te leggen. Op die manier wordt tegemoet gekomen aan studenten die de eerste maanden meer tijd nodig hebben om zich aan de universiteit aan te passen, en door slechte examencijfers na het eerste semester vaak ontmoedigd zijn en soms meteen naar de tweede zittijd worden verwezen. (navragen of dit nog steeds zo is? OER);
 • de faculteit/opleiding realiseert een goed doorstroomrendement na 1BA. Eveneens monitort monitort de opleiding de duur tot het diploma voor BA en MA diploma en voert hiervoor een gericht verbeterbeleid;
 • facultair beleid i.v.m. het faciliteren van studeren met een functiebeperking. Studenten kunnen een bijzonder statuut aanvragen omwille van functiebeperking, uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden, het feit dat ze topsporter, student-ondernemer of professioneel kunstbeoefenaar zijn of omwille van een mandaat in een centraal bestuurs- of adviesorgaan (zie ook OER). Studenten met een bijzonder statuut kunnen in functie van de reden van het bijzonder statuut één of meerdere faciliteiten krijgen. Faculteiten zorgen ervoor dat het personeel (lesgevers en begeleiding) voldoende op de hoogte is van de procedures en de gevolgen van het bijzonder statuut. Van faculteiten en opleidingen wordt verwacht dat ze in de mate van het mogelijke met deze faciliteiten rekening houden. De faculteit/opleiding zorgt voor een goede organisatie en communicatie omtrent deze faciliteiten en een adequate argumentatie indien het krijgen van bepaalde faciliteiten niet mogelijk is;
 • de faculteit voorziet adequate voorzieningen voor die gericht zijn op de toegankelijkheid van (alle) studenten: hierbij kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van (computer)lokalen, print- en kopie faciliteiten, WIFI, cursusdienst, infrastructuur voor activerende werkvormen, studielokalen, rolstoelvriendelijke toegangen en lokalen etc;

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 15 juni 2023 15:26