Talentontwikkeling voor lesgevers in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Talentontwikkeling voor lesgevers' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

De faculteit ontwikkelt een personeelsbeleid dat aansluit bij de universiteitsbrede kaders (ZAP loopbaanmodel, personeelsbeleid m.b.t. ATP loopbanen, OAP).

De faculteit heeft een visie op en een beleid voor het inzetten van het soort lesgevers voor het soort taken om dit te realiseren. Deze visie en beleid betreffen het inzetten van de ZAP-leden van de verschillende niveaus (docent tot gewoon hoogleraar), het inzetten van postdocs met of zonder formeel titularisschap, het inzetten van gastprofessoren onderwijs, het inzetten van AAP en onderzoekers op interne en externe kredieten in onderwijs, het inzetten van praktijkassistenten en onderwijsbegeleiders, etc. De faculteit argumenteert op welke manier een evenwicht tussen deze groepen wordt nagestreefd om het onderwijs optimaal te verzorgen. Door het heterogeen samenstellen van een team kunnen lesgevers optreden als rolmodellen voor verschillende studenten. Bovendien zorgt meer diversiteit ervoor dat verschillende invalshoeken en lesvormen aan bod zullen komen.

Binnen dit kader geeft de faculteit het ZAP ook mogelijkheden voor het opnemen van sabbaticals. De faculteit heeft een visie en een beleid m.b.t. de mogelijke aantallen (minimaal, optimaal, maximaal), en realiseert een goed model voor opvang van het te geven onderwijs. Het facultair mobiliteitsfonds biedt hier extra mogelijkheden.

De faculteit/opleiding voert een beleid inzake onderwijsprofessionalisering bij haar lesgevers waarbij deze aangemoedigd worden om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de centrale diensten, en/of georganiseerd door de faculteit of opleiding zelf, of door derden.

Ook het welzijn van personeel vormt een prioriteit voor de UGent. Daarom is de aanpak van ongewenst en ongepast gedrag zoals pesten, geweld en seksuele intimidatie op het werk een prioritair focuspunt. Voor de UGent zijn een aantal gespecialiseerde personen aangeduid die op een professionele wijze personeelsleden kunnen bijstaan en helpen zoeken naar mogelijke oplossingen, nl. de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur psychosociale aspecten. Het facultaire personeelsbeleid besteedt aandacht aan de bevordering van het welzijn van alle personeelscategorieën en aan de detectie van signalen van stress en burn out. De faculteit communiceert over dit beleid en over de initiatieven ter bevordering van het welzijn met alle belanghebbenden.

Do

  • facultair beleid i.v.m. professionalisering van lesgevers. Vanuit de centrale diensten worden heel wat trainingen voorzien voor lesgevers. Pas aangestelde ZAP-leden volgen de basisdocententraining. Daarnaast is een heel divers aanbod trainingen voorhanden met een specifieke focus zoals feedbacktraining, lesgeven aan grote groepen, gebruik van online stemsystemen, practicumtraining, multiple choice training, peer assessment, Engels voor docenten, smartboard-smartpodium, presentatietechnieken, omgaan met diversiteit en gender, leiderschapstrainingen, etc;
  • professionaliseringsinitiatieven op facultair niveau. Faculteiten en opleidingen kunnen ook zelf professionaliseringsactiviteiten organiseren eventueel in samenwerking met medewerkers van de centrale diensten. Voorbeelden zijn jaarlijkse onderwijsdagen voor alle lesgevers, conclaaf, studiedagen, die faculteiten en opleidingen organiseren met een specifieke focus op de eigen faculteit;
  • informatie en tips voor lesgevers worden systematisch verzameld op Onderwijstips.UGent.be. Faculteiten en opleidingen kunnen hun lesgevers aanmoedigen om deze site regelmatig te bezoeken;
  • de vakfeedback op afzonderlijke opleidingsonderdelen geeft de faculteit en de opleiding een goed beeld van de tevredenheid van de studenten met het onderwijs van de lesgever, en is vaak een indicatie voor het goed of minder goed lopen van de lespraktijk. Enerzijds is het belangrijk dat de faculteit/opleiding lesgevers met positieve feedback bekrachtigt en motiveert voor de toekomst. Anderzijds, is het ook van groot belang dat ruime aandacht wordt besteed aan lesgevers die een minder goede score behalen op hun vakfeedback. Een eerste stap is dat er hierover een gesprek wordt gevoerd met de voorzitter OC en/of de onderwijsdirecteur. Indien uit dit gesprek blijkt dat er onderwijs optimalisering noodzakelijk is, worden afspraken gemaakt voor verbeterpunten en een actieplan. Dit kadert binnen de continue kwaliteitszorg die de faculteiten en opleidingen uitvoeren. Deze lesgevers stellen voor zichzelf een actieplan op afhankelijk van de belangrijkste aandachtspunten (bv. initiatieven voor het volgen van bijscholingen, peer tutoring, gesprek met collega's, een persoonlijk geïndividualiseerd traject via de centrale diensten, etc.), en worden hierin voldoende begeleid. De opleidingsonderdelen van deze lesgevers worden het jaar nadien opnieuw in de feedbackronde opgenomen zodat een verdere monitoring en opvolging mogelijk is;
  • facultair beleid m.b.t. onderwijsinnovatie. Zowel op facultair als op centraal niveau worden er verschillende initiatieven genomen om onderwijsinnovatie te stimuleren en te faciliteren (voorbeelden zijn: het introduceren van activerend leren, blended learning, peer teaching, probleem gestuurd onderwijs, groepswerken, projectwerking, peerevaluatie stembakjes/smartphones in de les etc., . Sinds 2008 krijgen de faculteiten jaarlijks een bedrag om te besteden aan onderwijsinnovatie. De faculteiten moeten hiertoe een door de faculteitsraad goedgekeurd plan met innovatieprojecten indienen bij de Onderwijsraad, dat gekaderd is in het breder onderwijsvernieuwingsbeleid van de faculteit. De middelen worden toegewezen aan de onderwijsdirecteur. Daarnaast financiert de Onderwijsraad jaarlijks ook een aantal centrale onderwijsinnovatieprojecten.

Laatst aangepast 1 april 2021 13:37