Masterproef: aandachtspunten voor de opleiding

Visie op masterproef

Opleidingen worden aangeraden om een duidelijke visie op de masterproef uit te werken. Deze visie kan de volgende zaken omvatten: 

  • de plaats van de masterproef in het programma
  • de beoogde eind- en opleidingscompetenties die verbonden zijn met de masterproef
  • het eventuele verband tussen de masterproef en verbredende competenties (bv. durf denken, multiperspectivisme) 
  • de keuze voor bepaalde types masterproeven (bv. literatuurstudie, systematic review, beschrijvend onderzoek, experimenteel onderzoek, case study)
  • de mogelijkheid tot aanbrengen van onderwerpen door studenten zelf
  • de manier waarop de masterproef wordt geëvalueerd. Opleidingen kunnen bv. gebruik maken van rubrics. Belangrijke aspecten zijn de communicatie naar lesgevers over de evaluatie en de begeleiding van de masterproef en de afspraken die de opleiding heeft m.b.t. situaties waarbij de scores van de lezers sterk van elkaar verschillen.

Het masterproefproces 

Het is aangewezen om ook het concrete masterproefproces in kaart te brengen. De volgende aspecten kunnen daarbij aan bod komen:  

  • de flowchart die gevolgd wordt bij de masterproef (bekendmaking masterproefonderwerpen, keuze promotor en onderwerp, afspraken rond tussentijdse feedback, timing enz.)? Lees hier meer over in de onderwijstip: Masterproef: wat zijn de voorwaarden?'.
  • Hoe verloopt het communicatieproces naar de studenten en de lesgevers i.v.m. de masterproef?
  • De opleiding kan ondersteunende documenten (draaiboek of vademecum voor studenten/ lesgevers) voorzien. Belangrijk daarbij is ook het voorzien van een proces/werkwijze om deze documenten te actualiseren. 
  • het proces waarbij de studiefiche van de masterproef wordt nagekeken en geactualiseerd

Kwaliteitsborging 

Het spreekt voor zich dat een opleiding voldoende aandacht dient te besteden aan de kwaliteitsborging van de masterproef en het masterproefproces. De analyse van de (eind)scores van de masterproeven vormt daarbij een eerste interessante oefening. Essentiële vragen bij deze oefening zijn b.v.: ‘Is er voldoende variatie in de scores die worden toegekend aan de masterproeven?’; ‘Wat is de gemiddelde score van alle masterproeven die werden ingediend? Is dit een billijk gemiddelde?’; ‘Hoe situeert de opleiding zich op vlak van scores voor de masterproef t.o.v. andere opleidingen in de faculteit?’ 

De monitoring van de kwaliteit van het begeleidingsproces tijdens de masterproef kan bv. systematisch gebeuren telkens als studenten een masterproef indienen (korte vragenlijst invullen), of occasioneel naar aanleiding van bv. focusgroepen in bepaalde jaren. 

Om de kwaliteit van de masterproeven te bewaken is het aanbevolen af en toe een internationale benchmark uit te voeren van de masterproef. Deze oefening levert interessante feedback op over zowel het algemene eindniveau van studenten, als over de verschillende componenten van de masterproef. Deze actie is een van de kwaliteitszorgacties die opleidingen kunnen opzetten in het kader van de ‘externe blik’. Lees hier meer over in de onderwijstip over het verankeren van de externe blik in de opleidingen.

Sommige opleidingen volgen nauw op welke en hoeveel masterproeven aanleiding geven tot een publicatie. De manier waarop en de reden waarom de opleiding dit registreert, kan in de onderwijsmonitor worden toegelicht. 

Laatst aangepast 23 september 2020 15:53