Internationalisering van studenten en docenten in de faculteit

In deze onderwijstip vindt u de nodige inspiratie om het hoofdstuk 'Internationalisering van studenten en docenten' van de facultaire monitor in te vullen. Indien van toepassing worden apart suggesties voor de PLAN en de DO gegeven.

Plan

Het internationaliseringsbeleid van de faculteit is afgestemd op de universiteitsbrede visie en sluit aan bij de doelstellingen inzake internationalisering zoals (o.a.) gedefinieerd in het Geïntegreerd Beleidsplan Internationalisering.

In samenwerking met de centrale afdeling Internationalisering ondersteunt en stimuleert de faculteit verschillende vormen van internationalisering in haar opleidingen.

https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/internationalisering/#VisieenBeleid

Do

  • de faculteit stelt een beleidsplan internationalisering op waarin de facultaire visie en beleidsacties i.v.m. internationalisering worden gepreciseerd (o.a. facultaire internationaliseringsprojecten, Internationalisation@Home initiatieven, faciliteren en maximaliseren van studenten- en personeelsmobiliteit);
  • de faculteit beschikt over een Facultaire Commissie Internationalisering (FCI) die waakt over de opvolging en bijsturing van het beleidsplan Internationalisering;
  • de faculteit garandeert een continue vertegenwoordiging in universiteitsbrede werkgroepen m.b.t. internationalisering, ontwikkelingssamenwerking enz;
  • verschillende centraal gecoördineerde initiatieven zijn opgezet om internationalisering te faciliteren en bieden opportuniteiten aan faculteiten voor het ontplooien van een internationaliseringsbeleid. Zo zijn er de regionale platformen (o.a. Afrika-, China-, Russiaplatform) en internationale samenwerkingsverbanden waarbij de UGent als partner optreedt (bv. U4, SantanderGroup);
  • de faculteit participeert in internationale samenwerkingsverbanden;
  • de faculteit kan internationalisation@home stimuleren door faculteitsbrede initiatieven te nemen (een facultaire ‘internationale week’ - seminaries – workshops - lezingen door internationale experten en/of door internationale collega’s die aanwezig zijn op de faculteit via onderzoeksprojecten);
  • de faculteit stimuleert en faciliteert docentenmobiliteit;
  • het stimuleren van internationale staff training behoort tot de mogelijkheden. Een aantal Europese programma’s (Erasmus +, Erasmus Mundus) bieden een formule aan waarbij medewerkers gedurende een aantal dagen of maanden een training kunnen volgen. Via de FCI beschikt de faculteit over middelen om deze vorm van mobiliteit te steunen.

Laatst aangepast 31 januari 2024 14:34