Glossaria: een uniform overzicht van werk- en evaluatievormen

Wat zijn glossaria? 

Als lesgever geef je in je studiefiche(s) aan welke combinatie van werkvormen en evaluatievormen je inzet binnen je opleidingsonderdeel. Om de studiefiches en op die manier ook de informatie voor studenten zo helder mogelijk te maken, gebruiken we daarvoor allemaal ‘dezelfde taal’. De UGent ontwikkelde daarom een universiteitsbreed glossarium voor didactische werkvormen en een glossarium voor evaluatievormen. Dankzij de glossaria kunnen lesgevers in hun studiefiche(s) op een eenvoudige, heldere en eenduidige manier hun studenten informeren over de werk- en evaluatievormen die ze in hun onderwijs integreren.

Wat zijn de voordelen van de glossaria? 

De glossaria zijn handig voor studenten en lesgevers, op opleidingsniveau en universiteitsbreed niveau: 

  • Studenten krijgen dankzij het uniforme gebruik van termen en begrippen in de studiefiches een transparanter beeld van de verwachtingen van de opleiding(sonderdelen). 
  • Lesgevers kunnen de studiefiches makkelijker invullen en beter overleggen met collega’s omdat ze de gebruikte termen en begrippen op eenzelfde manier invullen. De glossariumdefinities van de werkvormen en evaluatievormen zijn voldoende generiek opgesteld. Zo kan elke lesgever zijn of haar specifieke werk- en evaluatievormen altijd bij een ‘bredere’ werk- en evaluatievorm van het glossarium onderbrengen. 
  • De opleidingscommissie kan makkelijker nagaan of de werk- en evaluatievormen van alle opleidingsonderdelen goed op elkaar zijn afgestemd en passen bij de opleidingsdoelen. 
  • De UGent schetst een helder beeld voor externen van hoe haar onderwijs universiteitsbreed vorm krijgt.  

Vernieuwde glossaria

Omdat onderwijs steeds in verandering is, kregen de glossaria een opfrisbeurt. De nieuwe glossaria houden bovendien het ‘UGent Verlicht’-principe voor ogen: ze zijn volledig, maar bondiger, omdat de overlap tussen bestaande termen is weggewerkt. De nieuwe versies kwamen tot stand na overleg met studenten, lesgevers en onderwijsondersteuners uit verschillende faculteiten, zowel vóór als na de coronapandemie.

Wat betekent dit voor jou als lesgever?

De nieuwe glossaria en andere aanpassingen zullen vanaf academiejaar 2023-2024 ingevoerd worden in de studiefiches. Dat wil zeggen dat je als lesgever bij het invullen van de studiefiches van dat academiejaar (periode: februari-mei 2023), de nieuwe glossaria zal moeten gebruiken. Werk- of evaluatievormen die zowel in het oude als het nieuwe glossarium voorkomen of die een een-op-een equivalent hebben, worden automatisch overgenomen. Voor de andere werk- en evaluatievormen zul je zelf een nieuwe term moeten invullen. Bekijk de concordantietabel hieronder om te zien welke werk- en evaluatievormen je zult moeten aanpassen op jouw studiefiches.

De vernieuwing van de glossaria is ook een ideaal moment om eens grondig stil te staan bij de werk- en evaluatievormen op zich. Vul de studiefiche altijd in volgens het principe van constructive alignment,  waarbij je nadenkt over de doelstellingen die je met je vak wil bereiken (eindcompetenties), op welke manier je dat doet (werkvormen) en hoe je alles evalueert (evaluatievormen). 

Wat verandert er nog?

De vermelding van het aantal contacturen en de verdeling ervan over de werkvormen zullen op de studiefiche verdwijnen. (Online) lessen en de uren die daarvoor geroosterd moeten worden, geef je door via de bevraging van de roosterrelevante data.  

Er is ook een nieuwe rubriek toegevoegd aan de studiefiche waarin je kan aangeven dat je vak volledig online te volgen is. Let wel: dit geldt enkel voor vakken die volledig online georganiseerd worden (i.e. zowel de lessen als de evaluatie). Als je dit vakje aankruist ben je contractueel gebonden om voor alle studenten die dit vak volgen alles online aan te bieden. Hier kan niet van worden afgeweken. Als je op het ogenblik van invullen van de studiefiche nog twijfelt, kruis dit vakje dan niet aan maar verduidelijk eventueel via de toelichting werk- en evaluatievormen wat wel en wat niet online zal zijn. 

De nieuwe glossaria

Vernieuwd glossarium didactische werkvormen

(Klik op de plusjes om de definitie te zien)

 

Vernieuwd glossarium evaluatievormen

(Klik op de plusjes om de definitie te zien)

 

Concordantietabel

Deze concordantietabellen helpen je om de overstap te maken van de oude naar de nieuwe glossaria. Werk- of evaluatievormen die zowel in het oude als in het nieuwe glossarium staan, of die een een-op-eenequivalent  hebben, worden automatisch aangepast in OASIS. Als die automatische aanpassingen niet kloppen voor jouw opleidingsonderdeel of als je van plan was een werk- of evaluatievorm te wijzigen, dan kan je de automatische aanpassing zelf weer veranderen. 

Glossarium didactische werkvormen 

Oud
Nieuw
Bachelorproef Zelfstandig werk
Begeleide Zelfstudie Zelfstandig werk
Demonstratie Hoorcollege, werkcollege, practicum
Excursie Excursie
Groepswerk Groepswerk
Hoorcollege Hoorcollege
Hoorcollege: Plenaire Oefeningen Hoorcollege
Hoorcollege: Response College Hoorcollege
Integratieseminarie Werkcollege, practicum
Kliniek Kliniek
Klinisch Hoorcollege Hoorcollege
Klinisch Werkcollege Werkcollege
Masterproef Masterproef
Microteaching Peer teaching
Onderzoeksproject (Samenstelling van bijv.) zelfstandig werk, groepswerk, hoorcollege, werkcollege, masterproef
Online Demonstratie Hoorcollege, werkcollege, practicum
Online Discussiegroep Zelfstandig werk, groepswerk
Online Groepswerk Groepswerk
Online Hoorcollege Hoorcollege
Online Hoorcollege: Plenaire Oefeningen Hoorcollege
Online Hoorcollege: Response College Hoorcollege
Online Integratieseminarie Werkcollege, practicum
Online Klinisch Hoorcollege Hoorcollege
Online Klinisch Werkcollege Werkcollege
Online Project (Samenstelling van bijv.) zelfstandig werk, groepswerk, hoorcollege, werkcollege
Online Werkcollege Werkcollege
Online Werkcollege: Geleide Oefeningen Werkcollege
Online Werkcollege: PC-klasoefeningen Werkcollege
PGO-Tutorial (Samenstelling van bijv.) peer teaching, zelfstandig werk, groepswerk, hoorcollege, werkcollege
Practicum Practicum
Project (Samenstelling van bijv.) zelfstandig werk, groepswerk, hoorcollege, werkcollege
Stage Stage
Veldwerk Excursie, practicum
Werkcollege Werkcollege
Werkcollege: Geleide Oefeningen Werkcollege
Werkcollege: PC-klasoefeningen Werkcollege
Zelfstandig Werk Zelfstandig werk

 

Glossarium evaluatievormen

Oud
Nieuw
Gedragsevaluatie op de werkvloer Professioneel handelen
Mondeling Examen Mondelinge evaluatie
Openboekexamen Schriftelijke evaluatie open boek, Mondelinge evaluatie open boek
Participatie Participatie
Peer-Evaluatie Peer en/of self assessment
Schriftelijk examen Schriftelijke evaluatie
Schriftelijk examen met meerkeuzevragen Schriftelijke evaluatie met meerkeuzevragen
Schriftelijk examen met open vragen Schriftelijke evaluatie met open vragen
Simulatie Professioneel handelen, vaardigheidstest
Vaardigheidstest Vaardigheidstest
Verslag Werkstuk
Werkstuk Werkstuk
Portfolio Werkstuk
  Presentatie

 

Waar vind je de glossaria? 

De glossaria maken deel uit van het Onderwijs- en Examenreglement (deel IX). 

Laatst aangepast 16 februari 2023 13:24