Denk breed: Durf denken & multiperspectivisme in de opleiding

De opleiding leidt studenten op die diepgaande expertise hebben in ten minste één discipline én die in staat zijn om de samenhang te zien tussen, en in interactie te gaan met andere disciplines. De opleiding stelt daartoe kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme, en tolerantie voor diverse meningen centraal in haar onderwijs. Daarnaast zet ze ook in op andere generieke competenties die voor de opleiding belangrijk zijn en stimuleert ze studenten om levenslang te leren. 

Wat is het? 

Een UGent-opleiding vormt studenten die breed durven denken. Studenten die niet alleen beschikken over een diepgaande specialistische expertise, maar ook over brede kennis, vaardigheden en attitudes om verbindend te kunnen samenwerken met andere disciplines. Alleen zo kunnen UGent-alumni bijdragen aan een oplossing voor complexe problemen in een snel evoluerende maatschappij.   

Kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie voor diverse meningen krijgen daarom een centrale plaats in de onderwijspraktijk van elke opleiding. Ze zijn noodzakelijk om het multiperspectivisme als centrale onderwijsvisie te realiseren. Daarnaast wordt ook ingezet op andere generieke competenties die belangrijk zijn voor de opleiding. Kiezen voor relevante verbredende generieke competenties in het afstudeerprofiel en inzetten op de ontwikkeling en evaluatie ervan in het programma is een verantwoordelijkheid van de opleidingscommissie. Daarom toetst een opleiding haar visie en doelstellingen van tijd tot tijd af bij relevante stakeholders. Op die manier blijven de opleidingscompetenties (OLR’s), met inbegrip van de verbredende generieke competenties, actueel.   

Om breed denken tot leven te brengen in een programma is het belangrijk om studenten (en lesgevers) aan te zetten tot ontdekkend en confronterend leren (ervaringsgericht leren). Daarvoor is een positieve, veilige leeromgeving nodig waarin reflectie en betekenisvolle feedback centraal staan. Generieke competenties ontwikkelen gebeurt het best gradueel in een samenhangend programma met ruimte voor (inter)actieve leerervaringen die variëren in intensiteit.  De werkvormen (gastspreker, authentieke voorbeelden, casusonderwijs, excursie, simulatieonderwijs, samenwerkend leren, challenge-based education...) worden zo gekozen dat studenten een actieve rol krijgen in hun leerproces. Daardoor worden ze zich bewust van hun groei en ontwikkelen ze een houding van levenslang leren.  

Waarom? 

Binnen een dynamische onderwijscontext vormen de zes strategische onderwijsdoelstellingen een belangrijke leidraad voor keuzes binnen het onderwijsbeleidsdomein, nu en in de toekomst. De UGent toetst haar onderwijs(ambities) er voortdurend kritisch aan af. Zo blijft haar onderwijs steeds ‘state of the art’.  

Van elke opleiding wordt een expliciete reflectie en een beleid verwacht met betrekking tot de manier waarop zij bijdraagt aan de realisatie van de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent. Een van die zes doelstellingen is ‘Denk Breed’. 

Laatst aangepast 8 juli 2024 15:13