Durf denken en multiperspectivisme in de opleiding

Van elke opleiding wordt een expliciete reflectie verwacht over de manier waarop zij bijdraagt aan de realisatie van de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent. Een van deze zes doelstellingen is ‘Durf denken en multiperspectivisme’.

De universiteitsbrede visie

De kernwoorden ‘Durf denken’ en ‘multiperspectivisme’ drukken de sterke ambitie uit van de UGent om studenten op te leiden tot kritische denkers met een ingesteldheid voor levenslang leren, en met een open en constructieve houding t.a.v. diversiteit

Multiperspectivisme als onderwijsfilosofie houdt in dat het onderwijs aan de UGent niet kan worden losgekoppeld van de andere beleidsdomeinen, noch van de bredere (inter)nationale maatschappelijke context. Deze basisgedachte vormt de eerste van zes strategische onderwijsdoelstellingen, en vertaalt zich vandaaruit verder in Onderwijs gebaseerd op excellent onderzoek, Talentontwikkeling, Stakeholderparticipatie, Internationalisering, en Opleidingskwaliteit. 

Multiperspectivisme als onderwijsvisie betekent dat kritische zin, perspectiefwisseling, openheid, pluralisme en tolerantie tegenover afwijkende gezichtspunten een centrale plaats krijgen in de onderwijspraktijk.  Kortom, de UGent wil haar studenten vormen tot mensen die buiten evidenties kunnen stappen, die out of the box kunnen redeneren, die complexe probleemstellingen met een frisse blik kunnen benaderen, en oplossingsgericht kunnen werken.  

Durf denken en Multiperspectivisme op opleidingsniveau 

De opleidingscommissie is het orgaan dat het programma vormgeeft en dat ook doordachte keuzes maakt m.b.t. de manier waarop deze onderwijsdoelstelling wordt gerealiseerd, keuzes die vanzelfsprekend aansluiten bij de specifieke context en eigenheid van de opleiding. 

In sommige opleidingen zitten inherent multiperspectivistische elementen vervat in hun opzet, een specifiek doelpubliek en/of de samenstelling van het lesgeverskorps (bv. internationaal studentenpubliek, lesgevers uit verschillende opleidingen): deze aspecten kunnen hier beschreven worden.

Een opleiding kan op veel verschillende manieren ‘Durf denken’ en ‘multiperspectivisme’ stimuleren:

  • Kritische zin, perspectiefwisseling en openheid ten aanzien van diverse gezichtspunten enerzijds; en multi- en interdisciplinariteit anderzijds zijn opgenomen in de opleidingscompetenties. Beide acties zijn verankerd in het UGent competentiemodel. Het is belangrijk om er binnen de opleiding voor te zorgen dat opleidingsonderdelen eindcompetenties bevatten die bijdragen tot deze opleidingscompetenties;
  • Op programmaniveau kan er ruimte worden voorzien voor verbredende keuzepakketten of minoren uit andere opleidingen/faculteiten.
  • Multiperspectivisme en kritisch denken kunnen structureel worden verankerd in het onderwijs d.m.v. multi-, inter-, en transdisciplinaire opleidingsonderdelen, bijv. integratieseminaries, casusonderwijs, practica, …  
  • De opleiding kan een aanbod aan interdisciplinaire en/of maatschappelijk relevante masterproefonderwerpen voorzien en specifieke acties opzetten om de keuze hiervoor te stimuleren 
  • De keuze van (activerende) werkvormen is eveneens van belang om studenten enerzijds aan te zetten tot ontdekkend en confronterend leren,  en anderzijds hen uit te dagen om kritisch te reflecteren en van perspectief te wisselen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan een stage of werkveld, PGO-tutorials, discussiegroepen, groepswerken, projectwerk, excursies, … 
  • Ook de keuze van evaluatievormen kan kritische zin stimuleren. Denk hierbij bijv. aan studentenportfolio's, peer-evaluatie, simulatie of rollenspel, …

Laatst aangepast 12 april 2022 10:37