Diversiteit: hoe maak je er werk van in je lespraktijk?

Waarom is werken aan diversiteit relevant voor je vak(ken)? 

De samenleving van vandaag is heel divers. Ze heeft nood aan hoogopgeleide kenniswerkers die kunnen omgaan met deze realiteit. Het is de gezamenlijke rol van de opleiding en van jou als lesgever om studenten op te leiden tot professionals die in staat zijn om adequaat om te gaan met diversiteitsvraagstukken op hun (toekomstig) werkterrein. Ook is het van belang dat studenten meer generieke competenties ontwikkelen zoals actief en kritisch burgerschap waarin ze onder meer leren omgaan met deze diverse realiteit. 

Daarnaast is diversiteit ook aanwezig in je studentengroep. Ook in schijnbaar homogene groepen hebben studenten heel verschillende talenten, kunnen ze een verschillende achtergrond of vooropleiding hebben. Dé gemiddelde student bestaat niet. Hoe meer je als lesgever een diversiteitsbewuste aanpak hanteert, hoe meer studenten zich aangesproken zullen voelen. Op die manier kan je studenten in je groep maximale ontwikkelingskansen bieden. 

Deze beide aspecten, met name het versterken van diversiteitscompetenties van studenten enerzijds en diversiteitsbewust lesgeven anderzijds, worden hieronder verder uitgewerkt. Deze twee zaken zijn in praktijk niet los te zien van elkaar. Met een diversiteitsbewuste aanpak toon je als lesgever immers aan je studenten hoe je omgaat met diversiteit. Maar eerst staan we nog even stil bij de invulling die we aan de UGent geven aan het concept diversiteit. 

Wat verstaat de UGent onder diversiteit? 

De UGent kiest voor een brede benadering van diversiteit: diversiteit is élke verscheidenheid. Diversiteit wordt dus niet herleid tot bijvoorbeeld louter culturele diversiteit. Iedere student en medewerker heeft een eigen, unieke combinatie van zichtbare en minder zichtbare persoonskenmerken. Omgaan met diversiteit is kwaliteiten, talenten, ervaringen en competenties van alle studenten en medewerkers benutten, rekening houdend met de verschillen én gelijkenissen van individuen en groepen binnen de universiteit.

De UGent is een open, pluralistische universiteit. De UGent wil álle aanwezige talent in de samenleving graag weerspiegeld zien in haar community. Het diversiteitsbeleid van de UGent besteedt daarom bijzondere aandacht aan de ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen van studenten en medewerkers. Het diversiteitsbeleid van de UGent pleit voor een inclusieve leer-, werk-, en onderzoeksomgeving waarin studenten en medewerkers zich thuis voelen en waarin divers talent wordt aangetrokken, versterkt en benut.

Dat diversiteitsbeleid van de UGent vertalen naar je lespraktijk, dat kan je op twee manieren:

UGent-Praktijken

Laatst aangepast 12 juni 2023 11:38