Centrale alumnibevragingen aan de UGent

Alumnibevragingen aan UGent zijn niet nieuw: centrale alumnibevragingen werden in het verleden al uitgevoerd. Omwille van o.a. een te lage participatiegraad werden die bevragingen na een tijd stilgelegd. In de tussentijdse periode organiseerden faculteiten en opleidingen bevragingen in eigen beheer

In het voorjaar van 2021 werd voor het eerst opnieuw een centrale alumnibevraging, met focus op onderwijsbeleid en -kwaliteitszorg, georganiseerd. De Onderwijsraad van 23 april 2020 gaf hiervoor groen licht 

Vanaf 2021 zal de centrale alumnibevraging driejaarlijks universiteitsbreed worden afgenomen bij de vier meest recent afgestudeerde cohorten, en zesjaarlijks bij langer afgestudeerde alumni. 

Centrale coördinatie: waarom? 

De laatste jaren is er vanuit verschillende faculteiten een toenemende vraag naar nieuwe centraal georganiseerde alumnibevragingen. De vereisten van het huidige kwaliteitszorgsysteem en de feedback na de Instellingsreview (2016) leggen een grote nadruk op het belang van (externe) stakeholderwerking. Ook uit de internationale rankings blijkt dat er nood is aan informatie over alumni en (hun) employability. 

Een centrale, gecoördineerde aanpak heeft heel wat inhoudelijke en praktisch-logistieke voordelen: er is samenwerking mogelijk in alle fasen van het surveyproces (opzet, afname, verwerking), opleidingen en faculteiten kunnen zichzelf onderling vergelijken doordat met eenzelfde vragenset wordt gewerkt.  Aangezien opleidingen vanuit hun sterk verschillende context vaak zeer uiteenlopende vragen hebben t.a.v. hun alumni, werd niettemin ook beslist om in de vragenlijst voldoende ruimte te laten voor zowel een generiek gedeelte alsook voor faculteits- of opleidingsspecifieke vragen.  

Vragenlijst en doelgroep

De centrale alumnibevraging richt zich op alle afgestudeerde masters/houders van een Master-na-Bachelor- of licentiaatsdiploma. Zij worden bevraagd over het eerste behaalde master- of licentiaatsdiploma aan de UGent, via een vragenlijst die volgende topics omvat: 

 • Beroepsprofiel en jobinhoud
 • Tevredenheid over de loopbaan
 • Afstemming tussen de (ManaBa- of licentiaats)opleiding en het beroepsprofiel/de jobinhoud
 • Tevredenheid over de opleiding aan de UGent
 • De zoektocht naar werk
 • Employability
 • Verworven en in de job aangewende competenties
 • Betrokkenheid bij de voormalige UGent-opleiding
 • Interesse in de UGent-Alumniwerking

Rapportering

De rapportering over het generieke deel van de alumnibevraging gebeurt via UGI-Onderwijsbeleid, waarbij een rechtstreekse link/integratie van de rapporten in de onderwijsmonitors van het centrale onderwijsbeleid, faculteiten en opleidingen wordt voorzien. Daarnaast krijgen opleidingen en faculteiten de mogelijkheid om over de eigen (opleidingsspecifieke of faculteitsspecifieke) vragen afzonderlijk te rapporteren. Het is de bedoeling dat de resultaten op die manier niet enkel het onderwijsbeleid voeden, maar ook nuttige info opleveren voor het alumnibeleid. 

In de (UGI-)rapporten delen we de alumni verder in in vier ruime cohorten, gebaseerd op het diplomajaar/het jaar waarin zij hun eerste Master-na-Bachelordiploma of licentiaatsdiploma aan de Ugent behaalden.

 • Uitstroomcohort: dit zijn de meest recent afgestudeerden of alumni die 1 tot 4 kalenderjaren geleden hun diploma behaalden. In 2021 gaat het over diplomajaren 2016-2017 tot en met 2019-2020.
 • Midden-loopbaan: dit zijn alumni die 5 tot 22 jaar geleden zijn afgestudeerd. In 2021: academiejaren 1998-1999 tot en met 2015-2016.
 • Senior loopbaan: deze alumni behaalden hun diploma 23 tot 41 jaar geleden. Voor de bevragingsronde in 2021 betekent dit in 1979-1980 tot en met 1997-1998
 • (Pre)pensioen: deze groep behaalde het diploma vroeger dan academiejaar 1979-1980 en is dus minstens 42 jaar geleden afgestudeerd aan de UGent

Bekijk hier de rapporten in UGI-Onderwijsbeleid

Bijlage

Laatst aangepast 1 december 2022 16:45