Talenbeleid UGent: academische taalvaardigheid versterken

UGent wil de academische taalvaardigheid van haar studenten en docenten versterken. Taalvaardigheid is namelijk een noodzakelijke, maar niet de enige, voorwaarde voor studiesucces. Op 12 oktober 2017 keurde de Onderwijsraad daarom een Talenbeleidsnota goed.

Wat is de Talenbeleidsnota?

In een aantal strategische doelstellingen beschrijft de Talenbeleidsnota hoe de UGent de taalvaardigheid van studenten en docenten wil aanscherpen voor beide onderwijstalen, Nederlands en Engels. De nota geeft verder ook concrete, universiteitsbrede initiatieven om de verschillende doelstellingen te bereiken. Tot slot geeft de nota aan hoe UGent de doelstellingen en initiatieven communiceert aan de faculteiten en opleidingen.

Wie maakte de Talenbeleidsnota?

De Talenbeleidsnota komt voort uit de werkgroep Talenbeleid. Die bestaat sinds academiejaar 2014-2015. De werkgroep wil een sterkere academische geletterdheid bevorderen via onderwijs. In de werkgroep zetelen taalexperten, de talenbeleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van elke faculteit, uit alle geledingen. De directeur onderwijs zit de werkgroep voor. Elke drie maanden komt de werkgroep samen. Tijdens die vergaderingen werken de leden nieuwe initiatieven uit en evalueren ze bestaande initiatieven.

Wie communiceert de Talenbeleidsnota?

Elke faculteit vaardigt een ZAP’er af naar de werkgroep: de zogenaamde taalantennes. Zij vormen de link tussen de werkgroep en de faculteiten. Hun taak bestaat erin de eigen faculteit te informeren over en te motiveren voor universiteitsbrede acties. Daarnaast kan de taalantenne inspiratie halen uit initiatieven van andere faculteiten voor de eigen faculteit. Zo blijft de taalondersteuning en -begeleiding voor alle studenten gegarandeerd.

Doelstellingen

Welke doelstellingen streeft de Talenbeleidsnota na op studentenniveau?

 • Studenten kennen de verwachte talige startcompetenties Nederlands en vergelijken die met hun eigen competenties taalvaardigheid.
 • Studenten kunnen hun basiscompetenties taalvaardigheid Nederlands bijwerken en verder ontwikkelen tijdens hun academische loopbaan. 
 • Studenten versterken hun communicatieve vaardigheden door aan taalvaardigheid te werken. 
 • Anderstalige studenten krijgen extra taalondersteuning zodat gebrek aan Nederlandse taalvaardigheid geen drempel vormt voor studiesucces. 
 • Studenten kennen de verwachte talige startcompetenties Engels en vergelijken die met hun eigen competenties taalvaardigheid.
 • Studenten kunnen hun basiscompetenties taalvaardigheid Engels bijwerken en verder ontwikkelen tijdens hun academische loopbaan. 

 

Welke doelstellingen streeft de Talenbeleidsnota na op docentenniveau?

 • Docenten kunnen een taalkrachtige leeromgeving creëren door een taalontwikkelende didactiek in te zetten.
 • Docenten expliciteren de talige eindcompetenties in hun studiefiches.
 • Docenten kunnen taalfeedback geven.
 • Docenten kunnen de academische taalvaardigheid van hun studenten evalueren.
 • Opleidingen implementeren of optimaliseren een leerlijn academische taalvaardigheid.
 • Docenten voldoen aan het taalvaardigheidsniveau dat van hen verwacht wordt om kwaliteitsvol onderwijs te verzorgen. 
 • Docenten krijgen de kans om hun taalvaardigheid aan te scherpen.

 

Welke doelstellingen streeft de Talenbeleidsnota na op communicatieniveau? 

 • Elke faculteit vaardigt een taalantenne af naar de werkgroep talenbeleid. De taalantennes dienen als liaison tussen de universiteitsbrede werkgroep talenbeleid en de opleidingen.
 • De website www.ugent.be/taaladvies dient als norm voor academische taalvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Docenten met vragen over taalondersteuning kunnen steeds terecht bij de talenbeleidsmedewerkers van de directie onderwijsaangelegenheden.

Meer weten?

Lees de volledige tekst van de talenbeleidsnota.

Contact?

taalbeleid@ugent.be

Neem contact op met de taalantenne van je faculteit

Laatst aangepast 26 januari 2023 10:45