Faculty Education Innovation Projects: Procedure

Voor de facultaire projecten wordt een ruime interpretatie gegeven aan innovatie, maar het blijven projectmatige middelen met een begin- en een einddatum die niet systematisch mogen worden ingezet voor blijvende ondersteuning van bepaalde opleidingsonderdelen.

Het Bestuurscollege, op advies van de Onderwijsraad, beslist over de verdeling van de facultaire onderwijsinnovatiemiddelen met inbegrip van de verdeelsleutel en de bedragen per faculteit.

Stap 1

Faculteiten stellen onderwijsinnovatieprojecten voor binnen de aan hen toegekende budgettaire ruimte.

Faculteiten kunnen eigen accenten leggen op vlak van innovatie, uiteraard in overeenstemming met het onderwijsbeleid en de onderwijskwaliteitszorg van de faculteit en de UGent.

Stap 2

De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de faculteitsraad en nadien ingediend worden bij onderwijsondersteuning@ugent.be met het secretariaat van de Onderwijsraad (deborah.botterman@ugent.be). De projectvoorstellen moeten uiterlijk op 1 maart van het lopende jaar in Word-formaat ingediend worden in het voorziene sjabloon.

Stap 3

Na indiening van de projectvoorstellen worden de middelen overgemaakt aan de faculteit.

Stap 4

Op het Jaarlijkse Kwaliteitszorgoverleg met de faculteit wordt de inhoudelijke besteding van de facultaire innovatiemiddelen als agendapunt besproken. De rapportering dient uiterlijk op 15 oktober ingediend te zijn.

  • Dit gebeurt bij voorkeur via het voorziene sjabloon. 
  • De UGent zet in op het delen van onderwijspraktijken en wil hiermee collega's inspireren. Vanuit die insteek bundelt de website onderwijstips.ugent.be ook UGent-praktijken van lesgevers en opleidingen van alle faculteiten van onze universiteit. Indien het resultaat van het project geschikt is om te delen via dit platform, kan dit in het sjabloon aangegeven worden.

Hier vindt u een overzicht van de facultaire en centrale innovatieprojecten van 1997 tot nu.

 

Meer weten?

Neem contact op met onderwijsondersteuning@ugent.be

Attachments

Last modified March 6, 2024, 10:06 a.m.