Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Activerend leren 

Doel

UGent definieerde 'activerend leren' als een speerpunt in haar onderwijsbeleid en wil dat concept de komende jaren universiteitsbreed en duurzaam inbedden in alle faculteiten en opleidingen. Daarom adviseert de CKO om, net zoals voor 2019, de onderwijsinnovatiemiddelen voor 2020 in te zetten voor het project Activerend Leren.  De concrete projectvoorstellen situeren zich in de domeinen: (1) automatische feedback en artificiële intelligentie , (2) actief leren observeren en communiceren (wetenschappelijke communicatie) en (3) probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen en vakoverschrijdend denken en handelen stimuleren.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Activerend leren 

Doel

UGent definieerde 'activerend leren' als een speerpunt in haar onderwijsbeleid en wil dat concept de komende jaren universiteitsbreed en duurzaam inbedden in alle faculteiten en opleidingen. Daarom adviseert de CKO om de onderwijsinnovatiemiddelen voor 2020 in te zetten voor het project Activerend Leren.  De concrete projectvoorstellen situeren zich in de domeinen:  (1) jobstudenten inzetten om leermateriaal te ontwikkelen , (2) video’s ontwikkelen voor blended learning of flipped classroom en (3) activerende tools aankopen.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Zelo: zelfstudieomgeving voor Logica-vakken

Doel

Het project heeft tot doel om nieuwe modules te ontwikkelen voor de bestaande webtoepassing (Alice) voor zelfstudie zodat die kan gebruikt worden in de logica-gerelateerde vakken uit de faculteit Wetenschappen, meer bepaald de vakken Redeneren, Abstraheren en Formuleren en Logisch programmeren uit de opleiding Informatica en Discrete Wiskunde 1 (onderdeel logica) en Logica uit de opleiding Wiskunde. Er wordt een aantal bijkomende opgavetypes geprogrammeerd en een aantal aanpassingen geïmplementeerd zodat de huidige zelfstudietoepassing voor logica-oefeningen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ook nuttig kan worden ingezet in de logica-gerelateerde vakken van de Informatica- en Wiskundeopleidingen.

Contact

prof. dr. Kris Coolsaet
prof. dr. Eric Laermans
prof. dr. Christophe Scholliers
prof. dr. Leo Storme
prof. dr. Andreas Weiermann

Algoritmen aan het werk

Doel

Dit project is een uitbreiding van een 2016-innovatieproject. Dat project had tot doel de activiteit van studenten te verhogen bij het leerproces, met als uiteindelijke bedoeling om de effectiviteit van het leerproces te verhogen. Het is de bedoeling om de bestaande verzameling quizvragen en hands-on activiteiten verder uit te bouwen. Daarnaast willen de projectaanvragers programmeeroefeningen rond algoritmiek uitwerken in de leeromgeving Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack

Unix shell commando’s en shell scripting: oefeningen met automatische beoordeling in Dodona

Doel

Het doel van dit project is om alle bestaande oefeningen die tijdens de afgelopen 12 jaar ontwikkeld werden voor het opleidingsonderdeel Computergebruik aan te bieden via Dodona. Hiervoor moeten de oefeningen omgezet worden naar het Dodona-formaat, en voorzien worden van testen voor automatische beoordeling. In functie hiervan zal ook de bestaande Unix-judge voor Dodona verder verfijnd worden om de beoordeling en de feedback nog beter te ondersteunen.

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt

Automatische analyse van computationele complexiteit voor programmeeroefeningen rond bioinformatica-algoritmen en computationele biologie

Doel

In dit onderwijsinnovatieproject willen de projectaanvragers de automatische beoordeling van ingediende oplossingen binnen de opleidingsonderdelen Computationele Biologie (bachelor en master in de Informatica) en Bioinformatica Algoritmen (master in de Bioinformatica; master in de Biochemie en de Biotechnologie), twee opleidingsonderdelen waarin algoritmen en datastructuren centraal staan, uitbreiden met een beoordeling van de computationele complexiteit (tijds- en geheugencomplexiteit) van de aangebrachte oplossing. Hiervoor wordt het online leerplatform Dodona gebruikt. Met dit project streven de projectaanvragers naar een nog meer activerende leeromgeving binnen Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack
prof. dr. Peter Dawyndt

Research Data Management als nieuwe vaardigheid binnen de opleiding Chemie

Doel

De doelstelling van het project is om Research Data Management in een vroeg stadium als een nieuwe vaardigheid aan te brengen bij studenten vanaf het eerste jaar om hen zo: (1) kennis te laten maken met de noodzaak wetenschappelijke data duurzaam te beheren; (2) het onderscheid te leren maken tussen actieve data(stromen) en passieve data en de noodzaak die laatste data 'leesbaar' aan te bieden aan derden; en (3) aan te leren hoe die data te genereren, bewaren, van metadata te voorzien en duurzaam beschikbaar te stellen met aandacht voor basisvereisten van back-up, duplicatie, gestructureerd aanbieden van data. De finale doelstelling is Research Data Management als een opleidingsbrede eindcompetentie in de opleiding op te nemen.

Contact

prof. dr. Patrick Bultinck

Actief digitaliseren, delen en archiveren in het onderwijs rond Mineralogie, Petrografie, Bouwstenen en Sedimentologie

Doel

Studenten mobiliseren en activeren tijdens hoorcolleges en practica is prioritair binnen de vakgroep Geologie. Daarom heeft de vakgroep ervoor gekozen om de huidige configuratie van beschikbare polarisatiemicroscopen aan te vullen met een microscopie-systeem dat studenten toelaat om live-stream beelden waar te nemen op het projectiescherm tijdens de hoorcolleges en practica. Verder laat het systeem ook voor het eerst toe om de studenten zelf digitale beelden te laten maken tijdens practica, bachelorstages en masterscripties. Het systeem heeft als voordeel dat de digitale beelden ook live op een beschikbare smartphone of tablet gevisualiseerd worden, ondersteund door Eduroam. De projectaanvragers vragen financiering voor de aankoop van een polarisatie-microscoop en een Wireless HD-camera met microscopie imaging-software.

Contact

prof. dr. Veerle Cnudde
prof. dr. Stijn Dewaele
prof. dr. Sebastien Bertrand

Opstarten MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject wil een MOOC maken die focust op de inleidende begrippen binnen Geografie en Geomatica. De MOOC geeft een inleiding tot de verschillende deeldisciplines van Geomatica. Dat laat potentiële studenten secundair onderwijs toe om kennis te laten maken met Geomatica, zodat ze een gerichte studiekeuze kunnen maken. Daarnaast ondersteunt de MOOC studenten die opleidingsonderdelen binnen de opleiding Geografie en Geomatica volgen bij het instuderen van de leerinhoud. De MOOC kan ook gebruikt worden om basisbegrippen te introduceren voor (niet-geografie) studenten die wensen aan te sluiten bij opleidingsonderdelen gedoceerd aan de vakgroep of die instromen vanuit een andere opleiding. Tot slot is de MOOC ook bedoeld voor Erasmusstudenten.

Contact

dr. Kristien Ooms
prof. dr. Philippe De Maeyer
prof. dr. Nico Van de Weghe

Een moderne (online) studie-ondersteuning voor het monitoraat

Doel

Met dit project willen de projectaanvragers verder werken aan een goede online studie-ondersteuning vanuit het monitoraat door een online monitoraatsplatform te ontwikkelen. Om te kunnen experimenteren met verschillende tools, vragen ze financiering voor de aankoop van licenties om educatieve filmpjes te maken en digitale ondersteuning te bieden, en voor de aankoop van een Remarkable-schrijftablet.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

Online cursus fysica voor het monitoraat

Doel

Dit project wil online studiemateriaal uitwerken om in te zetten bij het monitoraat Fysica. Het is de bedoeling om studenten bij problemen met een bepaald topic in eerste instantie te verwijzen naar dit online materiaal. Studenten komen immers vaak met dezelfde problemen naar het monitoraat en op deze manier kunnen meer studenten geholpen worden aan de hand van inleidende filmpjes.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Participatie van studenten

Doel

Als volwaardige partners in het bestuur van onze onderwijsinstelling is het belangrijk om de stem van de studenten te horen. Dat kan door een aantal participatieve acties op poten te zetten, enerzijds voor de internationale studenten (degree- en Erasmusstudenten) en anderzijds meer algemene participatieve acties voor alle studenten. Daarom worden er groepsdiscussies en een internationaal marktje georganiseerd door de projectmedewerkers Onderwijsinnovatie. De kosten worden gedragen door de budgetten voor internationalisering.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Doel

Dit project wil het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de AUGent verder in de schijnwerpers plaatsen. De projectaanvragers geloven dat actieve communicatie rond onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. De belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, worden bij dat proces betrokken. Dat gebeurt via volgende laagdrempelige participatieve acties: broodjes martinnovatie, de uitbouw van een workshop-aanbod voor docenten, ondersteuning bij de invoering van de nieuwe elektronische leeromgeving, website/nieuwsbrief, …

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Laatst aangepast 13 juli 2020 21:28