Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Werkingsmiddelen ter ondersteuning van en extra slagkracht voor het project Activerend Leren.

Doel van dit project is om de uitwisseling tussen lesgevers binnen de faculteit en bij uitbreiding ook universiteit verder te zetten en zelfs verder uit te bouwen. Waar het broodje Martinnovatie voorheen voornamelijk op onderwijsinnovatie gericht was en ook vaak externe sprekers aan bod kwamen, ligt de focus momenteel op uitwisseling van ervaringen en good practices binnen de faculteit, waarbij eventuele noden naar externe informatie worden gedeeld. Bovendien probeert de faculteit dit initiatief ook universiteitsbreed een breder draagvlak te geven. Dit kan door middel van specifieke sessies rond faculteitsoverschrijdende thema’s (bijvoorbeeld chemie-onderwijs, statistiek, …). Er wordt budget vrijgehouden voor het organiseren van trainingen of de eventuele aankoop van educatief materiaal kaderend binnen de specifieke noden van de opleidingen.

Contact

Prof. dr. Mieke Adriaens

 

GEOFEED: Activerende feedback bij het begeleiden en verwerven van wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden in geografie en geomatica.

Met GEOFEED worden twee doelstellingen beoogd: (1) doorvertalen en begeleiden van twee vakoverschrijdende leerlijnen rond wetenschappelijke en communicatieve vaardigheden binnen de recent hervormde opleidingen geografie en geomatica; en (2) uitbouwen van activerende en alternatieve vormen van feedback met maximaal leereffect voor de studenten. Concrete en activerende tools dienen als hulpmiddel om onderzoeks- en communicatievaardigheden te evalueren. Het kritisch evalueren van de kwaliteit van het werk, het proces en het functioneren van medestudenten, kan de blik op en inzichten over het eigen leerproces vergroten. Ook uitwerken van evaluatiecriteria rond communicatie en sociale vaardigheden, die jaar na jaar verdiepen, behoort tot de scope van dit onderwijsinnovatieproject.

Contact

Dr. Tom Storme en Prof. dr. Veerle Van Eetvelde

 

Virtuele geologische excursies voor “blended” onderwijs.

De bedoeling van dit project is om een reeks klassieke geologische ontsluitingen in België in kaart te brengen en te digitaliseren met behulp van hoge resolutie panoramische fotografie. Zo kunnen er virtuele excursies voor de studenten worden georganiseerd. De bedoeling van dit project is dus het “terrein” naar de geologiestudenten te brengen en de studenten nuttig lesmateriaal en meer geologische voorbeelden te geven om hun theoretische kennis te testen. Het wordt voor de studenten ook mogelijk om de excursies die nog gepland zijn beter en zelfstandig voor te bereiden. De digitale gegevens laten ook toe om andere soorten van “blended” oefeningen en practica te ontwikkelen. Dit digitale materiaal wordt ter beschikking gesteld voor verschillende vakken in de opleiding geologie.

Contact

Prof. Dr. Stijn Dewaele

 

Gather.town: faciliteren van online groepswerk en begeleiding + welzijn van studenten.

Gather.town (https://gather.town/) is een online platform waar online samenkomen gefaciliteerd wordt. Via gather.town kunnen lesgevers een setting online nabouwen waarin studenten in afzonderlijke groepjes kunnen samenwerken, en de lesgever kan rondgaan bij de verschillende groepjes en per groepje apart uitleg geven. Daarenboven is er ook de mogelijkheid om als lesgever eenvoudig over te schakelen naar toelichting voor de gehele groep en materiaal te delen met de studenten. Gather.town kan ook ingezet worden ten voordele van het welzijn van studenten. In de dagen dat er geen lessen zijn, kunnen studenten inloggen voor een babbel met medestudenten. Er is een samenwerking met de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, waardoor kosten kunnen gespreid worden.

Contact

Prof. dr. Mieke Adriaens

 

E-cursus Statistiek voor de Levenswetenschappen via Dodona.

Dit project beoogt de volledige uitwerking van een e-cursus Statistiek voor de Levenswetenschappen met interactieve leerpaden in Dodona. De huidige implementatie (realisatie van een 2020-innovatieproject) zal worden uitgebreid met (1) een module Virtueel Experimenteren, (2) nieuwe opdrachten om te differentiëren naar verschillende opleidingen, (3) een module Multiple Choice, en, (4) een Dodona/RStudio plugin om gebruik te leren maken van de krachtige RStudio-omgeving om statistische analyses uit te voeren en om deze analyses op een reproduceerbare manier te leren annoteren en rapporteren.

Contact

Prof. dr. Lieven Clement

 

Dodona: roadmap 2021.

Het online leerplatform Dodona wordt breed ingezet aan de Universiteit Gent, en dit zowel bij programmeervakken, maar in toenemende mate ook bij vakken statistiek en data science. Daarnaast vindt Dodona ook steeds meer zijn weg buiten de UGent-muren. Het budget van dit onderwijsinnovatieproject zal ingezet worden om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Dit op drie verschillende sporen: (1) train-the-trainer: begeleiding en ondersteuning van collega’s die nieuw instappen in Dodona, (2) co-creatie van nieuwe features die aangebracht, uitgetest en bijgestuurd worden door gebruikers en (3) ontwikkeling en verfijning van bestaande en nieuwe modules die vanuit het Dodona-team zelf geïnitieerd worden.

Contact

Prof. Dr. Peter Dawyndt en Dr. Bart Mesuere

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Activerend leren 

Doel

UGent definieerde 'activerend leren' als een speerpunt in haar onderwijsbeleid en wil dat concept de komende jaren universiteitsbreed en duurzaam inbedden in alle faculteiten en opleidingen. Daarom adviseert de CKO om, net zoals voor 2019, de onderwijsinnovatiemiddelen voor 2020 in te zetten voor het project Activerend Leren.  De concrete projectvoorstellen situeren zich in de domeinen: (1) automatische feedback en artificiële intelligentie , (2) actief leren observeren en communiceren (wetenschappelijke communicatie) en (3) probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen en vakoverschrijdend denken en handelen stimuleren.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Organisatie van workshops en Broodjes Martinnovatie

Doel

De belangrijkste doelstelling van dit project is om de uitwisseling tussen lesgevers binnen de faculteit en bij uitbreiding ook universiteit verder te zetten en zelfs verder uit te bouwen. Waar vroeger het broodje Martinnovatie voornamelijk op onderwijsinnovatie gericht was en ook veel externe sprekers aan bod komen, probeert men nu meer de focus te leggen op uitwisseling van ervaringen binnen de faculteit, waarbij eventuele noden naar externe informatie worden gedeeld.

Er zijn ook specifieke sessies rond thema’s gegeven (bijvoorbeeld chemie-onderwijs, statistiek, …) waarbij ook bij andere faculteiten kan gekeken worden op welke manier het onderwijs daar aangepakt wordt. Er is ook in samenwerking met de andere faculteiten (via de ACTIVO-antennes) een community opgericht (via MS Teams) waar uitwisseling van goede praktijken tussen alle lesgevers mogelijk is en dit per thema.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

 

E-learning module: Introductie tot de statistische programmeertaal R en R/Markdown scripting met automatische beoordeling via Dodona

Doel

In dit project zijn twee e-cursussen ontwikkeld voor de introductie van de statistische programmeertaal R en R/Rmarkdown scripting. Alle oefeningenmateriaal is omgezet naar het Dodona formaat en is voorzien van testen en een automatische beoordeling. Er is eveneens een template ontwikkeld zodat docenten later zelf efficiënt eigen oefenmateriaal kunnen toevoegen. De 2 e-cursussen worden aangeboden binnen twee faculteiten.

Studenten kunnen op een efficiënte manier een zelfstandig leertraject doorlopen die hen vertrouwd maakt met de syntax van R en data exploratie en visualisatie in R. Dat is een ideale voorbereiding op de oefeningenlessen van een basiscursus statistiek. De voorbeelden zijn gericht naar een breed publiek zodat de cursussen maximaal inzetbaar zijn in andere opleidingsonderdelen. Lesgevers kunnen de vorderingen van de studenten efficiënt opvolgen. Het laat ook een optimale interactie toe tussen lesgever en student wanneer een student vragen heeft rond zijn/haar code. De lesgevers kunnen de code van de studenten ook annoteren.

Contact

prof. dr. Lieven Clement
prof. dr. Els Goetghebeur
prof. dr. Stijn Vansteelandt

 

Smart code reviews voor (peer) feedback in Dodona

Doel

Het leerplatform Dodona wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren door verschillende computertechnologieën in te zetten voor één-op-één en gepersonaliseerde begeleiding Het is een online co-teacher die ontworpen is om elke student toegang te geven tot onderwijs van hoge kwaliteit. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar het exploiteren van de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just-in-time feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte.

Concreet wordt in dit onderwijsinnovatieproject een smart code review module ontwikkeld en in productie gebracht. In de nieuwste release kunnen lesgevers manueel opmerkingen toevoegen aan oplossingen die door studenten werden ingediend. Lesgevers kunnen een evaluatie of een examen van een student volledig online verbeteren en de feedback op het examen online beschikbaar stellen aan de studenten, op een ogenblik dat ze zelf kiezen. Oplossingen van studenten worden random aangeboden en je kan instellen dat de oplossingen moeten gepseudonimiseerd worden.

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt
Bart Mesuere

 

Creatieve Oefeningen in het biochemie onderwijs

Doel

In dit project is een basispakket creatieve oefeningen opgesteld. ‘Creative Exercises’ worden gebruikt om de studenten op een meer actieve manier te begeleiden om hun kennis van chemie toe te passen in een biochemische context. Creatieve oefeningen bestaan erin dat de studenten een specifieke open assessment moeten doen rond een bepaald item. Hierbij moeten de studenten een oplijsting maken van een divers aantal correcte en relevante stellingen die in verband staan met dit item. Elk van deze stellingen wordt gescoord op basis van correctheid en variatie in de responsen en er wordt ruimte voorzien voor feedback aan de hand van het on-line ter beschikking stellen van mogelijk correcte antwoorden.

Contact

prof. dr. Bart Devreese

 

Actief leren observeren & communiceren

Doel

Omdat nauwkeurig observeren een must is in biologisch-wetenschappelijke disciplines, is in dit project is geïnversteerd in (a) makkelijk inzetbare en kwaliteitsvolle camera’s om live projectie van studiemateriaal (zowel macro- als microscopisch) mogelijk te maken en (b) in een mobiel Led-LCD beeldscherm dat toelaat om heldere beelden op hoge resolutie in niet-volledig verduisterde lokalen te kunnen tonen. De aangevraagde apparatuur is een belangrijk onderdeel van de leereffect-vergrotende strategie “INZAMELEN + ONDERZOEKEN + DELEN”. Hiermee kan engagement gestimuleerd worden, de betrokkenheid van studenten vergroot worden en en efficiënte communicatie mogelijk gemaakt worden. Daarnaast is Instant communicatie mogelijk via live demo’s én nieuwe mogelijkheden door ’extended depth of field’. Door Covid 19 kon de apparatuur niet gebruikt worden om studenten tijdens het tweede semester (AJ 2019-2020) beter en efficiënter met elkaar te laten communiceren. Desalniettemin is gebleken dat deze apparatuur een enorme meerwaarde biedt om o.a. bestaande on campus praktijklessen om te vormen tot online practica.

Contact

prof. dr. Annemieke Verbeken

 

Activerend leren: Opzet van een Video-Training lab als digitaal service platform in een flipped-classroom setting

Doel

In de voorbije jaren werd door de opleiding IMBRSea reeds geïnvesteerd in opname-apparatuur (camera’s, 3D camera’s, tripods, …) die studenten kunnen uitlenen voor het realiseren van hun video-opdrachten. Binnen dit onderwijsinnovatieproject worden de bestaande tools samengebracht binnen een video-training lab. Studenten zullen daar materiaal kunnen ontlenen en ook optimaal gebruik kunnen maken van opname- en beeldverwerkings apparatuur. Naast het samenbrengen is geïnversteerd in een aantal extra tools en twee desktop PC’s waarop video materiaal bewerkt kan worden via open-source software.

Tijdens de zomermaanden (juni, juli, augustus en september 2020) werd het hele videoplatform intensief gebruikt door verschillende jobstudenten en lesgevers. In totaal werden meer dan 400 video’s (interviews, kennisclips, …) geproduceerd. Daarnaast werd de infrastructuur ook gebruikt voor de organisatie van 2 online symposia waar studenten hun thesis voorstelden (eerste week juli, en laatste week augustus). Op het youtube kanaal van de IMBRSea opleiding kunnen resultaten bekeken worden (www.youtube.com/imbrsea).

Contact

Tim Deprez

 

SmartWater – Water karakteristieken meten aan de hand van Arduino Componenten

Doel

Arduino is een opensource-hardwareplatform dat toelaat om op een eenvoudige manier slimme en creatieve objecten te ontwerpen die kunnen reageren op hun omgeving. Het is een ideaal platform om te integreren binnen practica in het domein van bijvoorbeeld experimentele ecologie, waar voor de meeste experimentele setups sowieso geen kant en klare oplossing bestaat. In dit project wil men (1) investeren in een aantal extra modules die ingezet kunnen worden binnen verschillende opleidingsonderdelen waarvoor studenten karakteristieken van water dienen te meten en (2) uitbouwen van minstens 1 set aan opstellingen die een heel concreet toepassingsdomein hebben. Buiten de testopstelling is het voorlopig is het niet mogelijk workshops te organiseren om de sensoren verder in te zetten voor onderwijs, maar dit wordt opgenomen van zodra dit kan. Ook het inzetten voor andere practica heeft vertraging opgelopen en zal bekeken worden wanneer iedereen zich wat heeft aangepast aan de nieuwe realiteit.

Contact

Tim Deprez

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Zelo: zelfstudieomgeving voor Logica-vakken

Doel

Het project heeft tot doel om nieuwe modules te ontwikkelen voor de bestaande webtoepassing (Alice) voor zelfstudie zodat die kan gebruikt worden in de logica-gerelateerde vakken uit de faculteit Wetenschappen, meer bepaald de vakken Redeneren, Abstraheren en Formuleren en Logisch programmeren uit de opleiding Informatica en Discrete Wiskunde 1 (onderdeel logica) en Logica uit de opleiding Wiskunde. Er wordt een aantal bijkomende opgavetypes geprogrammeerd en een aantal aanpassingen geïmplementeerd zodat de huidige zelfstudietoepassing voor logica-oefeningen van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte ook nuttig kan worden ingezet in de logica-gerelateerde vakken van de Informatica- en Wiskundeopleidingen.

Contact

prof. dr. Kris Coolsaet
prof. dr. Eric Laermans
prof. dr. Christophe Scholliers
prof. dr. Leo Storme
prof. dr. Andreas Weiermann

 

Algoritmen aan het werk

Doel

Dit project is een uitbreiding van een 2016-innovatieproject. Dat project had tot doel de activiteit van studenten te verhogen bij het leerproces, met als uiteindelijke bedoeling om de effectiviteit van het leerproces te verhogen. Het is de bedoeling om de bestaande verzameling quizvragen en hands-on activiteiten verder uit te bouwen. Daarnaast willen de projectaanvragers programmeeroefeningen rond algoritmiek uitwerken in de leeromgeving Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack

 

Unix shell commando’s en shell scripting: oefeningen met automatische beoordeling in Dodona

Doel

Het doel van dit project is om alle bestaande oefeningen die tijdens de afgelopen 12 jaar ontwikkeld werden voor het opleidingsonderdeel Computergebruik aan te bieden via Dodona. Hiervoor moeten de oefeningen omgezet worden naar het Dodona-formaat, en voorzien worden van testen voor automatische beoordeling. In functie hiervan zal ook de bestaande Unix-judge voor Dodona verder verfijnd worden om de beoordeling en de feedback nog beter te ondersteunen.

Contact

prof. dr. Peter Dawyndt

 

Automatische analyse van computationele complexiteit voor programmeeroefeningen rond bioinformatica-algoritmen en computationele biologie

Doel

In dit onderwijsinnovatieproject willen de projectaanvragers de automatische beoordeling van ingediende oplossingen binnen de opleidingsonderdelen Computationele Biologie (bachelor en master in de Informatica) en Bioinformatica Algoritmen (master in de Bioinformatica; master in de Biochemie en de Biotechnologie), twee opleidingsonderdelen waarin algoritmen en datastructuren centraal staan, uitbreiden met een beoordeling van de computationele complexiteit (tijds- en geheugencomplexiteit) van de aangebrachte oplossing. Hiervoor wordt het online leerplatform Dodona gebruikt. Met dit project streven de projectaanvragers naar een nog meer activerende leeromgeving binnen Dodona.

Contact

prof. dr. Veerle Fack
prof. dr. Peter Dawyndt

 

Research Data Management als nieuwe vaardigheid binnen de opleiding Chemie

Doel

De doelstelling van het project is om Research Data Management in een vroeg stadium als een nieuwe vaardigheid aan te brengen bij studenten vanaf het eerste jaar om hen zo: (1) kennis te laten maken met de noodzaak wetenschappelijke data duurzaam te beheren; (2) het onderscheid te leren maken tussen actieve data(stromen) en passieve data en de noodzaak die laatste data 'leesbaar' aan te bieden aan derden; en (3) aan te leren hoe die data te genereren, bewaren, van metadata te voorzien en duurzaam beschikbaar te stellen met aandacht voor basisvereisten van back-up, duplicatie, gestructureerd aanbieden van data. De finale doelstelling is Research Data Management als een opleidingsbrede eindcompetentie in de opleiding op te nemen.

Contact

prof. dr. Patrick Bultinck

 

Actief digitaliseren, delen en archiveren in het onderwijs rond Mineralogie, Petrografie, Bouwstenen en Sedimentologie

Doel

Studenten mobiliseren en activeren tijdens hoorcolleges en practica is prioritair binnen de vakgroep Geologie. Daarom heeft de vakgroep ervoor gekozen om de huidige configuratie van beschikbare polarisatiemicroscopen aan te vullen met een microscopie-systeem dat studenten toelaat om live-stream beelden waar te nemen op het projectiescherm tijdens de hoorcolleges en practica. Verder laat het systeem ook voor het eerst toe om de studenten zelf digitale beelden te laten maken tijdens practica, bachelorstages en masterscripties. Het systeem heeft als voordeel dat de digitale beelden ook live op een beschikbare smartphone of tablet gevisualiseerd worden, ondersteund door Eduroam. De projectaanvragers vragen financiering voor de aankoop van een polarisatie-microscoop en een Wireless HD-camera met microscopie imaging-software.

Contact

prof. dr. Veerle Cnudde
prof. dr. Stijn Dewaele
prof. dr. Sebastien Bertrand

 

Opstarten MOOC ‘Introducing the building blocks of Geomatics’

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject wil een MOOC maken die focust op de inleidende begrippen binnen Geografie en Geomatica. De MOOC geeft een inleiding tot de verschillende deeldisciplines van Geomatica. Dat laat potentiële studenten secundair onderwijs toe om kennis te laten maken met Geomatica, zodat ze een gerichte studiekeuze kunnen maken. Daarnaast ondersteunt de MOOC studenten die opleidingsonderdelen binnen de opleiding Geografie en Geomatica volgen bij het instuderen van de leerinhoud. De MOOC kan ook gebruikt worden om basisbegrippen te introduceren voor (niet-geografie) studenten die wensen aan te sluiten bij opleidingsonderdelen gedoceerd aan de vakgroep of die instromen vanuit een andere opleiding. Tot slot is de MOOC ook bedoeld voor Erasmusstudenten.

Contact

dr. Kristien Ooms
prof. dr. Philippe De Maeyer
prof. dr. Nico Van de Weghe

 

Een moderne (online) studie-ondersteuning voor het monitoraat

Doel

Met dit project willen de projectaanvragers verder werken aan een goede online studie-ondersteuning vanuit het monitoraat door een online monitoraatsplatform te ontwikkelen. Om te kunnen experimenteren met verschillende tools, vragen ze financiering voor de aankoop van licenties om educatieve filmpjes te maken en digitale ondersteuning te bieden, en voor de aankoop van een Remarkable-schrijftablet.

Contact

prof. dr. Annemie Adriaens

 

Online cursus fysica voor het monitoraat

Doel

Dit project wil online studiemateriaal uitwerken om in te zetten bij het monitoraat Fysica. Het is de bedoeling om studenten bij problemen met een bepaald topic in eerste instantie te verwijzen naar dit online materiaal. Studenten komen immers vaak met dezelfde problemen naar het monitoraat en op deze manier kunnen meer studenten geholpen worden aan de hand van inleidende filmpjes.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

 

Participatie van studenten

Doel

Als volwaardige partners in het bestuur van onze onderwijsinstelling is het belangrijk om de stem van de studenten te horen. Dat kan door een aantal participatieve acties op poten te zetten, enerzijds voor de internationale studenten (degree- en Erasmusstudenten) en anderzijds meer algemene participatieve acties voor alle studenten. Daarom worden er groepsdiscussies en een internationaal marktje georganiseerd door de projectmedewerkers Onderwijsinnovatie. De kosten worden gedragen door de budgetten voor internationalisering.

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

 

Communicatie en talentontwikkeling rond onderwijsinnovatie Faculteit Wetenschappen

Doel

Dit project wil het thema onderwijsinnovatie binnen de faculteit Wetenschappen en bij uitbreiding de AUGent verder in de schijnwerpers plaatsen. De projectaanvragers geloven dat actieve communicatie rond onderwijsinnovatie cruciaal is om de dynamiek rond het thema te behouden. De belangrijkste aandeelhouders rond onderwijsinnovatie, dus zowel de docenten als de studenten, worden bij dat proces betrokken. Dat gebeurt via volgende laagdrempelige participatieve acties: broodjes martinnovatie, de uitbouw van een workshop-aanbod voor docenten, ondersteuning bij de invoering van de nieuwe elektronische leeromgeving, website/nieuwsbrief, …

Contact

prof. dr. Mieke Adriaens

Laatst aangepast 3 mei 2021 15:48