Welke evaluatievormen kan je gebruiken?

Om een zo compleet en evenwichtig mogelijk beeld te krijgen van het functioneren van de student op de stageplaats, gebruik je verschillende informatiebronnen. Zowel voor beoordelaars als studenten moet duidelijk zijn:

 • in hoeverre hun beoordeling in het eindcijfer wordt verrekend.
 • op welke manier hun beoordeling in het eindcijfer wordt verrekend.
 • dat er altijd beoordeeld wordt in functie van de stagedoelen.


Het is steeds zo dat het uiteindelijke eindcijfer inhoudelijk gemotiveerd wordt door de stagetitularis (d.i. de verantwoordelijke van de opleidingsinstelling).

 

Dit zijn de verschillende evaluatie-vormen voor stage:

Observaties

Observaties kunnen informatie aanleveren voor de evaluatie van studenten, al is het niet altijd mogelijk ze te organiseren, bijvoorbeeld wanneer de student stage loopt in het buitenland.


De UGent onderscheidt drie soorten observaties:

 • Observaties door stagebegeleiders
  In tegenstelling tot de observaties door de stagementoren op de stageplaats, gaat het hier slechts om momentopnames. Selecteer en plan deze momenten dus zorgvuldig.
 • Observaties door stagementoren
  Stagementoren komen op de stageplaats dagelijks met de stagiair in contact. Ze zijn daarom goede getuigen van hoe de student over een langere periode functioneert op stage. Van mondelinge feedback maakt de stagementor best regelmatig een schriftelijke neerslag. Enkel dan kan die waardevolle informatie een rol spelen bij de uiteindelijke beoordeling. De observaties of tussentijdse beoordelingen hoeven echter niet of niet rechtstreeks in de eindbeoordeling meegenomen te worden.
 • Observaties door medestudenten
  Tijdens stages waarbij studenten samen op stage zijn kunnen studenten elkaar observeren en evalueren. Dat is een vorm van peerassessment.

Observatieleidraden of checklists die de stagebegeleider heeft opgesteld, kunnen de studenten een leidraad bieden.

Beschrijvende verslagen van de student

Beschrijvende verslagen van de studenten zijn een vaak voorkomend onderdeel van het stageportfolio van studenten. Ze beschrijven de doelen van de stage, de stageplaats, de stageopdrachten, het plan van aanpak en de gerealiseerde resultaten of producten. Voor de stagebegeleider bieden ze een helder overzicht van de doelen die door de student en de stagementor op de stageplaats vooropgesteld werden, wat de stageopdrachten waren en hoe de student die opdracht(en) aangepakt heeft om tot bepaalde producten of prestaties op stage te komen.

Zelfbeoordeling en reflectie door de student

Aan zelfreflectie op het eigen leer- en ontwikkelingsproces wordt in stages erg veel belang gehecht. Via zelfbeoordelingen of zelfreflectieverslagen kan je beoordelen in welke mate studenten hun eigen functioneren kritisch kunnen evalueren en in welke mate ze in staat zijn te reflecteren.


Het komt ook voor dat zowel de stagebegeleider als de student hetzelfde beoordelingsformulier invullen om een vergelijking mogelijk te maken. Een interessante oefening hierbij kan zijn dat het formulier een keer kort na het begin van de stage wordt ingevuld en een keer op het einde. Zo ziet de stagiair in welke mate hij of zij een evolutie heeft doorgemaakt.


De scores die de student aan zichzelf toekent in die zelfevaluaties kan de stagetitularis in de eindbeoordeling opnemen. Het is echter eerder aan te bevelen om de zelfevaluaties van de studenten te gebruiken om te evalueren in welke mate de stagiair in staat is zijn of haar eigen functioneren kritisch te analyseren.


Lees hier meer over in de onderwijstip “studenten laten reflecteren over hun stage”.

Output van de stage

Tijdens de stage werken studenten vaak (mee) aan bepaalde producten, bijvoorbeeld: maquettes, ontwerptekeningen, videoproducties, software, rapporten, dossiers, analyses, slides, berekeningen, behandelplannen… De kwaliteit van die producten of werkresultaten is dan ook een belangrijk element in de stagebeoordeling.


Om de objectiviteit van de beoordeling te bewaken kan je meerdere beoordelaars inzetten om de stageproducten te evalueren aan de hand van criteria die je vooraf expliciteert. Soms wordt van de studenten verwacht dat ze een presentatie geven waarin ze bepaalde stageproducten voorstellen. Sommige opleidingen koppelen de bachelor- of masterproef aan de stage.

 

Handig om weten!

 • Rijzen er aan het eind van de stage vragen over het eigenaarschap (intellectual property) van de output van de stage? Win dan advies in bij UGent TechTransfer.
 • Bepalingen over eigenaarschap kunnen ook worden opgenomen in de stageovereenkomst naar model van de stagegever of de stagegever kan hiervoor specifieke extra documenten voorzien die worden ondertekend. Dit soort documenten moeten eerst aan de afdeling Juridische Zaken worden voorgelegd.

Synthesegesprek

Een eindgesprek is de afsluiter van de stagebeoordeling en gebeurt nadat de stagebegeleider alle stagedocumenten en bewijsstukken heeft doorgenomen. Idealiter nemen aan het eindgesprek de stagebegeleider, de stagementor en de student deel.


In een dergelijk gesprek worden bepaalde topics verder toegelicht, eventuele onduidelijkheden verhelderd en komen stagebegeleider en stagementor tot een gezamenlijk oordeel over het functioneren van de student. De begeleider heeft meteen ook de mogelijkheid om mondeling te peilen naar het reflectievermogen van de stagiair.

Laatst aangepast 24 september 2020 10:25