Rechten en Criminologie: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Legal Design: Juridische vraagstukken benaderen via designtechnieken.

Doel

Er wordt pilootproject rond Legal Design binnen de masteropleiding Rechten georganiseerd als een module binnen het vak ‘professionele en wetenschappelijke vaardigheden’. Door het toepassen van Legal Design op juridische vraagstukken worden innovatieve oplossingen naar voren geschoven op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. In de lessen worden verschillende didactische werkvormen (i.e. hoorcolleges, begeleide zelfstudie, veldwerk, groepswerk, project en microteaching) en evaluatievormen (i.e. participatie, werkstuk, peer-evaluatie) met elkaar gecombineerd worden. Omdat Legal Design slechts een meerwaarde kan betekenen indien er voldoende geïnvesteerd wordt in een cross-disciplinaire training, zal er intens samengewerkt worden met zowel externe als in-house UGent experten, met een diverse achtergrond in recht, communicatiewetenschappen, grafische vormgeving, ingenieurswetenschappen, en economische wetenschappen.

Contact

Dr. Stéphanie De Coensel, Prof. dr. Gert Vermeulen, Prof. dr. Michel Tison, Prof. dr. Reinhard Steennot, Prof. dr. Eva Lievens, Prof. dr. Wendy De Bondt, Prof. dr. Christophe Vandeviver, Dr. Noël Klima, Dr. Frederik Peeraer, Dr. Simon Geiregat en Fee Verspecht

 

Webklassen om bewust te kiezen voor criminologie.

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject beoogt een betere communicatie over de inhoudelijke en methodologische leerlijnen en de academische competenties die van een potentiële student criminologie worden verwacht (1). Het project streeft ook een meer permanente vorm van communicatie en samenwerking na met potentiële doorverwijzers en vertegenwoordigers van het secundair onderwijs (2). Ten slotte wil het project de bestaande oriënteringsinstrumenten en studiekeuzeinstrumenten (vb. SIMON) aanvullen en actiever inzetten (3) om studiekiezers een helder beeld bieden van de opleiding criminologie. Dit wil men realiseren via enerzijds de productie van kennisclips die scholieren en hun ouders helder informeren over het criminologisch onderwijs en onderzoek aan de faculteit. Anderzijds behelst het project de aanmaak en organisatie van webklassen die zijn opgebouwd rond competenties die centraal staan in de opleiding criminologie.

Contact

Prof. Dr. Tom Decorte, Prof. Dr. Marc Cools en Prof. Dr. Gert Vermeulen

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Beter academisch taalgebruik: ondersteuning bij de start van een nieuw vak Academisch Schrijven

Doel

Dit onderwijsinnovatieproject maakt deel uit van een groter innoverend initiatief dat iets wil doen aan de gebrekkige schrijfvaardigheden van eerstejaars bachelorstudenten Rechten. Vanaf academiejaar 2020-2021 introduceert deze opleiding een nieuw opleidingsonderdeel Academisch Schrijven waarin, naast loutere informatieverstrekking over correct taalgebruik, ongeveer 650 studenten verschillende schrijfopdrachten (probleemstelling en synthese) krijgen die in kleine groepen (max. 10 personen) worden besproken.

Contact

prof. dr. Jan Verplaetse

 

Street Law

Doel

Street Law is een concept waarbij universiteitsstudenten workshops geven over het recht aan leerlingen uit het middelbaar onderwijs. De onderwerpen hebben betrekking op kwesties waarmee de scholieren in het dagelijks leven te maken krijgen (bijvoorbeeld: verkiezingen, sociale media en privacy, sexting, de rechten van transmigranten, genderdiversiteit, consumentenbescherming, de rechtspositie van jongeren in de verschillende levensdomeinen, enz.). De studenten kiezen, in samenspraak met de lesgever, middelbare school en scholieren, de onderwerpen van de workshops.

Contact

dr. Pieter Cannoot
prof. dr. Wendy De Bondt
prof. dr. Ellen Desmet
prof. dr. Eva Lievens
prof. dr. Toon Moonen

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Cannabis sativa: proces van een plant (theatervoorstelling)

Doel

Dit project wil theater als werkvorm binnenbrengen: een maatschappelijk probleem dat criminologisch en juridisch relevant is wordt via een theatervoorstelling in de colleges binnengebracht. Het voorstel is een theatertekst rond cannabis. De voorstelling begint met een videomontage. Innovatief in verband met het voorgestelde theaterstuk is vooral de alternatieve manier om de verwerking van de stof en kritische houding van de studenten te stimuleren, t.o.v. de loutere kennisoverdracht of het opzoekingswerk in functie van een paper. De studenten nemen deel aan het proces, zij vormen als het ware de jury en kunnen op het einde van de voorstelling via het voorhanden zijnde stemsysteem oordelen over de zogenaamde “schuldvraag”. Bijkomend wordt een interactief gesprek/een vragenronde voorzien met de acteur/actrice in kwestie. Door deze meer creatieve aanpak en de actieve betrokkenheid hebben studenten een bijkomende tool in handen wat inzicht en nuancering betreft. Er zijn 6 (1 voorstelling meer dan oorspronkelijk voorzien) voorstellingen opgevoerd. Het project kende grote persbelangstelling.

Contact

prof. dr. Gert Vermeulen
prof. dr. Tom Decorte 
de heer Herman Wolf

 

De Plusstudent: het bevorderen van sociale en academische integratie

Doel

De bedoeling van dit project is (1) bevorderen van de academische én sociale integratie, (2) bevorderen van het mentaal welbevinden van studenten, (3) elke student de kans bieden om vanuit zijn eigen mogelijkheden en competenties een engagement op te nemen, (4) aanmoedigen van solidariteit en verbondenheid tussen studenten, (5) afstemmen van hulpvragen en –aanbod op elkaar via een platform, (6) helpen creëren van een warme faculteit waar het normaal is dat studenten zich engageren en elkaar helpen en (7) ondersteunen van studenten die zich belangeloos willen inzetten voor anderen. De Plusstudent zien de projectaanvragers als een soort ‘statuut’ dat toegekend kan worden aan studenten die vrijwillig engagementen opnemen die andere studenten en/of de faculteit ten goede komen. Deze status zou men ontvangen bij afstuderen. Er werd een platform ontwikkeld door de ICT onderzoeksgroep van de hogeschool Odissee. Door corona kon de app nog niet worden uitgetest. De opstart is voorzien voor januari 2021.

Contact

prof. dr. Sabien Lust

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

IBM-KWALMET: ontwikkelen en ontwerpen van een online blended learning-leeromgeving omtrent kwalitatieve onderzoeksmethoden en onderzoekstechnieken voor studenten en (doctoraats)onderzoekers in de Rechten en Criminologie, op basis van interfacultaire, interuniversitaire en internationale expertise

Doel

Er bestaat al een handboek over kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Het onderwijsinnovatieproject streeft ernaar een online leerplatform aan te bieden, dat aan de bestaande lespraktijken (hoorcolleges en leermateriaal) een volwaardige blended module toevoegt. Die moet leiden tot een verhoogde betrokkenheid én leerwinst van de studenten, enerzijds tijdens de fase van het verwerven van kennis en vaardigheden (activerend leren), en anderzijds tijdens de fase van toetsen en evalueren van opgedane kennis en vaardigheden. Het doel is om een leerpad te ontwikkelen binnen het domein met individuele feedbacksystemen voor studenten. Er wordt een systeem van learning analytics voorzien dat de lesgevers toelaat de studenten op maat op te volgen en te activeren. Er is een inhoudelijke samenwerking met de zusteropleidingen criminologie in Vlaanderen en Nederland.

Contact

prof. dr. Tom Decorte
prof. dr. Damián Zaitch

Laatst aangepast 3 mei 2021 15:38