Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Praktische R competenties aanleren via Dodona.

Doel

Binnen dit onderwijsinnovatieproject wordt Dodona (een online leeromgeving om te leren programmeren) ingezet als activerende werkvorm ter bevordering van de hands-on ervaring met R. Er wordt Dodona-oefenmateriaal ontwikkeld dat kan ingezet worden bij het statistiekonderwijs aan de faculteit. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het correct interpreteren van de R output. Dodona zal niet enkel ingezet worden om te evalueren, maar ook om tijdens het leerproces gerichte feedback te geven aan studenten bij het maken van oefeningen in R. Verder zullen de nieuwe ontwikkelingen toelaten de R vaardigheden eerder in het curriculum te evalueren.

Contact

Prof. dr. Jan De Neve, Prof. dr. Beatrijs Moerkerke, Prof. dr. Yves Rosseel, Prof. dr. Tom Loeys en Prof. dr. Geert Van Hove

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

De babbelbox als methodologie voor externe inbreng

Doel

Ter gelegenheid van 200 jaar UGent is aan de FPPW samen met DICT een babbelbox ontwikkeld ter ondersteuning van een grootschalig project burgerwetenschap. Dit project wil (1) de babbelbox en bijhorende instructies reviseren zodat die meer generiek – niet meer geënt op een heel specifiek project - inzetbaar is, (2) de vernieuwde babbelbox gericht inzetten om informatie bij externen in te zamelen over de (kwaliteit) van de opleidingen aan onze faculteit met als bedoeling het informeren van studiekiezers en andere belanghebbenden en (3) een draaiboek uitwerken voor een gestandaardiseerd generiek gebruik van de babbelbox. De babbelbox kan als dusdanig voor een grote range aan (onderzoeks)projecten binnen en buiten de faculteit beschikbaar komen. De gereviseerde babbelbox krijgt een vaste plaats in het skillslab van de faculteit maar is gemakkelijk verplaatsbaar en kan desgewenst op locatie ingezet worden.

De realisatie van onze doelstellingen is volledig opgehangen aan het live kunnen experimenteren met de babbelbox. Door de Corona pandemie kon evenwel geen enkele van de daartoe beoogde events georganiseerd worden en schoof het project mee naar een volgend jaar. Wel werd reeds beperkt een projectmedewerker ingezet voor het alternatieve traject van de online interviews.

Contact

prof. dr. Geert Van Hove
prof. dr. Ann Buysse

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Intervisie als springplank naar het werkveld: een basis voor professionele ondersteuning van alumni

Doel

Dit project gaat aan de slag met een open source platform om alumni te ondersteunen dat onafhankelijk van Oasis of Ufora functioneert. Het kadert in de beleidskeuze om de band met alumni te versterken. Daarvoor zullen volgende acties ondernomen worden (1) bevraging van alumni (2) vormgeven platform en invullen intervisie (3) uitrollen intervisieplatform (pilootproject) en (4) terugkoppeling, evaluatie en faculteitsbrede uitrol. 

Contact

prof. dr. Geert Van Hove

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Waar kom ik terecht?: een beeldig overzicht voor studiekiezers.

Doel

Met dit project wil de faculteit in de eerste plaats een methodologie ontwikkelen en proberen om de arbeidsmarkt van de opleidingen aan de FPPW in kaart te brengen. Daarnaast willen de projectaanvragers dit koppelen aan de (verdere) ontwikkeling van een database met stagemogelijkheden en het aftoetsen van de competentieprofielen van de opleidingen aan de verwachtingen van het werkveld. Daarvoor worden volgende acties ondernomen op verschillende fronten (1) de alumnidatabank optimaliseren met o.a. informatie over de werksituatie; (2) de communicatielijnen tussen opleidingen, werkgevers en alumni optimaliseren; (3) een beelddatabank ontwikkelen om het werkveld te visualiseren; (4) de studiekiezer optimaliseren en (5) de opleidingscompetenties aftoetsen.

Contact

prof. dr. Ann Buysse
dhr. Kris Erauw

Laatst aangepast 25 augustus 2021 14:29