Onderwijsvisie van de UGent: van credo over filosofie tot concept

Waarom kiest de UGent voor multiperspectivisme als onderwijsvisie?

Every way of seeing is also a way of not seeing. It is better to have a variety of models and archetypes so we stay flexible and open. - Kenneth Burke

Durf Denken, het credo van de UGent, wordt in de onderwijsvisie van de UGent uitgediept tot het ongewone kernwoord: multiperspectivisme. Dat kernwoord sluit perfect aan bij zowel de ingesteldheid van de UGent – pluralistisch, onafhankelijk, kritisch – als bij de dwarsheid en nuchterheid waarvoor Gent als stad bekend staat.

Multiperspectivisme geeft aan vanuit welke filosofische achtergrond de UGent werkt: meerdere disciplinaire perspectieven leiden tot vernieuwende kennis. Het einddoel van het UGent-onderwijs is dat elke lesgever handelt vanuit de overtuiging dat elke manier van zien een manier van niet-zien is. Die multiperspectivistische onderwijsvisie werd dan weer onderwijskundig uitgewerkt in het onderwijsconcept creatieve kennisontwikkeling.

Waarom kiest de UGent voor creatieve kennisontwikkeling als onderwijsconcept?

Het onderwijsconcept van de UGent dient als inspiratiebron en dwingt niet. Daardoor kunnen alle faculteiten het dynamisch inzetten in de eigen onderwijsontwikkeling. De UGent wil studenten opleiden tot grensverleggende, methodische en probleemoplossende denkers en streeft dus naar creatieve kennisontwikkeling. Dat onderwijsconcept vertrekt altijd vanuit de multiperspectivistische onderwijsvisie die een rijkdom ziet in de diversiteit aan theorieën, visies en benaderingen. Studenten worden daarbij verondersteld actief te leren en in staat te zijn om hun eigen leerproces in goede banen te leiden. Ze moeten durven te denken.

Het onderwijsconcept speelt een prominente rol in de centrale onderwijsondersteuning en kwaliteitszorg van het onderwijs op het vlak van competenties, professionalisering en evaluatie. De rol van de lesgever en leeromgeving bestaat erin om uitdagingen te ontwerpen, snel te integreren, informatie aan te bieden en reflectie en synthese te stimuleren. Dat vertalen naar de lespraktijk vormt zeker een uitdaging. Daarom werd het UGent-competentiemodel opgesteld als ondersteuning.

Hoe ziet het UGent-competentiemodel eruit?

Het UGent-competentiemodel is opgebouwd uit zes competentiegebieden die een academicus kenmerken en onderling nauw samenhangen.

 1. Competentie in één of meer wetenschappelijke disciplines
 2. Wetenschappelijke competentie
 3. Intellectuele competentie
 4. Competentie in samenwerken en communiceren
 5. Maatschappelijke competentie
 6. Beroepsspecifieke competentie

Elk competentiegebied omvat een aantal competenties op bachelor- en masterniveau opgesplitst in deelcompetenties, meestal met een niveauaanduiding in termen van toenemende complexiteit.

Het competentiemodel werd herzien in 2014, maar de basisstructuur bleef onveranderd. De meest opvallende wijzigingen en toevoegingen situeren zich in het vijfde competentiegebied rond maatschappelijke competenties (duurzame ontwikkeling, maatschappelijk engagement, internationale en interculturele competenties, ondernemerschap). Daarnaast kregen wetenschappelijke integriteit en multiperspectivisme meer aandacht.

Waarom zou je het UGent-competentiemodel gebruiken?

Als lesgever kan je je op het UGent-competentiemodel baseren

 • om de eindcompetenties van opleidingsonderdelen te bepalen
 • om de studiefiches (ECTS) in te vullen

Als opleiding kan je het UGent-competentiemodel gebruiken

 • om opleidingscompetenties te (her)formuleren
 • als hulpmiddel voor de zij-instroom (EVC/EVK)
 • als houvast voor toetsing van het programma

Bijlage

Laatst aangepast 14 juni 2020 19:55