Masterproef: wat zijn de voorwaarden?

Studenten zijn decretaal verplicht om hun studies af te ronden met een masterproef. Die toont aan dat een student analytisch en synthetisch kan werken, zelfstandig problemen kan oplossen, of kunstzinnig kan scheppen. De UGent legt de opleidingen enkele verplichtingen op in het Onderwijs- en Examenreglement (het OER), en de faculteiten hebben vaak nog eigen bijkomende bijzonderheden. Bekijk dus sowieso grondig je facultair reglement over masterproeven. 

Wanneer schrijven studenten hun masterproef? 

Studenten schrijven hun masterproef normaal gezien in het laatste modeltrajectjaar van de masteropleiding. Uitzonderingen zijn enkel mogelijk als de Onderwijsraad positief advies geeft, en het Bestuurscollege dat goedkeurt. Zo kan een opleiding de masterproef eventueel splitsen over verschillende modeltrajectjaren. 

In welke taal schrijven studenten hun masterproef? 

Studenten schrijven hun masterproef in de taal van de opleiding of in de taal die onderwerp is van de opleiding (in de taalrichtingen). In een andere taal schrijven of verdedigen kan enkel op advies van de promotor en na goedkeuring door de faculteitsraad. Let op: in een Nederlandstalige opleiding is in elk geval een Nederlandse samenvatting van de masterproef verplicht, ook al is de masterproef in een andere taal geschreven. 

Hoe kiezen studenten een onderwerp voor hun masterproef? 

Als promotor bepaal je het onderwerp in overleg met de student. De faculteitsraad moet dat onderwerp vervolgens goedkeuren. 

Wie mag promotor zijn van een masterproef? 

Minstens één van de promotoren moet lid zijn van het ZAP, doctor-assistent van de UGent, gastprofessor of gepromoveerde onderzoeker in vast of tijdelijk dienstverband van de UGent of van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen. De faculteitsraad moet de promotor(en) goedkeuren. 

Hoe begeleid je studenten tijdens hun masterproef? 

Lees de onderwijstip ‘Masterproef: hoe begeleid je die?’ 

Wanneer dienen studenten hun masterproef in? 

De faculteit bepaalt het tijdstip waarop studenten hun masterproef moeten indienen en beslist of de student een papieren exemplaar (maximum drie) moet indienen, naast een verplichte elektronische versie. Die laatste versie is de enige authentieke en wordt gearchiveerd door de Universiteitsbibliotheek.  

Hoe evalueer je een masterproef? 

Lees de onderwijstip ‘Masterproef: hoe evalueer je die?’ 

Hoe controleert de UGent de kwaliteit van de masterproeven? 

In 2011 vond een bevraging plaats van alle UGent-studenten die in academiejaar 2009-2010 een credit behaalden voor hun masterproef. De resultaten daarvan staan in het Kwaliteitsrapport masterproef aangevuld met informatie over de voorbereiding, begeleiding en beoordeling van de masterproeven. Die informatie haalde de Directie Onderwijsaangelegenheden zowel uit studiegidsen en competentielijsten, als uit kwantitatieve indicatoren (bijvoorbeeld: studietijdmetingen en examencijfers). In 2015 was er een nieuwe masterproefbevraging

Moet je een masterproefovereenkomst laten tekenen? 

Een masterproefovereenkomst regelt onder andere de aansprakelijkheden als er een derde partij is betrokken bij een masterproef (bijvoorbeeld: een bedrijf of externe organisatie). Die overeenkomst is niet verplicht, maar zeer wenselijk: 

  • In totaal zijn er drie exemplaren die de promotor, de student, de externe partij, en de facultaire onderwijsdirecteur moeten tekenen.  
  • De Facultaire Dienst Onderwijs (FDO) scant een ondertekende overeenkomst in en hangt ze als documenttype in Oasis aan het opleidingsonderdeel Masterproef van de student.  
  • De FDO houdt een ondertekend exemplaar van de masterproefovereenkomst bij. De twee andere exemplaren zijn voor de student en de derde partij. 

De modellen, in Nederlands en Engels, voor de masterproefovereenkomst vind je bij UGent TechTransfer. Wil je iets veranderen aan de modelovereenkomst, neem dan contact op met UGent TechTransfer: 

Moet je een ‘eenzijdige verklaring vertrouwelijkheid en overdracht van recht’ laten tekenen? 

Soms is het nodig een ‘eenzijdige verklaring vertrouwelijkheid en overdracht van recht’ te laten ondertekenen, bijvoorbeeld in een onderzoeksproject waar geheimhouding van belang is. Dat kan ook buiten een masterproef, bijvoorbeeld bij een onderzoeksstage. Sommige onderzoeksgroepen laten studenten zo'n eenzijdige verklaring ondertekenen zodra ze een labo betreden.  

  • Enkel de student moet de verklaring ondertekenen.  
  • De verklaring kan zowel in Oasis als bij de vak- of onderzoeksgroepen bewaard worden.  
  • Het standaardmodel voor de eenzijdige verklaring vind je bij UGent TechTransfer. Wil je iets veranderen aan de modelverklaring, neem dan contact op met UGent TechTransfer: 

Meer weten? 

Laatst aangepast 14 juni 2020 19:45