Letteren en Wijsbegeerte: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Community Service Learning aan de Faculteit Letteren en wijsbegeerte bevorderen.

Hoewel de Community Service Learning (CSL) -methodiek al wordt gebruikt in een aantal vakken en opleidingen binnen FLW, blijkt uit opleidingsfeedback dat studenten vaak vinden dat er in de faculteit te weinig aan maatschappelijk engagement wordt gedaan. Dit komt vooral omdat de faculteit te weinig duidelijk maakt wat dit is. Daarom wil men de zichtbaarheid van CSL uitbreiden binnen en buiten de faculteit én de herkenbaarheid van CSL in vakken/ opleidingen vergroten. Hiervoor worden twee grote initiatieven genomen: (1) het creëren van kaders zodat verschillende vormen van CSL in vakken en curricula kunnen worden geïntegreerd, het uitwerken van een leerpad ter ondersteuning van het ‘reflectie’-onderdeel van CSL, en het inzetten op een betere communicatie van maatschappelijk engagement in de faculteit; en (2) het voorzien van een beperkte financiële bijdrage aan bestaande en nieuwe CSL-initiatieven als eerste aanmoediging.

Prof. dr. Kristoffel Demoen

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

De educatieve master als draaischijf voor interdisciplinair en vakverbindend onderwijs

Doel

Dit voorstel wil de hervorming van de lerarenopleiding tot een volwaardige master in de verf zetten door een format te ontwikkelen waarin de EduMa een draaischijf zou worden voor interdisciplinair en vakverbindend onderwijs en onderzoek. Dit format wordt allereerst uitgewerkt en klaargemaakt voor operationalisering met betrekking tot de humanities vanuit de educatieve masters aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maar voorziet ook de mogelijkheid voor interfacultaire samenwerking.

Contact

prof. dr. Gertrudis Van de Vijver
prof. dr. Benjamin Biebuyck
prof. dr. Bruno De Wever

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Leerlijn digitale geletterdheid: naar een verankering van digitale competenties in de geesteswetenschappen

Doel

De faculteit Letteren & Wijsbegeerte vindt digitale geletterdheid essentieel voor haar studenten, zowel als onderzoekscompetentie als ter voorbereiding op de arbeidsmarkt. Het facultair onderwijsinnovatieproject ‘leerlijn digitale geletterdheid’ (2019-2020) ontwikkelde daarom een Ufora-cursus met digitale tools en methodes voor de geesteswetenschappen. Individuele onderzoekers en lesgevers en de faculteitsbibliotheek droegen er aan bij. Studenten en lesgevers vinden er verschillende leerpaden voor online of blended leren terug.

Deze keuze voor een extra-curriculaire, open Ufora-leeromgeving en de uitgangspunten en concrete uitwerking ervan kan andere faculteiten inspireren als good practice!

Contact

prof. dr. Kristoffel Demoen
prof. dr. Christophe Verbruggen
de heer Paul Buschmann
prof. dr. Els Lefever

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

MOOC: Russia between East and West

Doel

Is de Russische cultuur oosters, westers, of staat ze op zichzelf? Rond die vraag bestaat een reeks van webklassen die leerlingen secundair onderwijs in contact brengen met Slavische studies. Door de goede ervaringen met die webklas, willen de projectaanvragers die nu verder uitwerken tot een Engelstalige MOOC die bestaat uit twaalf modules. Deze MOOC is gerelateerd aan de plannen om een internationale Master in Russian Studies op te richten vanuit het Ruslandplatform van de UGent.. Modules 1 tot 6 werden al gefinancierd via de MOOC-oproep van 2017. Dit projectvoorstel vraagt financiering om modules 7 tot 12 te realiseren.

Contact

prof. dr. Ben Dhooge

 

SCAP: de kers op de taart

Doel

Dit project is het vervolg op het in 2017 goedgekeurde MOOC-voorstel dat als doel heeft om taalprofessionals een opleiding op maat te bieden in het maken van ‘geannoteerde corpora’ voor het Spaans (digitale teksten met doorzoekbare meta-informatie voor elk woord). Dit ontsluit onderzoeksexpertise van de betrokken vakgroep voor studenten en andere geïnteresseerden. In huidig projectvoorstel willen de projectaanvragers voor http://www.scap.ugent.be/ (1) een web- en serverarchitectuur maken waarbij gebruikers corpora kunnen uploaden en exclusief de rechten houden over dit corpus; (2) een interactieve web-interface ontwerpen waarbij zij de geautomatiseerde annotatie kunnen verbeteren en deze verbeteringen integreren in hun corpus; (3) een leermodule ontwerpen waarin zij getraind worden in technieken om digitale corpora samen te stellen; en (4) een roadshow voorbereiden waarbij dit project wordt voorgesteld aan tekstleveranciers in Spanje.

Contact

prof. dr. Patrick Goethals
prof. dr. Renata Enghels
prof. dr. Ilse Logie

 

CultuurKIT – Kritisch Inzicht in Teksten

Doel

CultuurKIT wil de studenten de vaardigheid ‘leesvorming’ laten inoefenen dankzij een innovatieve module. Het project bestaat uit twee digitale zelfstudiecomponenten: 1) een databank met fragmenten uit literaire en essayistische teksten en een bijhorende oefenmodule, en 2) met cartoons en afbeeldingen bij headlines uit kranten en tijdschriften die alluderen op (historische) culturele kennis uit het taalgebied. In het eerste deel krijgen de studenten (in eerste instantie enkel van de talen Nederlands, Frans en Engels) fragmenten te lezen waarbij vragen horen die peilen naar inzicht in de semantische samenhang van de tekst, interpretatie van beeldspraak en begrip van culturele allusies. Het tweede deel van de databank (cartoons) is een open component waaraan studenten tijdens hun buitenlandverblijf een bijdrage leveren.

Contact

prof. dr. Lieve Jooken

 

Een intelligent tutoring systeem voor het maken van bewijzen in logica: ontwerp en implementatie van bewijsheuristieken gebaseerd op socratische onderwijsstrategieën

Doel

Dit voorstel kadert in de herwerking van het oude ‘logicaprogramma’ (computerprogramma van Dirk Baetens) tot een webtoepassing. De omschakeling op zich is al gebeurd; sinds 2017-2018 is het logicaprogramma beschikbaar op alicelw.ugent.be. Een belangrijk onderdeel van het logicaprogramma is nog niet voorhanden, met name het maken van bewijzen waarbij studenten zelf oefeningen kunnen invoeren en voor die oefeningen ook hints kunnen vragen van het programma. Met het project willen de aanvragers heuristieken ontwerpen voor het maken van bewijzen die gebaseerd zijn op socratische onderwijsstrategieën.

Contact

prof. dr. Joke Meheus

 

Omeka-FLWI: een modulair web-publicatieplatform voor virtuele exposities

Doel

Omeka is een gratis open source contentmanagementsysteem voor online digitale collecties. De gebruikers van deze applicatie kunnen erfgoedobjecten virtueel tentoonstellen en op een gebruiksvriendelijke manier een website bouwen. In een eerste fase willen de aanvragers Omeka S laten installeren op de UGent-servers en een blended learning-onderwijsmodule ontwikkelen om studenten te leren werken met Omeka. In een tweede fase wordt de onderwijsmodule in de onderwijspraktijk gebracht. In twee onderzoeksseminaries (Publieksgeschiedenis en Moderne en Actuele Beeldende Kunst) moeten studenten een digitale tentoonstelling verwezenlijken. Op lange termijn kunnen studenten verder bouwen op het ontstane archief van bestaande Omeka tentoonstellingen en dataclusters. De onderwijsmodule kan ook ten dienste staan van masterproeven. Er is gezorgd voor cofinanciering.

Contact

prof. dr. Christophe Verbruggen
prof. dr. Gita Deneckere
prof. dr. Steven Jacobs
prof. dr. Gunther Martens
prof. dr. Kris Rutten

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:18