Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Learning Analytics via Ufora: haal er uit wat er in zit.

Doel

Gezien de vertraging die het learning analytics-project in 2020cheeft opgelopen door de COVID pandemie herneemt dit project een aantal doelstellingen. In 2021 wordt de dataverzameling gecontinueerd om het voorspellend model verder te versterken en worden de gegevens (hetzij individueel hetzij op groepsniveau) teruggekoppeld aan de studenten, lesgevers en studie- /trajectbegeleiding. Dit project probeert ook een antwoord te bieden op volgende vragen (1) Welke parameters binnen de beschikbare Ufora data zijn cruciaal om een voorspellend model op te bouwen? (2) Werkt het uitsturen van een feedforward naar de studenten motiverend? Welke randvoorwaarden zijn daarbij noodzakelijk? (3) Is het voor de lesgevers mogelijk om op basis van analyses op groepsniveau bepaalde inhoudelijke onderwerpen te identificeren waar studenten problemen rond ervaren en hun didactische aanpak hierop af te stemmen?

Contact

Prof. dr. Lieven Danneels

 

Leren Interprofessioneel samenwerken aan de FGE.

Doel

Interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg is de norm geworden om hoog-kwaliteitsvolle persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Om studenten hierop voor te bereiden is interprofessioneel onderwijs nodig. De innovatiemiddelen van 2019 werden toegewijd aan dit thema om hierin een fundamentele start te maken. Met dit project worden nieuwe middelen gevraagd om dit project verder uit te werken. Zo wil men op basis van de reeds uitgevoerde screening van alle curricula van de faculteit, noden en opportuniteiten identificeren voor de optimalisering van de interprofessionele leerlijnen in de opleidingen. Er zullen nieuwe interprofessionele modules ontwikkeld en geëvalueerd worden. De leerlijn Interprofessioneel Samenwerken moet zoveel mogelijk geïntegreerd zijn, horizontaal en verticaal, in het bestaande curriculum van de respectievelijke opleidingen. Het adviseren van individuele lesgevers (Faculty development) binnen de opleidingen blijft daarom cruciaal in het verankeren van de modules.

Contact

Prof. dr. Peter Pype, Prof. dr. Lieven Danneels en Leen Aper

 

Structurele inbedding van het studentassistentschap aan de FGE.

Doel

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen wenst gezien het groeiend aantal studenten, studenten structureel in te schakelen als begeleiders van andere studenten in het praktijkonderwijs. Dit biedt voordelen voor zowel de studentengroep die deze begeleiding krijgt als voor de studentassistent die de lessen geeft en bijkomende competenties verwerft die in het latere beroepsleven van pas zullen komen alsook de lesgever zelf die zich extra ondersteund voelt. Met dit innovatieproject wil de faculteit graag een kader creëren om gericht student-assistenten in het onderwijs te gaan inzetten en hen hiervoor de nodige didactische skills bij te brengen. Hiertoe worden duurzame online tools ontwikkeld die in een latere fase ook buiten de context van dit innovatieproject kunnen ingezet worden.

Contact

Prof. dr. Leen Haerens, Prof. dr. Katrien De Cocker en Prof. dr. Lieven Danneels

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

E-learningmodule voor het statistiekonderwijs in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen: een online reddingsboei in de zee van statistische testen

Doel

De faculteit wil over alle opleidingen en onderzoeksdomeinen heen inzetten op online modules statistiek die toegankelijk zijn voor alle onderzoekers en studenten uit de faculteit. Met het uitwerken van dergelijke e-learningmodule wil de faculteit een antwoord bieden op veelvuldige vragen over statistische basisanalyses en meer ruimte vrijmaken voor ondersteuning in de meer complexe statistiek. De modules zullen breed inzetbaar zijn in de onderwijscontext, zowel als opfrissing of ondersteuning in het masterproeftraject, als blended traject binnen een opleidingsonderdeel, als zomercursus voor bijvoorbeeld studenten die instromen in schakelprogramma’s of voor internationale inkomende studenten, enz.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels
Anne Magherman

 

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics (deel 2)

Doel

De faculteit ging in 2019 van start met het exploreren van het gebruik van Learning Analytics binnen specifieke opleidingsonderdelen. Door verschillende datagegevens over het leerproces van studenten met elkaar te combineren, te analyseren en te rapporteren aan de betrokken actoren willen we nagaan of Learning Analytics gebruikt kunnen worden om het leerproces van studenten te optimaliseren.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels

 

Innovatie Challenge 2020

Doel

Met dit initiatief wil de faculteit innovatieve ideeën exploreren op microniveau die in een verdere fase ook op bredere schaal kunnen geïmplementeerd worden. De faculteit richt zich op kleinschalige innovatieve initiatieven waarbij de individuele lesgever (samen met studenten) binnen één opleidingsonderdeel een innovatief idee uitwerkt.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels
Leen Aper

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics

Doel

Dit is een interfacultair onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit project beoogt studenten te voorzien in een feedforward op basis van de digitale sporen die ze achter laten op het leerplatform Ufora, met name Learning Analytics. Het doel is het huidig Ufora-gedrag van individuele studenten te vergelijken met het historisch Ufora-gedrag van een referentiegroep. Door die vergelijking kan de student een indicatie krijgen van hoe goed hij/zij al dan niet bezig is. Deze informatie wordt vertaald naar een standaard visualisering die online via een feedforward applicatie/interface door de student kan geraadpleegd worden binnen het specifieke opleidingsonderdeel.

In het kader van een stageproject werd door stagiaire Anne-Sophie Rottiers een cursussite op Ufora uitgewerkt om lesgevers te informeren over het begrip Learning analytics: wat houdt het in, hoe ziet dit er uit, voor wie is het bedoeld en waarom ze nu nuttig kunnen zijn https://ufora.ugent.be/d2l/home/86534.

Er werd een interactief dashboard voor studie en trajectbegeleiding uitgewerkt in excel. Dit dashboard beoogt de medewerkers te helpen om hypothetische trajecten op te stellen en na te gaan wat de slaagkansen van die trajecten zijn. Het testen van deze dashboards werd initieel opgestart en wordt in AJ 2020-2021 verder gevalideerd.

Contact

prof. dr. Lieven Danneels

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Interprofessioneel samenwerken en communiceren: kerncompetenties van elke werknemer/onderzoeker in de gezondheidszorg en gezondheidsbevordering

Doel

Binnen de patiëntgerichte gezondheidszorg, de gezondheidsvoorlichting- en bevordering en het onderzoek over actuele biomedische vraagstukken maakt interprofessioneel samenwerken en communiceren deel uit van de dagelijkse praktijk. Het goed beheersen van die twee competentiedomeinen maken integraal deel uit en versterken zo de algemene en specifieke beroepscompetenties. Daarom wil de faculteit met dit project opleidingen begeleiden in de uitbouw van een sterke leerlijn Interprofessioneel samenwerken en communiceren in de verschillende curricula van de basis en ManaMa-opleidingen. Het project beoogt het uitwerken van een faculteitsbreed start- en slotmoment voor de verschillende opleidingen. In het tussentijdse traject werken de opleidingen eigen initiatieven uit die meebouwen aan een longitudinaal traject.

Contact 

prof. dr. Lieven Danneels
dr. Peter Pype
prof. dr. Jan Reniers

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:26