Economie en Bedrijfskunde: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

E-learning module: Data Analytics via het Dodona-systeem.

Doel

Het project beoogt de ontwikkeling van een e-module voor de gevorderde statistische modellen gebruikmakend van de programmeertaal R in de vakken Machine Learning en Social Media and Web Analytics. Door het succes van het Dodonasysteem voor het aanleren van de statistische programmeertaal R, is het de bedoeling van dit project om ook deze vakken in de masteropleiding Master of Business Engineering (Data Analytics), hiervan te voorzien. Aangezien de studenten reeds vertrouwd zijn met het concept, zal Dodona ten volle kunnen gebruikt worden. Het systeem dient als aanvulling op zowel de theoretische lessen als de werkcolleges. Via Dodona kunnen de studenten op interactieve manier aan de oefeningen werken en krijgen hierbij ook automatische feedback.

Contact

Prof. Dr. Dries Benoit en Prof. Dr. Matthias Bogaert

 

Warmer welkom 3.0: (a) vervolgproject warmer welkom in de basisopleidingen + (b) uitbreiding van warmer welkom naar schakelstudenten HW, BPM.

Doel

De voorbije 2 academiejaren heeft de faculteit Economie en Bedrijfskunde ingezet op het verhogen van mentaal welbevinden van studenten. Door het succes van deze introductiedagen, wil het kernteam Warmer Welkom dit project verder uitrollen naar de schakelstudenten HW en BPM (extra doelgroep). Het kernteam Warmer Welkom heeft samen met Verstraeten et all. de voorbije 2 jaar onderzoek verricht naar volgende stellingen: (a) hebben studenten die deelnemen aan het warmer welkom onthaal een hoger mentaal welbevinden en (b) en zijn deze studenten meer tevreden over hun onthaaldag?. Er is hogere tevredenheid en hoger mentaal welbevinden. Echter na 3 weken blijkt dat het welbevinden gedaald is. Dit betekent dat warmer welkom activiteiten het best doorheen het academiejaar herhaald of verder geïntegreerd dienen te worden. Dit nieuw innovatieproject wil op deze conclusie van het onderzoek verder werken.

Contact

Elke Minnaert, Ann Maes, Delphine François, Laure Janssens, Fanny Buysschaert en Gregory Maes

 

Graphical User Interface (GUI) integration for Information Systems (IS) semester assignment.

Doel

Het aan de studenten kunnen aanleren van vaardigheden om professionele en gebruiksvriendelijke user interfaces te ontwikkelen, met een hedendaagse technologie, ziet de projectverantwoordelijke als een wezenlijke onderwijsinnovatie voor het vak Information Systems. Via dit onderwijsinnovatieproject wordt gezocht naar de beste technologie en werkwijze voor het ontwikkelen van user interfaces die geen beroep doen op gevorderde programmeer-technische vaardigheden en met de MySQL database op de UGent server Vmware kunnen connecteren. Dit wordt uigetest op een case die vergelijkbaar is met de onderwepen die als taak voor het groepswerk worden gebruikt. Het resultaat is een rapport die de basis vormt van een gemotiveerde en goed geïnformeerde beslissing aangaande het gebruik van een nieuwe technologie binnen de opleidingsonderdelen.

Contact

Prof. dr. Geert Poels

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

E-learning module: Statistisch Modeleren en Data Mining via Dodona

Doel

De bedoeling van dit onderwijsinnovatieproject is om oefeningen rond meer gevorderde statistische onderwerpen (niveau van Statistiek II of Datamining) in het Dodona-systeem onder te brengen, zodat studenten daarin kunnen werken en kunnen profiteren van de specifieke voordelen zoals automatische feedback, hints bij het programmeren, aanbieden van templates, etc. . Binnen de faculteit zullen jaarlijks zo’n 370 studenten gebruik maken van dit systeem, maar de e-module kan ook binnen andere opleidingen gebruikt kunnen worden, zoals Master Statistische Data Analyse, Master Bio-informatica, etc.

Contact

prof. dr. Dries Benoit

 

FEB: anno 2020 

Doel

Dit project ontwikkelt (1) een facultaire kennisclipruimte voor personeel en (2) een online reservatietool om onderwijsapparatuur uit te lenen en op een eenvoudige manier ter beschikking te stellen aan FEB-medewerkers. Zo wordt onderzocht of een pakjesautomaat (bijvoorbeeld: Bring me-concept) tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wil de faculteit verder investeren in activerende en technische onderwijsapparatuur (bijvoorbeeld: catchbox).

Contact

Fanny Buysschaert
Micheline Loosvelt

 

Een warmer welkom voor alle FEB-eerstejaarsstudenten via gamification: Introductiedag 2.0

Doel

Met dit vervolgproject is het de bedoeling dat alle eerstejaarsstudenten van de FEB, inclusief de studenten Handelswetenschappen, deze interactieve introductiedag doorlopen. Er worden vijf introductiemomenten georganiseerd. Per sessie worden maximum 300 eerstejaarsstudenten at random ingedeeld in groepjes van 6 studenten. Deze indeling wordt samen met de facultaire studentenadministratie afgestemd op de groepsindeling van de oefeningensessies voor het komende semester. Op die manier leren alle studenten tijdens de introductiedag medestudenten kennen uit hun respectievelijke groep.

Contact

Ann Maes
Delphine François
Fanny Buysschaert

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics

Doel

Dit is een interfacultair onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit project beoogt studenten te voorzien in een feedforward op basis van de digitale sporen die ze achter laten op het leerplatform Ufora, met name Learning Analytics. Het doel is het huidig Ufora-gedrag van individuele studenten te vergelijken met het historisch Ufora-gedrag van een referentiegroep. Door die vergelijking kan de student een indicatie krijgen van hoe goed hij/zij al dan niet bezig is. Deze informatie wordt vertaald naar een standaard visualisering die online via een feedforward applicatie/interface door de student kan geraadpleegd worden binnen het specifieke opleidingsonderdeel.

In het kader van een stageproject werd door stagiaire Anne-Sophie Rottiers een cursussite op Ufora uitgewerkt om lesgevers te informeren over het begrip Learning analytics: wat houdt het in, hoe ziet dit er uit, voor wie is het bedoeld en waarom ze nu nuttig kunnen zijn https://ufora.ugent.be/d2l/home/86534.

Er werd een interactief dashboard voor studie en trajectbegeleiding uitgewerkt in excel. Dit dashboard beoogt de medewerkers te helpen om hypothetische trajecten op te stellen en na te gaan wat de slaagkansen van die trajecten zijn. Het testen van deze dashboards werd initieel opgestart en wordt in AJ 2020-2021 verder gevalideerd.

Contact

prof. dr. Ignace De Beelde

 

Warmer welkom op de FEB a.d.h.v. een interactief introductiespel

Doel

Het monitoraat van de FEB stelt vast dat steeds meer studenten zich eenzaam voelen. Studenten ervaren moeilijkheden met de overstap naar het hoger onderwijs: (1) ze vinden geen aansluiting bij de grote groep studenten, (2) voelen zich vaak alleen, (3) ervaren stress, (4) vinden het moeilijk school en privé te combineren. De faculteit wil naast het begeleiden van studenten om hun studiesucces te verhogen, ook inzetten op het verhogen van hun mentaal welbevinden vanaf hun eerste dag op de faculteit. Het innovatieproject wil generatiestudenten op een interactieve manier verwelkomen met als doel hen te laten kennismaken met de nieuwe medestudenten en de nieuwe locatie en hen alle praktische informatie mee te geven.

Concreet gaan studenten in at random samengestelde groepjes op zoek naar een mysterieuze Econoom. Het spel start met een mysterieus introductiefilmpje. Dit filmpje geeft het startsein van de zoektocht. Aan de hand van verschillende tips, komen ze tot de oplossing, waarbij ze zich ondertussen maximaal voorbereiden op het AJ en kennismaken met hun medestudenten die ze in de oefeningenlessen terug zien. De volledige uitwerking van het introductiespel vind je op de onderwijstip Warmer@UGent.

Contact

Ann Maes

 

Update integratieproef en uitbreiding met duurzaamheidscase

Doel

Dit nieuwe project heeft als doelstelling de bestaande grote integratie-case (met 7 deelopdrachten) uit te breiden met een duurzaamheidscase, gelinkt aan het vak Maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere aspecten van duurzaamheid die in andere bachelorvakken aan bod komen. Daarnaast is er een grondige update uitgevoerd van de huidige deelopdrachten, waarvan vier verschillende versies bestaan, om na te gaan of die nog voldoende afgestemd zijn op de leerinhouden van de respectievelijke vakken. Studenten leren op meerdere manieren samenwerken. Ze moeten de opdrachten apart oplossen maar mogen elkaar helpen bij problemen en discussiëren hierbij over methoden/oplossingen. Het samenwerken fungeert als een controlefactor bij het checken van de oplossingen. De meerwaarde van samenwerken ligt voornamelijk in het verwerven van nieuwe inzichten, andere verbanden leggen en kritisch nadenken over vragen. Dit resulteert in betere resultaten en een groter leereffect.

Contact

prof. dr. Mirjam Knockaert

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Flipping the Classroom: Academic English Writing & Presentation Skills

Doel

Volgens de principes van Flipping the Classroom, wordt een cursus opgesteld voor de taalvaardigheden Academic Writing & Presentation Skills. Aan de hand van een leerpad met korte video’s en online oefeningen nemen studenten voor de aanvang van de les de leerstof door. Zo kunnen schrijfvaardigheden op een interactieve manier worden aangereikt. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van begeleide zelfstudie voor aanvang van de les, workshops in kleine groepen waarbij met zelfevaluatie en peerevaluatie het eigen werk van de student geëvalueerd en verbeterd wordt.

Contact

Sofie Hondeghem
Stephanie Calewaert

 

Dodona: een intelligent tutoringsysteem voor programmeeropdrachten

Doel

Het leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just in time-feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte. Dit facultair project draagt bij tot drie werkpakketten van het competitieve innovatieproject dat Dodona verder wil uitbouwen als een intelligent tutoringsysteem, waarbij drie thema’s centraal staan: (1) longitudinaal toetsen, (2) educational data mining en learning analytics en (3) educatieve dienstverlening (lager, secundair en hoger onderwijs).

Contact

prof. dr. Frederik Gailly

 

Accounting Massive Online Learning (AMOL)

Doel

Dit project wil een MOOC ontwikkelen die is opgebouwd uit een reeks van kennisclips over belangrijke topics in het vakgebied accounting. De MOOC laat de studenten (en leerlingen) toe om op een laagdrempelige, uitnodigende en praktische manier accountingkennis verwerven. Accounting wordt ervaren als een moeilijk vak door de studenten, waarbij het van belang is dat studenten ook effectief de leerstof begrijpen (eerder dan die uit het hoofd te leren). Later moet de afgestudeerde in het bedrijfsleven vooral terugvallen op inzicht 'in de cijfers' en het spreken van de taal van de financiële rapportering. De MOOC biedt een antwoord op de vraag tot bijkomende uitleg voor studenten die de start van de cursus gemist hebben (bijvoorbeeld door latere instroom, stage, overlap met andere keuzevakken, vrijstelling, etc.) of studenten die nood hebben aan extra leermateriaal.

Contact

dr. Evelien Opdecam
prof. dr. Patricia Everaert

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:25