Economie en Bedrijfskunde: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

E-learning module: Statistisch Modeleren en Data Mining via Dodona

Doel

De bedoeling van dit onderwijsinnovatieproject is om oefeningen rond meer gevorderde statistische onderwerpen (niveau van Statistiek II of Datamining) in het Dodona-systeem onder te brengen, zodat studenten daarin kunnen werken en kunnen profiteren van de specifieke voordelen zoals automatische feedback, hints bij het programmeren, aanbieden van templates, etc. . Binnen de faculteit zullen jaarlijks zo’n 370 studenten gebruik maken van dit systeem, maar de e-module kan ook binnen andere opleidingen gebruikt kunnen worden, zoals Master Statistische Data Analyse, Master Bio-informatica, etc.

Contact

prof. dr. Dries Benoit

 

FEB: anno 2020 

Doel

Dit project ontwikkelt (1) een facultaire kennisclipruimte voor personeel en (2) een online reservatietool om onderwijsapparatuur uit te lenen en op een eenvoudige manier ter beschikking te stellen aan FEB-medewerkers. Zo wordt onderzocht of een pakjesautomaat (bijvoorbeeld: Bring me-concept) tot de mogelijkheden behoort. Daarnaast wil de faculteit verder investeren in activerende en technische onderwijsapparatuur (bijvoorbeeld: catchbox).

Contact

Fanny Buysschaert
Micheline Loosvelt

 

Een warmer welkom voor alle FEB-eerstejaarsstudenten via gamification: Introductiedag 2.0

Doel

Met dit vervolgproject is het de bedoeling dat alle eerstejaarsstudenten van de FEB, inclusief de studenten Handelswetenschappen, deze interactieve introductiedag doorlopen. Er worden vijf introductiemomenten georganiseerd. Per sessie worden maximum 300 eerstejaarsstudenten at random ingedeeld in groepjes van 6 studenten. Deze indeling wordt samen met de facultaire studentenadministratie afgestemd op de groepsindeling van de oefeningensessies voor het komende semester. Op die manier leren alle studenten tijdens de introductiedag medestudenten kennen uit hun respectievelijke groep.

Contact

Ann Maes
Delphine François
Fanny Buysschaert

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Feedforward geven aan studenten op basis van Learning Analytics

Doel

Dit is een interfacultair onderwijsinnovatieproject in samenwerking met de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. Dit project wil het gebruik van Learning Analytics binnen specifieke opleidingsonderdelen exploreren. Door verschillende datagegevens m.b.t. het leerproces van studenten met elkaar te combineren, te analyseren en te rapporteren aan de betrokken actoren wil men nagaan of Learning Analytics gebruikt kunnen worden om het leerproces van studenten te optimaliseren. Samen met het activoteam wil men voor enkele vakken de uitbouw van een actieve leeromgeving op Ufora ondersteunen en exploreren.

Contact

prof. dr. Ignace De Beelde

 

Warmer welkom op de FEB a.d.h.v. een interactief introductiespel

Doel

Het monitoraat van de FEB stelt vast dat steeds meer studenten zich eenzaam voelen. Studenten ervaren moeilijkheden met de overstap naar het hoger onderwijs: (1) ze vinden geen aansluiting bij de grote groep studenten, (2) voelen zich vaak alleen, (3) ervaren stress, (4) vinden het moeilijk school en privé te combineren. De faculteit wil naast het begeleiden van studenten om hun studiesucces te verhogen, ook inzetten op het verhogen van hun mentaal welbevinden vanaf hun eerste dag op de faculteit. Het innovatieproject wil generatiestudenten op een interactieve manier verwelkomen met als doel hen te laten kennismaken met de nieuwe medestudenten en de nieuwe locatie en hen alle praktische informatie mee te geven.

Contact

Ann Maes

 

Update integratieproef en uitbreiding met duurzaamheidscase

Doel

Dit nieuwe project heeft als doelstelling de bestaande grote integratie-case (met 7 deelopdrachten) uit te breiden met een duurzaamheidscase, gelinkt aan het vak Maatschappelijk verantwoord ondernemen en andere aspecten van duurzaamheid die in andere bachelorvakken aan bod komen. Daarnaast is het de bedoeling om een grondige update te doen van de huidige deelopdrachten, waarvan vier verschillende versies bestaan, om na te gaan of die nog voldoende afgestemd zijn op de leerinhouden van de respectievelijke vakken. Alhoewel de assistent van het integratievak dat jaarlijks checkt, dringt een grondigere actualisering van de deelopdrachten zich op.

Contact

prof. dr. Mirjam Knockaert

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Flipping the Classroom: Academic English Writing & Presentation Skills

Doel

Volgens de principes van Flipping the Classroom, wordt een cursus opgesteld voor de taalvaardigheden Academic Writing & Presentation Skills. Aan de hand van een leerpad met korte video’s en online oefeningen nemen studenten voor de aanvang van de les de leerstof door. Zo kunnen schrijfvaardigheden op een interactieve manier worden aangereikt. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van begeleide zelfstudie voor aanvang van de les, workshops in kleine groepen waarbij met zelfevaluatie en peerevaluatie het eigen werk van de student geëvalueerd en verbeterd wordt.

Contact

Sofie Hondeghem
Stephanie Calewaert

 

Dodona: een intelligent tutoringsysteem voor programmeeropdrachten

Doel

Het leerplatform Dodona (dodona.ugent.be) wil studenten op een zo zinvolle en zo effectief mogelijke manier leren programmeren. In het licht van de huidige verschuiving naar modellen voor blended learning, zoekt Dodona naar de sterktes en de complementariteit van onderwijs aangestuurd door lesgevers, door peers én door intelligente tutoringsystemen. Hiermee helpt Dodona om een leeromgeving te creëren met heel wat voordelen voor studenten op het vlak van actief leren, geïndividualiseerd leren, just in time-feedback en flexibiliteit in tijd en ruimte. Dit facultair project draagt bij tot drie werkpakketten van het competitieve innovatieproject dat Dodona verder wil uitbouwen als een intelligent tutoringsysteem, waarbij drie thema’s centraal staan: (1) longitudinaal toetsen, (2) educational data mining en learning analytics en (3) educatieve dienstverlening (lager, secundair en hoger onderwijs).

Contact

prof. dr. Frederik Gailly

 

Accounting Massive Online Learning (AMOL)

Doel

Dit project wil een MOOC ontwikkelen die is opgebouwd uit een reeks van kennisclips over belangrijke topics in het vakgebied accounting. De MOOC laat de studenten (en leerlingen) toe om op een laagdrempelige, uitnodigende en praktische manier accountingkennis verwerven. Accounting wordt ervaren als een moeilijk vak door de studenten, waarbij het van belang is dat studenten ook effectief de leerstof begrijpen (eerder dan die uit het hoofd te leren). Later moet de afgestudeerde in het bedrijfsleven vooral terugvallen op inzicht 'in de cijfers' en het spreken van de taal van de financiële rapportering. De MOOC biedt een antwoord op de vraag tot bijkomende uitleg voor studenten die de start van de cursus gemist hebben (bijvoorbeeld door latere instroom, stage, overlap met andere keuzevakken, vrijstelling, etc.) of studenten die nood hebben aan extra leermateriaal.

Contact

dr. Evelien Opdecam
prof. dr. Patricia Everaert

Laatst aangepast 13 juli 2020 19:47