Diergeneeskunde: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Virtuele dierenkliniek: een kennismaking en voorbereiding op de kliniekstages.

Doel

Via de virtuele dierenkliniek wil men de studenten een interactieve ervaring latern opdoen met patiënten en het personeel van de verschillende klinieken. De voordelen van virtuele rondleidingen zijn onder andere: (1) een betere betrokkenheid van de gebruiker waardoor studenten zich sneller zullen verbonden voelen met de klinieken, (2) de campus onder de aandacht brengen door de aantrekkelijke presentatie, (3) het unieke karakter van de campus benadrukken door een waaier aan mogelijkheden te tonen, en (4) het ter beschikking stellen van vitale informatie om de klinieken veiliger en vlotter te laten verlopen.

Contact

Prof. dr. Bernadette Van Ryssen

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Gynnie: een gynaecologisch oefenmodel

Doel

Gynnie: een gynaecologisch oefenmodel wordt ingezet tijdens de practicumweek voor tweedejaars masterstudenten om hen beter voor te bereiden op staalname bij kliniekpatiënten. Door de goede interne simulatie van de vagina van de teef kunnen derdejaars masterstudenten ook zelf een inseminatie inoefenen. Dat zijn technieken die niet kunnen uitgevoerd worden door studenten op kliniekpatiënten. Daardoor is de aankoop een meerwaarde voor hun opleiding. Daarnaast wordt Gynnie ook ingezet voor naschoolse opleiding van dierenartsen en de opleiding van interns en residents, om de verschillende gynaecologische technieken bij de teef aan te leren.

Contact

prof. dr. Ann Van Soom
dr. Eline Wydooghe

 

Mobile learning tool for evaluation and fine tuning of sedation in horses during standing clinical procedures by students

Doel

Om de studenten vlot leren hoe ze een goeie sedatie bekomen voor een staande ingreep bij het paard is het Ghent Sedation Algorithm ontworpen. De bestaande versie is omslachtig. Daarom wordt in dit project een gebruiksvriendelijke mobiele app ontwikkeld. Diet moet een direct aantoonbare verbetering vormen voor het praktisch onderwijs in de kliniek.

Contact

dr. Stijn Schauvliege
Charlotte Cuypers 

 

Gooimicrofoon voor geregistreerde interactie in grote groepen

Doel

Via dit project wordt een gooimicrofoon aangekocht voor interactief onderwijs bij grote groepen. Een gooimicrofoon is een draadloze microfoon verpakt in een zacht kussen zodat je die veilig in het publiek kan werpen om iemand, ook in het midden van de zaal, snel aan het woord te laten. Via een basisstation kan het systeem makkelijk aan de bestaande geluidsinstallatie van een auditorium gekoppeld worden, waardoor antwoorden van de studenten enerzijds goed hoorbaar zijn voor iedereen, en anderzijds ook goed gestreamd en opgenomen kunnen worden.

Contact

prof. dr. Pieter Cornillie

 

Digitale oftalmoscopie in het praktijkonderwijs en virtuele oftalmoscopie in het theorieonderwijs

Doel

Met dit project wordt een digitale oftalmoscoop aangekocht. Dit toestel wordt gebruikt voor onderwijs, maar er kunnen ook opnames mee worden gemaakt die online via links op Ufora worden aangeboden. Door die virtuele oftalmologie via Ufora kan de student zelf uitgebreider oefenen, naast de paar minuten van het praktijkonderwijs. Tot slot zullen regelmatig verrijkte kennisclips en oefeningen aangeboden worden in een leerpad op Ufora.

Contact

prof. dr. Luc Van Ham
prof. dr. Ingeborgh Polis

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

Online leer en toetsplatform voor bioveiligheidsmaatregelen in de kliniek en de praktijk

Doel

In dit project worden een reeks digitale lessen met bijhorende toetsen ontwikkeld in de software-omgeving articulate rise. Die e-modules zijn vervolgens perfect integreerbaar in Ufora. Er werden 7 modules gecreëerd en beschikbaar gesteld via Ufora. Deze kunnen ook aangekocht worden door professionelen.

Contact

prof. dr. Jeroen Dewulf

 

CPR Dummy: de verbinding tussen theorie en praktijk

Doel

Om een cardio-pulmonaire resuscitatie (CPR) bij kleine huisdieren in te oefenen, is er nood aan realistische modellen die toelaten alle technische CPR-handelingen waarheidsgetrouw uit te voeren. Met het innovatiegeld aangevuld met een ander budget zijn drie CPR Dummies aangeschaft van het type Critical Care Jerry. Ze voldoen aan alle vereisten om op een realistische manier aan CPR-training te doen. De impact van deze trainingen werd ook onderzocht in het kader van een masterproef (Verdoodt, F., Janssens, G., Polis, I., & Roggeman, T., (2020) Optimalisatie van reanimatie aan de hand van het RECOVER initiatief in een universitaire kleine huisdierenkliniek). De onderzoeksresultaten worden momenteel vertaald naar een wetenschappelijke publicatie. Door de COVID-maatregelen worden momenteel geen trainingen meer georganiseerd.

Contact

prof. dr. Ingeborgh Polis

 

Sectiomodelhond

Doel

Een keizersnede bij een hond is een spoedsituatie en komt relatief veel voor in de praktijk. Toch zijn er in de huidige opleiding weinig mogelijkheden om die chirurgische techniek aan te leren, net omdat deze spoedsituaties stresserend zijn voor de studenten. Dit project wil een vijftal sectiomodellen ontwerpen voor keizersnede. Zo kunnen de studenten de opeenvolgende handelingen bij een keizersnede inoefenen, zonder dat ze worden blootgesteld aan stress of tijdsdruk. De resultaten van dit project werden in een mooie video geïllustreerd.

Contact

prof. dr. Ann Van Soom

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Ontwikkelen van een elektronisch platform voor de registratie, opvolging, ondersteuning en evaluatie van internationale en nationale curriculaire en niet-curriculaire stages

Doel

Bij gebrek aan een overkoepelend UGent-breed stageregistratie- en evaluatiesysteem wilde faculteit een eigen platform te ontwikkelen dat zowel administratieve als inhoudelijke ondersteuning biedt voor zowel de stagemeester als de student. De uitbreiding van het aantal stages en de duur van de stages in het nieuwe curriculum Diergeneeskunde heeft tot gevolg dat de huidige manuele verwerking van alle gegevens en afleveren van documenten via de balie niet meer haalbaar is. De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn ten eerste een administratieve verlichting van het stagegebeuren (“meer stage dan papier”), ten tweede een beter gestructureerde en vluggere (tussentijdse) feedback naar student en stagemeester en ten derde het aanbieden van een opleidings- en ondersteuningstraject aan de stagemeesters, onder andere via een leerpad en contactmomenten.

Contact

prof. dr. Jimmy Saunders
prof. dr. Dominiek Maes

Laatst aangepast 3 mei 2021 14:24