De onderwijsmonitors

 

Om faculteiten en opleidingen een dynamisch instrument te geven om op vlak van onderwijs te reflecteren over de eigen werking, goede praktijken te detecteren en actiepunten te formuleren, ontwikkelde de UGent in de omgeving van SharePoint facultaire monitors en opleidingsmonitors. Het universiteitsbrede onderwijsbeleid wordt opgevolgd via een centrale onderwijsmonitor. Ontdek meer over de onderwijsmonitors op de informatiepagina in de sharepoint omgeving.

Zowel op centraal niveau, als op facultair en opleidingsniveau werden een reeks operationele doelstellingen geformuleerd m.b.t. onderwijs(kwaliteit).

De operationele doelstellingen werden vastgelegd in nauw overleg tussen de faculteiten en opleidingen, en werden ten slotte goedgekeurd door de Onderwijsraad. Deze doelstellingen zijn opgenomen in de monitors. De facultaire monitor omvat 28 operationele doelstellingen. De opleidingsmonitor omvat er 39. Deze doelstellingen houden rekening met de inhoud van het decreet houdende vaststelling van het kwaliteitszorgstelsel in het hoger onderwijs (dd. 18 mei 2018); de acht kwaliteitskenmerken opgesomd in het decreet; de Standaarden en richtlijnen voor kwaliteitszorg in de Europese Hogeronderwijsruimte (ESG, European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, dd.2015) en de zes strategische onderwijsdoelstellingen van de UGent.

De monitors staan in verbinding met UGI, het geïntegreerd beleidsinformatiesysteem van de UGent dat belangrijke data (bv. resultaten van bevragingen, slaagcijfers...) verzamelt. Via de monitors en in samenspraak met  alle relevante stakeholders (studenten, lesgevers, het werkveld, alumni…) voeren de centrale dienst onderwijs, de faculteiten en de opleidingen regelmatig een zelfevaluatie uit waarbij wordt nagegaan in welke mate de vooropgestelde operationele doelstellingen worden behaald. Dit gebeurt aan de hand van een Plan-Do-Check-Act cyclus. De monitors fungeren dus als een soort dashboard voor het onderwijsbeleid en laten gemakkelijk toe om sterktes en aandachtspunten op vlak van onderwijs te detecteren.

Bijlage

Laatst aangepast 17 augustus 2021 13:35