Bio-ingenieurswetenschappen: projectvoorstellen

Onderwijsinnovatieprojecten 2021

Technische ondersteuning voor de ontwikkeling van video-gebaseerd lesmateriaal van activiteiten op verplaatsing (labo’s, excursies,… ) aan de FBW.

Doel

Dit project heeft als doel de integratie van blended activerende werkvormen, instructional design en flexibel leren (asynchroon online) in het curriculum van de studenten te stimuleren, alsook het engagement van studenten te verhogen 1) met betrekking tot het correct naleven en bewust bezig zijn (bio)veiligheid bij het uitvoeren van praktische laboratoriumoefeningen op FBW en 2) om via interactieve demo’s, filmmateriaal van excursies, kennisclips de concrete invulling van theoretische concepten of ‘casussen’ in het vakdomein te illustreren. Via het huidige voorstel kunnen naast studio-opnames, ook opnames buiten de studio gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld in labo’s (bv. veiligheidsinstructies) of op excursie of in een bedrijfsomgeving (bijvoorbeeld voor presentatie van cases). Er kan tevens gebruik gemaakt worden van de 3D-camera die reeds werd aangekocht voor het organiseren van virtuele plaatsbezoeken. Dit project ambieert ook om een blijvende impact te genereren in de mindset van ZAP, AAP en ATP omtrent het logisch inbouwen van videogebaseerd lesmateriaal in het leerpad van de studenten, voor efficiëntere instructie en verhoging van het leereffect, een betere integratie van (niet-academische) cases en meer internationalisation@home.

Contact

Prof. dr. Gijs Du Laing

 

STEM-onderwijs voor een duurzame en verantwoordelijke maatschappij: in kaart brengen eigenheid FBW-opleidingen als geheel + onderlinge profilering.

Doel

In dit project wil men de invulling van de STEM-component in de diverse opleidingen met nadruk op de ingenieurs-technische aspecten van duurzaamheid in kaart brengen. Er wordt concreet gepeild naar hoe de context en cultuur van de faculteit tot uiting komt in curricula, leerlijn(en) en het toetsbeleid van de opleiding(en), via benchmarking t.o.v. andere faculteiten binnen UGent en de Bio-ingenieursopleidingen in België (en equivalenten in het buitenland), en hoe dit gepercipieerd wordt door de betrokkenen (studenten, lesgevers, opleidingscommissies). Dit project kadert in de ondersteuning van de opmaak van de facultaire monitor, het schetsen van het operationele kader voor de diverse opleidingsmonitors en het stroomlijnen van heldere communicatie over de eigenheid van het diverse opleidingsaanbod aan de FBW en de curriculumopbouw (hoe en waarom?) naar en tussen lesgevers, opleidingen en (toekomstige) studenten (en het werkveld).

Contact

Prof. dr. Mieke Uyttendaele

 

Uitwerking van een internationaal gerichte gespecialiseerde cursus 3D houtanatomie in het kader van de opleiding Bos en natuur en de Module Bank van InnovaWood (inwisselbare MOOC hout).

Doel

De Europese overkoepelende organisatie InnovaWood heeft een initiatief ontwikkeld waarbij de deelnemende universiteiten elk MOOC modules aanreiken die nadien door de andere partners vrij mogen gebruikt worden. Dit project vraagt middelen om de mooc-module 3D structure of wood species uit te werken. Er wordt financiering gevraagd voor de technische uitwerking van de module. De inhoudelijke uitwerking gebeurt door inzet van eigen personeel.

Contact

Prof. dr. Joris Van Acker

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2020

Technische ondersteuning voor de ontwikkeling van video-gebaseerd lesmateriaal aan de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Dit project heeft als doel de integratie van actievere onderwijsvormen, blended learning, instructional design, flipped classrooms, en flexibel leren (plaats- en tijds onafhankelijk) in het curriculum van de studenten te stimuleren en de participatie- en motivatiegraad bij studenten te verhogen met als uiteindelijk effect een verhoogd studie- en leerpotentieel. Het project zet in op de technische ondersteuning van lesgevers, ATP en AAP wanneer die web- of videogebaseerd lesmateriaal willen gebruiken in Ufora.

Contact

prof. dr. Gijs Du Laing  

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2019

3D-printer voor het visualiseren van organische moleculen

Doel

Met dit project werd de aankoop van een 3D-printer om organische en biochemische moleculen te visualiseren aangeschaft. Die kan didactisch ingezet worden in het kader van het reguliere onderwijs voor diverse vakken, voor opleidingen voor leerlingen van het secundair onderwijs en voor PR-activiteiten voor toekomstige studenten.

Het was de bedoeling dat in het vak Organische Chemie I (I610016A academiejaar 2019-2020) een eerste aanzet zou worden gegeven over het tekenen en printen van organische moleculen. Daar echter de lessen bijna volledig online gegeven zijn. Is dit niet door kunnen gaan. Dit zal later opnieuw worden opgepakt.

Contact

Christophe Wille

 

Milieutechnologie in de praktijk

Doel

Dit project wil het vak Milieutechnische constructies hervormen tot integratie(jaar)vak en constructively aligned opleidingsonderdeel. In een eerste deel willen de projectaanvragers nieuwe inhoud creëren in de vorm van online leermateriaal. In een tweede deel willen ze een integratie-opdracht ontwerpen die voor meerdere jaren kan ingezet worden. Het geld wordt gespendeerd aan logistieke en technische ondersteuning en een draaiboek maken.

Dit nieuw opgestarte integratievak vormt als verplicht opleidingsonderdeel in de Master bio-ir. Milieutechnologie een belangrijk deel van de opleiding. Continuering wordt dus zeker vooropgesteld. Het doel van dit vak is om de overgang van de academische wereld naar de industrie voor studenten te vergemakkelijken. Centraal hierbij staan een geïntegreerde aanpak, een multidisciplinair karakter en de ontwikkeling van soft skills. Via een bevraging van de studenten, de coaches en de partners uit het werkveld zal tijdens en na afloop van dit vak worden geëvalueerd of aan dit doel werd voldaan.

Contact

prof. dr. ir. Eveline Volcke

 

Een geïntegreerde proteïne leerlijn op basis van vakoverschrijdende productie, opzuivering, kwaliteitsanalyse en toepassing van een industrieel enzym

Doel

De doelstelling is de studenten een meer realistische, praktijkgerichte opleiding aan te bieden op basis van geschikt instrumentarium, en om een coherente, vakoverschrijdende leerlijn te creëren. Hiervoor is AKTA Start geautomatiseerd chromatografiesysteem aangekocht dat wordt ingezet bij practica.

Volledig geïnstalleerd en operationeel ÄktaTM Start trainingstoestel om de student vertrouwd te maken met proteïnechromatografie, protocolontwerp en programmatie, en chromatograminterpretatie voor proteïne- opzuivering en interactie-analyse. Er zijn twee nieuwe trainingsessies georganiseerd in het vak Biomoleculen: analyse en scheiding, en Biochemische en Moleculaire Analyse. Het project leidde tot een geïntegreerde proteïne-leerlijn vanaf productie en opzuivering over analyse en karakterisatie tot downstream analytics en gebruik in industriële toepassingen met ß-galactosidase als centraal, industrieel relevant enzym.

Contact

prof. dr. ir. Yves Briers

 

Project Land, Water, Klimaat

Doel

Dit project creëert een integrerend opleidingsonderdeel Project Land, water, klimaat met betrokkenheid van het werkveld. Naast het uitwerken van dit vak willen de projectaanvragers ook een strategie uitwerken voor duurzame implementatie van dit integratievak.

Contact

prof. dr. ir. Ann Verdoodt

 

Onderwijsinnovatieprojecten 2018

Ontwikkeling van een online-platform ter ondersteuning van de leerlijn ‘Wetenschappelijke communicatie’ in de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen

Doel

Het doel van het project is vierledig: (1) diverse initiatieven op universitair en facultair niveau over wetenschappelijke communicatie binnen een onlineplatform verzamelen, bundelen en verder ontwikkelen ; (2) online-oefeningen uitwerken over wetenschappelijke communicatie waarvoor onvoldoende materiaal ter beschikking is binnen de al bestaande initiatieven; (3) het onlineplatform optimaliseren met het oog op activerend leren van de student enerzijds en het gebruik ervan binnen de opleiding Bachelor of Science in de Bio-ingenieurswetenschappen anderzijds; en (4) het onlineplatform communiceren naar alle lesgevers binnen de bacheloropleiding.

Contact

prof. dr. Niko Verhoest

Laatst aangepast 31 augustus 2021 17:14