Afwezig of blanco indienen: wat moet je doen?

Niet elke student legt de evaluatie van een opleidingsonderdeel (volledig) af. Wanneer ken je nog een cijfer toe en wanneer de code ‘afwezig’? En wat doe je als je een examen of paper van een student niet meer terugvindt? Je leest het in deze onderwijstip.  

Wanneer mag je een student de code ‘afwezig’ geven? 

  • Zodra een student deelneemt aan een of meer evaluatieonderdelen van een opleidingsonderdeel, moet je een cijfer op 20 geven – bij blanco indieners is dat 0/20. De code ‘afwezig’ geef je alleen als eindresultaat als de student op alle evaluatieonderdelen afwezig was. 
  • Je mag studenten dus nooit verbieden om deel te nemen aan een evaluatieonderdeel omdat ze niet deelnamen aan een ander onderdeel. Voor de student kan dat immers handig zijn: om het examen in te kijken, om te weten welke soort vragen er gesteld worden of om te proberen om een geslaagd deelcijfer te behalen in het geval van overdracht van deelcijfers, om zo de tweede zittijd te verlichten. 

Bestaat een pro-forma-examen? 

  • Er bestaan geen pro-forma-examens: er bestaat met andere woorden geen code 'pro-forma' (waarbij studenten opdagen en zonder het examen in te kijken, afgeven), alleen een code 'afwezig' (voor studenten die niet komen opdagen). Het idee dat een student voor alle examens moet komen opdagen om kindergeld of een studiebeurs te blijven ontvangen, klopt dan ook niet. 
  • Studenten mogen volgens het Onderwijs- en Examenreglement (OER) het examen niet afgeven tijdens het eerste half uur van het evaluatiemoment. Zo hebben laatkomers nog de kans om te starten, bijvoorbeeld bij stakingen van het openbaar vervoer of grote verkeershinder. Studenten kunnen na dat half uur wel blanco indienen. Ze krijgen dan een 0/20. 

Heeft een afwezige student of blanco indiener recht op een tweede examenkans? 

Studenten mogen altijd aan de tweede examenkans deelnemen als ze afwezig waren of een 0/20 haalden (bijvoorbeeld: vanwege een slecht examen of blanco indienen). Je kan een student dus geen toegang tot de herkansing weigeren om die redenen. Indien de student gewettigd afwezig was kan hij of zij deelnemen aan het inhaalexamen. Lees hier wanneer een student gewettigd afwezig is.

Wat doe je als een examen of paper niet meer vindt? 

  • Als lesgever ben je verantwoordelijk om te achterhalen of een student een paper of examen indiende. Zorg voor aftekenlijsten bij elk examen en controleer de studentenkaart en de naam op de examenkopij zorgvuldig. Papers worden best geüpload via Ufora zodat je ook daar kan achterhalen wie wanneer heeft ingediend. Hou goed bij aan welke studenten je uitstel van indienen geeft, om misverstanden te vermijden.  
  • Als je een examenkopij niet meer vindt, terwijl de student het examen effectief heeft afgelegd, dan krijgt de student een nieuwe examenkans. Je verwittigt de student daar zo snel mogelijk van zodat je in onderling overleg een nieuwe examendatum kan zoeken. Wees billijk, zowel om een nieuwe datum vast te leggen als bij de verbetering billijk. In overleg met de student kan je ook een andere examenvorm gebruiken. 
  • Als je een paper niet meer vindt, en de student krijgt het voordeel van de twijfel, dan vraag je om de paper zo snel mogelijk opnieuw te uploaden zonder wijzigingen zodat je de indiendatum kan verifiëren.  
  • Belangrijk! Je moet alle papers en examens, met bijbehorende beoordeling en feedback één jaar bijhouden. 

Meer weten? 

Laatst aangepast 3 augustus 2020 09:13